BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siwek Kacper (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Title
Efektywność wykorzystania wolnych środków w planowaniu budżetowym województw
The Efficiency of Using Unused Funds in a Voivodships Budgetarry Planning
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 85-98, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Planowanie budżetowe, Finanse publiczne, Finanse samorządu terytorialnego
Budget planning, Public finance, Local government finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wolne środki rozumiane jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikające z rozliczeń z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowią istotny zasób środków finansowych. Brak uregulowań prawnych określających obowiązek ich wykorzystania jako źródła finansowania deficytu lub rozchodów budżetowych prowadzi do kumulowania środków pieniężnych w kolejnych latach budżetowych i podejmowania nieefektywnych decyzji o wysokości zaciąganego długu publicznego przez JST. W artykule podjęto próbę dokonania oceny zakresu i kierunków wykorzystania wolnych środków w procesie planowania budżetowego na przykładzie województw.(abstrakt oryginalny)

Unused funds as surplus of cash resources in the current account of the local government unit, resulting from settlements of commitments from issued securities, credits and loans from past years pose a meaningful finance resources. The lack of legal regulations defining the duty to use them as source of covering a budgetary deficit or budgetary outlays, leads to accumulation of cash resources and taking inefficient decisions of the local government units concerning the level public debt. In this paper were made to judge the legal regulations of the Public Finance Act and conducted the surveys aim to show the range and directions of using the unused funds in the budgetary planning processbased on the example of the voivodships.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
 2. Dylewski, M. (2014). Ewolucja procesów planistycznych w JST. W: S. Franek, M. Będziaszek (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking (s. 70-82). Warszawa: Difin.
 3. Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2006). Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Filipiak, B. (2011). Finanse samorządowe: nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
 5. Guziejewska, B. (2008). Efektywność finansów samorządu terytorialnego. Gospodarka Narodowa, 5-6, 71-89.
 6. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2014). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty. Łódź. Pobrane z: www.rio.gov.pl (22.03.2016).
 7. Lipiec-Warzecha, L. (2011). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Misiąg, W. (2005). Planowanie budżetowe w samorządach. Warszawa: Municipium.
 9. Owsiak, S. (2002). Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania. Warszawa: PWE.
 10. Peter-Bombik, K., Kożuch, A.J. (2013). Efektywne zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar (s. 245-255). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 11. Piotrowska-Marczak, K., Uryszek, T. (2009). Zarządzanie finansami publicznymi. Warszawa: Difin.
 12. Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (2011). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Salachna, J.M. (2014). Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa. Gdańsk: ODDK.
 14. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1999). Ekonomia. Warszawa: PWN.
 15. Smolny, K., Gałecka, M. (2014). Zasady budżetowe w świetle zagadnienia planowania wieloletniego. W: S. Franek, M. Będziaszek (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking (s. 171-184). Warszawa: Difin.
 16. Surówka, K. (2008). Źródła dochodów a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 778, 43-60.
 17. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 18. Wróblewska, G. (2015). Zarządzanie długiem jednostki samorządu terytorialnego - problemy praktyczne. Finanse Komunalne, 1-2, 99-109.
 19. Zioło, M. (2014). Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin. W: S. Franek, M. Będziaszek (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking (s. 395-407). Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu