BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego
Local Spatial Economy in the Aspect of Long-Term Planning
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 99-111, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Samorząd terytorialny, Gmina
Spatial economy, Spatial planning, Local government, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka badawcza podjęta w opracowaniu skoncentrowana jest na sferze relacji zachodzących pomiędzy planowaniem perspektywicznym a procesem gospodarowania lokalną przestrzenią. Celem badawczym artykułu jest próba określenia roli planowania przestrzennego w procesie przekształceń obszaru gminy w wieloletniej perspektywie oraz oceny rzeczywistego wpływu lokalnych dokumentów strategicznych o charakterze przestrzennym na tworzenie nowych funkcji i struktur przestrzennych. Realizacji założonych celów posłużyły między innymi prezentacja i analiza najistotniejszych wyników badań ankietowych przeprowadzonych w gminach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: analiza desk research, krytyczna analiza literatury przedmiotu, metoda porównań.(abstrakt oryginalny)

Spatial planning is commonly identified as a key instrument for establishing long-term, framework for territorial development. It is also seen as an important instrument for improving the quality of local life. Nevertheless, the example of maritime communes of the West Pomeranian Voivodeship does not confirm the important role of spatial planning in this process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowska-Nowak, D., Nowak, J., Webb, J. (1998). Zarządzanie w gminie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 2. Bąkowski, T. (2004). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Kraków: Zakamycze.
 3. Berdysz, M., Kuliński, M. (red.) (2008). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce. Fachowy poradnik dla urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa. Warszawa: Verlag Dashofer.
 4. Borsa, M. (2008). Polityka przestrzenna w gospodarce lokalnej i regionalnej. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna (s. 174-196). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Gaczek, W.M. (2003). Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz-Poznań: Branta.
 6. Gorzym-Wilkowski, W.A. (2006). Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys. Lublin: Wyd. UMCS.
 7. Janoś-Kresło, M. (2008). Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów. Warszawa: Wyd. SGH.
 8. Krukowski, K. (2007). Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych.
 9. Nowak, M.J. (2010). Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych. Koncepcje planistyczne. Zakres prac planistycznych. Wydatki na planowanie przestrzenne, Warszawa: CeDeWu.
 10. Nowak, M.J. (2013). Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym jako element zarządzania gminą. OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 1 (61), 124-135.
 11. Parysek, J.J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. UAM.
 12. Parysek, J.J. (2007). Wprowadzenie go gospodarki przestrzennej. Poznań: Wyd. UAM.
 13. Sadowy, K. (2013). Gospodarka przestrzenna. W: G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. SGH.
 14. Topczewska, T. (1999). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - doświadczenia metodyczne. Człowiek i Środowisko, 23, 1, 31-40.
 15. Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm.
 16. Ustawa z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dz.U. 2001, nr 5, poz. 42, z późn. zm.
 17. Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 18. Ustawa z 6.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658, z późn. zm.
 19. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 20. Ziółkowski, M. (2013). Instrumenty zarządzania strategicznego. W: G. Maśloch, J. Sierak (red.), Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Warszawa: Wyd. SGH.
 21. Ziółkowski, M., Goleń, M. (2006). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W:H. Sochacka-Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Wyd. SGH.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu