BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska Monika (Green Stream Communication SA)
Title
Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy
The City of Warsaw as an Example of Self Assessment of the Management Control as the Tool of Efficient Managing of Local Government Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 113-128, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Kontrola zarządcza, Samoocena, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
Management control, Self-esteem, Public sector, Public finance, Local government
Note
streszcz., summ.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Od 2010 roku wdrożona została reforma finansów publicznych sankcjonująca instytucję kontroli zarządczej w JSFP. Stanowi ona ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Inaczej mówiąc, ostatecznym rezultatem kontroli zarządczej powinno być zapewnienie sprawności działania JSFP. Celem artykułu jest analiza samooceny jako jednego z narzędzi systemu kontroli zarządczej i jej praktycznego wykorzystania w zarządzaniu JST na przykładzie m.st. Warszawy. W artykule przeprowadzono analizę samooceny zarówno z punku widzenia formalnych zasad jej funkcjonowania, jak i zagadnień merytorycznych. Omówione zostały aktualne regulacje prawne na poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego, jak i prawa miejscowego. Równocześnie zaprezentowano praktyczną formę i organizację przeprowadzenia samooceny w m.st. Warszawie. W opisie tej metody przedstawione zostały możliwości stosowanego w m.st. Warszawie systemu informatycznego w zakresie wykonania sprawnych analiz danych.(abstrakt oryginalny)

In 2010 a public finance reform has been initiated and the management control has been introduced. The main goal of this article is the analysis of the institution of self assessment of the management control and the evaluation of the practice of applying management control in local government units on the example of the city of Warsaw. The analysis has been conducted concerning both formal aspects of its functioning and the merits issues. Practical form and organization of self assessment of the managing control in the city of Warsaw has been presented. The method has been described on the base of possibilities of computer system which is used to efficient data analysis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kieżun, W. (2005). O sprawną administrację publiczną. Ius et Lex, III (1).
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz.MF nr 2, poz. 11.
  4. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz. Urz. MF 2012, poz. 56.
  5. Księga jakości miasta stołecznego Warszawy. Pobrane z: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/urzad/szj/polityka_jakosci.htm (5.2016).
  6. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
  7. Ustawa z 15.03.2002 o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Dz.U.2015, poz. 1438.
  8. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
  9. Zarządzenie nr 1613/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 11.10.2011 w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie. Pobrane z: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/ FBDE2CFF-821E-4D2A-969A-7717F6A4E3A5, frameless.htm (5.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu