BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia
The Costs of Preventive Medical Examinations in the Budget of the National Health Fund
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz.2, s. 141-149, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking
Keyword
Ochrona zdrowia, Finansowanie ochrony zdrowia, Profilaktyka zdrowotna
Health care protection, Health care financing, Preventive health care
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej powinien być postrzegany wieloaspektowo. Jest to wynik cech pojęcia zdrowie jako szczególnego dobra (Węgrzyn, 2013, s. 46-47). Wśród istotnych płaszczyzn oceny dostępności wymienić należy płaszczyznę personalną, czyli zasoby kadrowe, infrastrukturalną, techniczną, ale także finansową. Każda z płaszczyzn jest bardzo ważna, niemniej szczególne znaczenie mają środki finansowe, bowiem ich ilość w systemie determinuje kształtowanie pozostałych płaszczyzn. W Polsce wiele mówi i pisze się o rosnących kosztach sprawowania opieki zdrowotnej nad pacjentami. Wywołuje to potrzebę bardziej wnikliwego spojrzenia na przepływy finansowe w sektorze ochrony zdrowia. Dotychczas podejmowane działania polegające na wprowadzaniu zmian na listach leków refundowanych, działania służce podnoszeniu efektywności prowadzenia podmiotów leczniczych poprzez na przykład oceny benchmarkingowe (Węgrzyn, Korenik, 2015) czy też weryfikacja działalności odzwierciedlająca tak zwane mapy potrzeb zdrowotnych to tylko mała część działań koniecznych do przeprowadzenia. Wciąż zbyt mało miejsca poświęca się zagadnieniom profilaktyki zdrowotnej, aktywności prozdrowotnej jako tej części systemu opieki zdrowotnej, która przynosi największe efekty zarówno zdrowotne, jak i ekonomiczne. Niniejszy artykuł to próba odniesienia kosztów leczenia do kosztów działań profilaktycznych w zakresie wybranych istotnych rodzajów zachorowań o charakterze onkologicznym.(abstrakt oryginalny)

In Poland, a lot is being said and written about the rising costs of healthcare. This causes the need for a more thorough look at the financial flows in the health sector. Actions taken so far, i.e. introducing changes to the lists of reimbursable medicines, activities for raising the efficiency of running healthcare entities through e.g. benchmarking assessments, or verification of activities reflecting so-called maps of health needs, are only a small part of the necessary activities. There is still not enough attention devoted to the issues of preventive healthcare, a health-related activity as the part of the health care system which brings the best results for both health and economy. This article is an attempt to reference medical expenses to the cost of preventive measures in the field of selected significant types of oncological illnesses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza kosztów wybranych onkologicznych produktów rozliczeniowych w Polsce - rekomendacje dotyczące taryf (2016). Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia.
 2. Didkowska, J., Wojciechowska, U., Zatoński, W. (2013). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 r. Warszawa: Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.
 3. Kordek, R. (2007). Onkologia. Gdańsk: Via Medica.
 4. Krzakowski, M., Potemski, P., Warzocha, K., Wysocki, P. (red.). (2014). Onkologia kliniczna. Gdańsk: Via Medica.
 5. Siedlecka, E. (2012). Jak trafić w raka. Gazeta Wyborcza, 118, 4.
 6. Ustawa z 1.07.2005 o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". Dz.U. nr 143, poz. 1200.
 7. Węgrzyn, M. (2013). Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 8. Węgrzyn, M., Korenik, D. (2015). Benchmarking szpitali. Przykład narzędzia benchmarkingowego "Portrety Szpitali - Mapy Możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego". Wrocław: Prymat.
 9. Wilson, J.M., Junger, G. (1968). Principles and Practice of Screening for Disease. Geneva: WHO.
 10. www.bip/finanse-nfz.
 11. www.metlifeamplico.pl.
 12. www.mz.gov.pl.
 13. www.nfz.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.6.84/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu