BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Budżet roczny - narzędzie stabilizacji czy destabilizacji systemu finansowego JST
Annual budget: a tool of stabilization of local government financial system?
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 89-103, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
System finansowy, Samorząd terytorialny, Budżet, Wieloletnia prognoza finansowa, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Financial system, Local government, Budget, Long-term financial forecast, Local government units
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od początku transformacji jednostki samorządu terytorialnego (JST) niejako już przyzwyczaiły się do instytucji budżetu. Niezmiennie od momentu reaktywacji samorządu terytorialnego w Polsce podstawą gospodarki finansowej JST jest budżet roczny. Jest to zasadniczy dokument realizacji zadań publicznych przez JST niezależnie od ich szczebla - gminy, powiatu czy też województwa samorządowego. Jednakże wiele zmieniło się od momentu ponownego zaistnienia samorządu terytorialnego w sektorze finansów publicznych w Polsce. Budżet nie jest jedynym odzwierciedleniem zasobów finansowych JST. Zadania realizowane są już nie tylko przez podmioty typowo budżetowe, ale coraz częściej mamy do czynienia z innymi formami, które nie zawsze mają powiązanie z budżetem. (fragment tekstu)

The objective of this study is to answer the question should the annual budget continue to be the basic document and the basis for the financial management of local governments, or is it necessary to make changes in the budget system. These doubts arise from the research question: whether the referred annual budget in the current conditions is a tool of stabilization of the financial system of local government units or not? Introduced in the Public Finance Act of 2009, the system of two independent documents, i.a. the annual budget and the long-term financial forecast, without specification of hierarchy, relationship and connection between these documents, does not lead to financial stability of local government from both the point of view of implementation of the budget and the consequences of decisions made by the local government authorities. The lessons that have been learned indicate that the annual budgeting is increasingly leading to destabilization of the financial system of local government units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Framework For Improved State and Local Government Budgeting, National Advisory Council on State and Local Budgeting Government Finance Officers Association, Chicago 1999.
 2. Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, CeDeWu, Warszawa 2012.
 3. Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele, Difin, Warszawa 2007.
 4. Dylewski M., Procesy zmian w zarządzaniu gospodarką komunalną w jednostkach samorządu terytorialnego na tle uwarunkowań legislacyjnych, "Nauki o finansach. Financial Sciences", Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2013, 4 (17).
 5. Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
 6. Filipiak B., Zarządzanie finansami jako podstawa gospodarki finansowej w świetle Nowego Zarządzania Publicznego (NPM), w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011.
 7. Fisher R. C., State and Local Public Finance, Scott, Foresman and Company, Glenview 1987.
 8. Kosikowski C., Naprawa finansów publicznych w Polsce, Temida, Białystok 2011.
 9. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, "Analizy BAS" 2012, nr 21 (88).
 10. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 11. Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 12. Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2008.
 13. Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2014.
 14. Poniatowicz M., Salachna J. M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasy- fikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU nr 38, poz. 207 ze zm.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, DzU 2013, poz. 86 ze zm.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.
 18. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - metodyka opracowania, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu