BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zakres informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych
The Scope of Information Presented in a Financial Statement of Small and Micro Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 19-35, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunkowość i controlling
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z działalności
Micro-enterprise, Financial statements, Management commentary
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opracowanie określa kryteria przynależności do jednostek mikro i małych oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych. W Ustawie o rachunkowości wyznaczono zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych oraz możliwości stosowania uproszczeń odnoszących się do tych sprawozdań. Artykuł ma na celu przedstawienie zmian regulacji prawnych dotyczących prowadzonej działalności oraz zmiany w zakresie informacji ujmowanych w sprawozdawczości jednostek mikro i małych. Do realizacji celu zostały wykorzystane akty prawne oraz źródła pierwotne w postaci sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych.(abstrakt autora)

The study describes the criteria of classification of entities as small and medium as well as the rules of preparing their financial statements. The Accounting Act determines the scope of information presented in financial statements as well as possibilities of the use of simplifications related to them. The aim of the paper is to present the changes in legal regulations related to carrying out the business activity as well as changes in financial reporting of micro and small entities. To realize the aim, legal acts and primary sources in the form of management commentaries and financial statements were used.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K., Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015 ("Mikrofirma" 2015).
  2. Dadacz J., Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 2015, nr 6.
  3. Skowronek-Melczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  4. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. z 1999 r. nr 10 poz. 1178 ze zm., rozdz. 6.
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r. poz. 672, rozdz. 7.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2015 r. poz. 133.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu