BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Bogusław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wasiak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego - aspekty instytucjonalne i operacyjne
Stability and security of the banking system - institutional and operational aspects
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 121-142, tab., bibliogr. 50 poz.
Keyword
Sieć bezpieczeństwa finansowego, System bankowy, Banki centralne, Bezpieczeństwo finansowe, Stabilność finansowa
Financial safety net, Banking system, Central banks, Financial security, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
System bankowy, jako wiodące ogniwo systemu finansowego, podlega ciągłemu oddziaływaniu wielu czynników, mogących negatywnie wpływać na jego stabilność i bezpieczeństwo. To zaś, ze względu na istotną jego rolę w gospodarce i społeczeństwie, ma poważne znaczenie dla bezpieczeństwa całego systemu ekonomiczno-społecznego państwa. Dlatego też dla stworzenia efektywnego i skutecznego systemu zabezpieczającego sprawne funkcjonowanie sektora bankowego konieczne jest precyzyjne określenie zestawu podstawowych wymogów (warunków) instytucjonalnych i operacyjnych decydujących o jego stabilności i bezpieczeństwie. Z tego też względu celem artykułu czynimy przeprowadzenie analizy wybranych czynników oddziałujących na funkcje, zasady, sposoby i metody działania dwu członów współczesnych systemów bankowych, tj. banku centralnego i banków komercyjnych, warunkujących ich stabilne i bezpieczne funkcjonowanie oraz wzmacniające wiarygodność instytucji i rynków finansowych. Bez tego dochodzić może (i dochodzi) do naruszenia (z wszelkiego typu konsekwencjami nie tylko natury ekonomicznej, ale również społecznej i politycznej) podstawowych zasad i warunków bezpieczeństwa narodowego. (fragment tekstu)

This article attempts to systematize the institutional and operational conditions of stability and security of the banking system. The intention of the authors is to analyse some factors strongly affecting the functions and principles of two members of modern banking systems - the central bank and commercial banks. The authors start the analyses by defining stability and security of the banking system. Then point out to the role of the various segments of the financial safety net in providing conditions for stable and secure system, and determine the necessary requirements of the stabilization as demanded from the banking institutions management system. In conclusion, they define the set of requirements (institutional and operational) necessary for achieving the stability and security of the banking system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen W., Wood G., Defining and achieving financial stability, "Journal of Financial Stability" June 2006, s. 152-172.
 2. Bagehot W., Lombard Street: A Description of the Money Market, H. S. King, London 1873.
 3. Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, red. S. Flejterski, A. Gospodarowicz, Związek Banków Polskich, Warszawa 2014.
 5. Capiga M., Gradoń W., Szustak E., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu Pl., Warszawa 2010.
 6. Chant J., Financial Stability as a Policy Goal, w: Essays on Financial Stability, "Technical Report Bank of Canada" September 2003, No. 95.
 7. Crockett A., Why is Financial Stability a Goal of Public Policy?, w: Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August 1997, s. 55-96.
 8. Daniluk D., Niemirka S., Nadzór bankowy w Polsce, "Bank i Kredyt" 2005, nr 9.
 9. Davis E., A Typology of Financial Instability, "Oesterreichische Nationalbank (Central Bank of Austria) Financial Stability Report" 2001, No. 2, s. 92-110.
 10. Dąbrowski T., Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 11. Dobrzańska A., Polityka makroostrożnościowa - zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej, "Materiały i Studia NBP" 2014, nr 307.
 12. Dziawgo L., Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008.
 13. Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
 14. Ferguson R., Should Financial Stability Be an Explicit Central Bank Objective?, w: Monetary Stability, Financial Stability and the Business Cycle: Five Views, "BIS Paper" September 2003, No. 18, s. 7-15.
 15. Flejterski S., Zaufanie do instytucji bankowo-finansowych jako fundament stabilnego systemu finansowego, w: Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
 16. Foot M., What is "financial stability" and how do we get it?, The Roy Bridge Memorial Lecture, Financial Services Authority, April 2003.
 17. Grzybowski M., Działalność pomocowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w: Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie. Dziesięć lat bankowego Funduszu Gwarancyjnego, red. W. Baka, PWE, Warszawa 2005.
 18. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2008.
 19. Humphrey T. M., Lender of last resort: What it is, whence it came, and why the Fed isn't it, "Cato Journal" 2010, Vol. 30, No. 2.
 20. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 21. Kornik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próby syntezy, Difin, Warszawa 2009.
 22. Kowalak M., Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego, "Bank i Kredyt" 2006, nr 3.
 23. Lager J., Monitoring Financial System Stability, "Reserve Bank of Australia Bulletin" October 1999.
 24. Laurens B., Piedra E. G., de la, Coordination of Monetary and Fiscal Policies, "IMF Working Paper" March 1998, No. 98/25.
 25. Matysek-Jędrych A., Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej, "Materiały i Studia NBP" 2014, nr 303.
 26. Mishkin F., The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers, w: Maintaining Financial Stability in a Global Economy, Symposium Proceedings, Federal Reserve Bank of Kansas City, August 1997, s. 55-96.
 27. Mishkin F., Financial Stability and the Macroeconomy, "Central Bank of Iceland Working Paper" May 2000, No. 9.
 28. Mishkin F., Global Financial Instability: Framework, Events, Issues, "Journal of Economic Perspectives" Autumn 1999, Vol. 13, No. 4, s. 3-20.
 29. Padoa Schioppa T., Central Banks and Financial Stability: Exploring a Land in Between, paper presented at the Second ECB Central Banking Conference, Frankfurt am Main, 24-25 October 2002.
 30. Pietrzak B., Bank centralny jako instytucja bezpieczeństwa finansowego, w: Ekonomia, Społeczeństwo, Polityka, red. A. Zawistowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 31. Pietrzak B., System bankowy, w: System finansowy w Polsce, t. 1, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 32. Pietrzak B., Wasiak K., O potrzebie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, w: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów. Książka jubileuszowa prof. zw. dr. hab. S. Owsiaka, red. A. Moździerz, PWE, Warszawa 2011.
 33. Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
 34. Polska wobec kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
 35. Pyka J., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 36. Raport o stabilności systemu finansowego, Departament Systemu Finansowego NBP, Warszawa 2014.
 37. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r., NBP, Warszawa 2014.
 38. Schinasi G., Defining Financial Stability, "IMF Working Paper" October 2004, No. WP/04/187.
 39. Sławiński A., Stabilność finansowa, w: Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C. H. Beck, Warszawa 2011.
 40. Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2014.
 41. Stabilność finansowa, red. M. Iwanicz-Drozdowska, NBP, Warszawa 2014.
 42. Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, red. J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
 43. Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2012.
 44. System finansowy w Polsce, t. 1, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 45. Thornton H., The evidence given by Henry Thornton before the Committees of Secrecy of the Two Houses of Parliament on the Bank of England, March and April 1797.
 46. Wasiak K., Stabilność systemu finansowego a cykl koniunkturalny, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 148-149.
 47. Wiatr M. S., Skuteczność zarządzania ryzykiem kredytowym we współczesnym otoczeniu kryzysowym. Przykład Polski, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2010.
 48. Wojtyna A., Wyzwania dla banków centralnych, "Rzeczpospolita" 15 października 2010.
 49. Wójcik C., Co z drugą falą kryzysu, "Rzeczpospolita" 25 sierpnia 2011.
 50. Zaleska M., Społeczeństwa szybko zapominają o przyczynach kryzysów, "Obserwator Finansowy NBP" wrzesień 2015, www.obserwatorfinansowy.pl
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.1.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu