BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz Grażyna (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Dylematy etyczne w rachunkowości - jako efekt problemów współczesnej gospodarki światowej
Ethical Dillemas in Accountacy - as a Effect of Contemporary World Economy Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 67-78, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość i controlling
Keyword
Rachunkowość, Kodeks etyki
Accounting, Code of ethics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W obecnych czasach rozwój światowej gospodarki, borykającej się ze skutkami kryzysu gospodarczego, może prowokować sytuacje etycznie wątpliwe, w których zarządzający przedsiębiorstwami dążą do nadmiernego bogacenia się, bez oceny moralnej metod mogących doprowadzić ich do postawionego sobie celu. Niejednokrotnie jest to związane z nieprawdziwym obrazem firmy przedstawionym w podstawowych dokumentach poddawanych ocenie, czyli sprawozdaniach finansowych. Często wiąże się to z różnego rodzaju naciskami (wykorzystującymi fakt, że prawo bilansowe pozwala na pewnego rodzaju dowolność w prezentacji niektórych zdarzeń i faktów gospodarczych) na osoby zajmujące się rachunkowością. Bywa to przyczyną dylematów etycznych, przed którymi stają księgowi. W trosce o zachowanie wysokiego statusu zawodowego osób zajmujących się rachunkowością, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (dalej: SKwP ),dostrzegając ten problem, dało księgowym narzędzie w postaci Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Opracowanie to wypełnia w pewien sposób lukę pomiędzy mało precyzyjnymi przepisami prawa bilansowego a moralną postawą pracowników rachunkowości. Jest też podstawą obrony ich racji etycznych w konfrontacji z osobami zarządzającymi podmiotami gospodarczymi.(abstrakt autora)

At the present time, the development of world economy which is struggling with results of economy crisis, may provoke situations which are ethical doubtful - where managing directors endeavor to earn a big money by all means. More than once it is related to unreal company image presented in basic documents being evaluated - financial statement. It is often connected with many types of pressures used towards people dealing with the accountancy. Using the fact that the balance sheet law allows to some type of option in presenting some occurrence and economic facts. Sometimes it is a reason of ethic dilemmas for the accountants. For the sake of keeping high professional status people dealing with accountancy, Polish Accountants Association, seeing this problem - gave accountants the tooling in the form of Professional Code of Ethics in accountancy. This code fulfills somehow the gap between low precise balance sheet law rules and moral attitude of accountants. It is also the base for defensing own ethic right in confrontation with managing directors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Dylematów Etycznych. Broszura informacyjna, SKwP, Warszawa 2011.
  2. "Biuletyn MSSF Naprzeciw Standardom" [wyd. Deloitte Polska] 2011, nr 6.
  3. Gierusz K., Pojęcia i przejawy rachunkowości kreatywnej i agresywnej, "Accountica" 2010, nr 17.
  4. Grzegorczyk W., Manewry księgowego, "Rzeczpospolita" 2002, nr 201.
  5. Gut P., Fałszowanie sprawozdań finansowych, "Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 1.
  6. Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC, Międzynarodowa Federacja Księgowych, b.m., 2001.
  7. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2011.
  8. Maruszewska E.W., Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu