BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechocki Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych
Risk Arising from Changes Planned in Transfer Pricing Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 79-90, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość i controlling
Keyword
Ceny transferowe, Ekonomia, Podatki, Przedsiębiorca
Transfer pricing, Economics, Taxes, Entrepreneur
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie nadchodzących zmian legislacyjnych w zakresie cen transferowych oraz ich analiza pod kątem zmiany zakresu uciążliwości dla przedsiębiorców. Każde nowe obowiązki wpływają na zwiększenie uciążliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a każde ograniczenie ilości obowiązków generuje rezultat odwrotny. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że zbliżające się zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych spowodują powstanie licznych zagrożeń dla podatników. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych(abstrakt autora)

The purpose of this publication is to present the upcoming legislative modifications in transfer pricing and their analysis in terms of changing the scope of a nuisance for entrepreneurs. All new responsibilities result in an increase of troubles connected with conducting the business, and any limitation of duties cause the opposite effect. The main thesis assumes that the amendments in the rules on transfer pricing that is about to happen will create numerous threats for taxpayers. This paper was created on the basis of the literature on similar subject, existing and draft legal acts.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kosieradzki T., Piekarz R., Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
  2. Bany K., Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Lex, Warszawa 2012.
  3. KOM (2009) 472, wersja ostateczna, Bruksela, 14.09.2009
  4. Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 stycznia 2015 r., skierowana do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Warszawa 2015.
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 1991 r. nr 80, poz. 350.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1992 r. nr 21, poz. 86.
  7. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1932
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu