BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sammel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rola agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Role of Agritourism in Development of Rural Areas in Poland
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 6, s. 77-88, rys., bibliogr. 27 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Współczesne problemy rozwoju turystyki
Keyword
Agroturystyka, Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie
Agrotourism, Sustainable development, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich ukierunkowany jest na nowe sposoby wykorzystania gospodarstw rolnych i aktywizację ich mieszkańców. Duże możliwości związane są z rozwojem różnorodnych form turystyki zrównoważonej. Coraz większe zainteresowanie wśród rolników wzbudza agroturystyka. Jest to forma wypoczynku odbywającego się na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta na bazie noclegowej i aktywności rekreacyjnej związanej z gospodarstwem rolnym lub równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym, usługowym). Umiejętność obsługi ruchu turystycznego przez mieszkańców wsi związana jest zatem z rozwojem ich przedsiębiorczości i gotowością podejmowania nowych przedsięwzięć. Celem artykułu jest próba określenia roli agroturystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The economic development of rural areas be steered on new ways the activity of agricultural farms and their occupants' activation. The large possibilities be connected with development of varied forms of sustainable tourism. More and more larger interest among farmers induce agritourism. It is the form of rest on country areas by agricultural character, leaning by hostel base and recreational activities connected from agricultural or this equivalent and their entourage (natural, productive, service). The know-how of service of touristic by occupants of village be connected therefore with development their enterprise and the readiness of undertaking the new projects. The aim of paper is the test of qualification of role and the notability of agritourism in development of rural areas in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska A.: Produkt turystyki wiejskiej, [w:] Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych: wybrane zagadnienia. Red. naukowa I. Ozimek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 2. Dębniewska M., Tkaczuk M.: Agroturystyka, koszty, ceny, efekty. Wyd. POLTEXT, Warszawa 1997.
 3. Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M.: Polskie gospodarstwa agroturystyczne jako przedsiębiorstwa rodzinne. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 2012, nr 8 (8).
 4. Dorocki S., Szymańska A.I., Zdon-Korzeniowska M.: Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. "Przedsiębiorczość - Edukacja", 2013, nr 9.
 5. Drzewiecki M.: Wiejska przestrzeń rekreacyjna. Instytut Turystyki, Warszawa 1992.
 6. Drzewiecki M.: Podstawy agroturystyki. Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2002.
 7. Dziegieć E.: Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce. "Turyzm" 1995, t. 5, z. 1.
 8. http://www.zagrodaedukacyjna.pl/ [27.01.2015].
 9. http://www.pftw.pl/kategoryzacja/Kategoryzacja/kategoryzacja [25.01.2015].
 10. Idziak W.: O odnowie wsi. Poradnik, Fundacja Wspomagania Rozwoju Wsi, Warszawa 2004.
 11. Jalinik M.: Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta usług. Rozprawy Naukowe Politechniki Białostockiej nr 123, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 12. Jęczmyk A. Sammel A.: Ceny usług agroturystycznych w województwie wielkopolskim. "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", 2012, T. XIV, z. 3.
 13. Kowalczyk A.: Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 14. Kutkowska B.: Podstawy rozwoju agroturystyki. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 15. Majewski J.: Kreowanie wizerunku turystyki wiejskiej, [w:] Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski, Wydawnictwo POT, Warszawa 2005.
 16. Sikora J.: Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP, Warszawa 1999.
 17. Sikora J.: Innowacyjność w agroturystyce polskiej - teoria i praktyka, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki. Red. naukowa M. Jalinik, Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok 2008.
 18. Skwara A.: Wsparcie turystyki w ramach programów współfinansowanych z funduszy unijnych w Polsce, [w:] Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Red. naukowa I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 19. Spychalski G.: Agroturystyka jako element przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich, [w:] Agrobiznes - pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich. Red. naukowa L. Pałasz, Wydawnictwo AR w Szczecinie, Szczecin 1998.
 20. Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006.
 21. Turystyka w 2012 roku. GUS, Warszawa 2013.
 22. Turystyka w 2013 roku. GUS, Warszawa 2014.
 23. Wajda K.: Znaczenie doskonalenia systemów informacyjnych w branży turystycznej, [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. Red. naukowa J. Bergier i B. Sawicki, Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska 2005.
 24. Wiatrak A.P.: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1996, nr 1.
 25. Wojciechowska J.: Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce. "Folia Turistica" 2006, nr 17.
 26. Zaręba D.: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 27. Zawadka J.: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu