BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysik Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Porozumienie cenowe jako instrument zwiększenia pewności inwestowania w polskim prawie podatkowym
Price Agreement as an Instrument to Enhance the Cerainty of Investing in Polish Tax Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 120, s. 105-117, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość i controlling
Keyword
Ceny transferowe, Prawo podatkowe, Inwestowanie
Transfer pricing, Tax regulations, Investing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Porozumienia cenowe stanowią rodzaj szczególnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, której celem jest ochrona interesów podatnika poprzez usunięcie ryzyka związanego z możliwością zakwestionowania przez organ podatkowy prawidłowości dokonanych rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zakwestionowanie prawidłowości ceny transakcyjnej w toku czynności kontrolnych może wiązać się w stosunku do podatnika z sankcjami podatkowymi oraz karnoskarbowymi. Celem porozumienia jest uznanie przez organ podatkowy prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej. W przypadku uzyskania porozumienia cenowego, podatnik może mieć pewność, że podczas ewentualnej kontroli podatkowej nie będą kwestionowane zastosowane przez niego i jego kontrahenta ceny transakcyjne. Tym samym zawarcie porozumienia cenowego będzie stanowiło zabezpieczenie interesu podatnika poprzez zwiększenie pewności prawidłowości naliczenia podatków, a tym samym zwiększenia pewność inwestowania. Celem artykułu jest prezentacja porozumień cen transakcyjnych oraz procedury uzyskania decyzji w tym zakresie. Przedstawiona w niniejszym artykule analiza aktów prawnych pozwala postawić hipotezę, że regulacje prawne mają wpływ na wzrost gospodarczy. W pracy wykorzystano metodę badawczą obejmującą analizę treści aktów prawnych.(abstrakt autora)

Price agreements are a kind of special interpretation of tax law, which aims to protect the interests of the taxpayer, by removing the risks associated with the possibility of a challenge by the tax authorities correctness of settlements made between related parties. The challenge to the correctness of the transaction price in the course of inspection activities may involve in relation to the taxpayer of tax penalties and penal tax. The aim of the agreement is the recognition by the tax authority confirmation of the choice and application of the transfer pricing methodology. In the case of a price agreement, a taxpayer can be assured that the eventual tax audit will not challenge applied transaction prices by him and his partner. Thus, the agreement price will constitute security interests of the taxpayer by increasing confidence regularity assessment of taxes, thereby increasing the confidence to invest.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jamroży M., Ceny transferowe optymalizacja podatkowa, "Vademecum Głównego Księgowego" 2008, 18 marca.
 2. Lipniewicz R., Europejskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2011.
 3. Małecka H., Ceny transferowe a standardy OECD - unikanie konfliktów, "Glosa" 2001, nr 5.
 4. Marciniuk J., O czym należy pamiętać, przeprowadzając restrukturyzację działalności gospodarczej grupy kapitałowej z punktu widzenia cen transferowych, "Gazeta Prawna" 2012, 10 lipca.
 5. Nawrot R.A., Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, Difin, Warszawa 2014.
 6. Sejm RP IV kadencji, Druk nr 3417 z 28 października 2004 r. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa
 7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j., Dz.U. z 2014 r. poz. 851.
 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j., Dz.U. z 2012 r. poz. 361.
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j., Dz.U. z 2015 r. poz. 613.
 10. Wyciślok J., Ceny transferowe, przenoszenie dochodów, przedsiębiorstwa powiązane, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Wyciślok J., Optymalizacja podatków, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 12. Żurawska D., Prawo podatkowe: część ogólna, Difin, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.120-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu