BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska-Gołasa Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Znaczenie odnawialnych źródeł energii w rozwoju regionu na przykładzie gminy Janów Podlaski
The Importance of Renewable Energy Sources in the Region's Development on the Example of Janów Podlaski District
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 5-15, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Odnawialne źródła energii, Biomasa, Rozwój regionalny
Renewable energy sources, Biomass, Regional development
Note
streszcz., summ.
Country
Janów Podlaski
Janów Podlaski
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na współcześnie przyjmowany pogląd, że cywilizacja stoi w obliczu zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców globu problemów ekologicznych, takich jak: efekt cieplarniany i kwaśne deszcze. Jest to spowodowane masowym wykorzystywaniem paliw kopalnych. Sposobem rozwiązania problemów związanych z efektem cieplarnianym jest rozwój technologii czystych źródeł energii, a więc takich, które pochodzą ze źródeł odnawialnych. Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez władze gminy Janów Podlaski (gmina wiodąca) i gmin partnerskich (Konstantynów, Rokitno) w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii na ich terenie. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on today taken the view that civilization is facing threatening the health and lives of the inhabitants of the globe environmental problems such as the greenhouse effect and acid rains. These problems are caused by massive use of fossil fuels. Way to solve problems associated with the greenhouse effect is the development of clean energy technologies, derived from renewable sources. The aim of the article is to present the activities undertaken by the municipal authorities Janów Podlaski in the development of renewable energy sources in their area. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brelik A.: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, nr 3.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007.
 3. Domański R.: Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 5. Gronowicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom - Poznań 2010.
 6. Jabłoński W., Wnuk J.: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2009.
 7. Kozłowski L.: Budowa instalacji kolektorów słonecznych w Gminach Janów Podlaski, Konstantynów i Rokitno w ramach realizacji projektu "Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych", [w:] Program Funkcjonalno-Użytkowy, Konstantynów 2014.
 8. Krawiec F.: Energia, Difin, Warszawa 2012.
 9. Krupnik K., Brożek M.: Eko-rozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2008, nr 3.
 10. Liderzy Zielonej Energii, Gmina. Magazyn Fundacji Promocji Gmin Polskich 2011, nr 134.
 11. Markowski T., Stawasz D.: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 12. Niedziółka D.: Zielona energia w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 13. Porter M.E.: Porter o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001.
 14. Program ochrony środowiska gminy Janów Podlaski. Załącznik do Uchwały XV/173/2004 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 czerwca 2004 r.
 15. Statystyczne vademecum samorządowca 2014. Urząd Statystyczny w Lublinie, lublin.stat.gov.pl (dostęp 11.12.2015).
 16. Strategia Rozwoju Gminy Janów Podlaski na lata 2007-2015, załącznik do uchwały XIV/193/08 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 października 2008.
 17. Taubman J.: Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 18. Ziemski K.M.: Planowanie energetyczne skuteczności aktualnych regulacji, [w:] Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce, K.M. Ziemski (red.), UAM, Poznań 2012.
 19. Zioło M.: Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osiągania. [w:] Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), C.H. Beck, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu