BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Marketing ekologiczny w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego - ocena aktywności lokalnych władz samorządowych
Ecological Marketing in the Development of Environmentally Valuable Areas in Lublin Voivodeship - Assessment of the Activity of Local Self-Government Authorities
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 17-27, tab., bibliogr. 12 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Promocja walorów regionu, Rozwój zrównoważony, Atrakcyjność regionu, Środowisko przyrodnicze
Promotion of region value, Sustainable development, Regions attractiveness, Natural environment
Note
streszcz., summ.
Country
Lubelszczyzna
Lubelszczyzna
Abstract
Celem pracy jest określenie roli i aktywności samorządów gminnych w kreowaniu rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w aspekcie stosowania narzędzi marketingu ekologicznego. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów oraz analiza wyników badań przeprowadzonych w 2013 roku w 30 gminach z grupy o najwyższym poziomie cenności ekologicznej w województwie lubelskim. W ramach badań terenowych zrealizowano wywiady z wójtami/burmistrzami oraz pracownikami urzędów gmin ds. ochrony środowiska. Wykazano, że aktywność marketingowa dotyczy głównie działań w zakresie promocji ekologicznej. Aktywność marketingowa samorządów wymaga zwiększenia. Mimo ogólnie niskiego poziomu aktywności marketingowej wskazano przykłady dobrych praktyk w tym obszarze. Opracowanie przygotowano w ramach projektu badawczego 2011/01/D/HS4/03927 pt. "Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the role and activities of local governments in creation of the sustainable development on environmentally valuable areas of the Lublin voivodeship in terms of the use of environmental marketing tools. The aim was to be achieved with literature and documents analysis, and empirical studies. The survey area consisted of 30 municipalities from the group with the highest environmental value in the Lublin voivodeship. A diagnostic survey, using an interview questionnaire addressed to the heads of municipalities and municipal employees for environmental protection, was used. It has been shown that the marketing activity consists mainly in the field of promotion. Marketing activity undertaken by local governments requires intensification. Despite the generally low level of marketing activity identified examples of good practice in this area. The article was prepared within the research project 2011/01/D/HS4/03927 entitled: "Ecological conditions and factors of development of economic functions in natural valuable areas of the Lubelskie voivodship" funded by the National Science Centre. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Florek M., Augustyn A.: Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Fundacja Best - Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011.
 2. Gregor B., Gotwald B.: Potencjał e-marketingu w kreowaniu wizerunku regionu, [w:] Marketing terytorialny: konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, W. Deluga, J. Dyczkowska (red.). Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011.
 3. Guzal-Dec D.: Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Rocznik Ochrony Środowiska/Annual Set the Environment Protection 2013, t. 15, nr 3.
 4. Guzal-Dec D.: Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015.
 5. Guzal-Dec D.: Samorząd gminy w zrównoważonym rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami publicznymi, K. Krukowski, J. Sasak (red.), Studia i Monografie ISP UJ, Kraków 2016.
 6. Jachowicz S., Potoczek A.: Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, Toruń 2005.
 7. Kaszuba K. (red.): Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Wydawnictwo BFKK, Białystok 2010.
 8. Leśniak J.: Rola instrumentów marketingu ekologicznego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego na przykładzie Szwecji, [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, F. Piontek (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 9. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 10. Popławski Ł.: Rola marketingu terytorialnego w rozwoju gmin wiejskich w kontekście konkurencyjności regionu, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2011, nr 1 (17).
 11. Raftowicz-Filipkiewicz M.: Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gmin Doliny Baryczy, Nauki o Zarządzaniu/Management Science 2013, nr 1 (14).
 12. Zalewski A.: Konkurencja między jednostkami terytorialnymi a efektywność gospodarki, [w]: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, D. Strahl (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2006, nr 1124.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu