BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabus Judyta (Politechnika Częstochowska), Nowakowska-Grunt Joanna (Politechnika Częstochowska)
Title
Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu częstochowskiego
Determinants of Local Development: A Case Study of the Częstochowa District
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 39-47, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Organy samorządu terytorialnego, Rozwój lokalny, Powiat, Zarządzanie publiczne
Local government bodies, Local development, County, Public governance
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat częstochowski
Częstochowa County
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem lokalnym, takie jak: definiowanie i określanie skali lokalnej oraz ich powiązań, rozwój lokalny, zarządzanie rozwojem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwojowych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie strategii rozwoju lokalnego na przykładzie planowania rozwoju lokalnego przez władze powiatu częstochowskiego. Opisano podstawowe zagadnienia związane z rozwojem lokalnym i przedstawiono charakterystykę omawianego powiatu, aby ukazać jego specyfikę. Podejmując tę problematykę, zwrócono uwagę na systemowe ujęcie powiatu i podejmowane w nim strategie zarządzania, które mają doprowadzić do poprawy standardów życia społeczności lokalnej. (abstrakt oryginalny)

The article contains a discussion of issues related to local development, such as defining and local scale and their relationships, local development, management of local development with particular emphasis on development strategies. The purpose of this article is to present the management of local development on the example of the strategy undertaken in the district of Czestochowa. At the beginning of the study, we attempted to describe the basic issues related to local development then presented the characteristics of this county, to show its specificity. In discussing these issues, we drew attention to the systemic approach taken by the county and its management strategies, which aim to improve the living standards of the local community. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. (red.).: Strategie rozwoju lokalnego. Tom I. Aspekty instytucjonalne. Tom II. Aspekty instrumentalne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
  2. Brol R.: Rozwój lokalny: nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
  3. Jakubowska A.: Partnerstwo publiczno-prywatne i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego, [w:] Regiony i społeczności lokalne, UEK, Katowice.
  4. Korenik S.: Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2011.
  5. Łuczyszyn A.: Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, CeDeWu, Warszawa 2013.
  6. Myna A.: Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizm, Samorząd Terytorialny 1998, nr 11.
  7. Parysek J.: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa 1995.
  8. Parysek J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001.
  9. Starostwo Powiatu Częstochowskiego: Program: Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego na lata 2016-2020, Częstochowa 2015.
  10. Ziółkowski M.: Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu