BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyporska-Frankiewicz Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Samorządowe kolegia odwoławcze a wyzwania współczesnej administracji : zagadnienia wybrane
Local Government Appeal Quasi-Courts in the Light of Challenges of Modern Administration : Selected Issues
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 35-48, bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Keyword
Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Kolegium odwoławcze
Local government, Public administration, College of appeal
Note
summ.
Abstract
Minęło już ponad 25 lat od reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego - ciągle jednak wykonuje on zadania publiczne najbliższe obywatelowi i jest postrzegany jako jeden z podstawowych elementów demokratycznego państwa prawnego [Tarno 2004, s. 34]. Administracja samorządowa jest najbliżej lokalnych problemów i uwarunkowań, to z nią też obywatel spotyka się najczęściej, a co za tym idzie, przez pryzmat jej działań oceniana jest cała władza publiczna. Zatem sprawność, profesjonalizm i zaangażowanie samorządu terytorialnego jest często wyznacznikiem oceny wystawianej przez obywatela państwu [Wyporska-Frankiewicz 2015a, s. 183]. Administracja samorządowa jest częścią władzy wykonawczej - wykonuje zadania niezastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla innych organów administracji publicznej. Samorząd terytorialny jest podstawową i najpełniejszą formą decentralizacji, niemniej "przekazywanie mu zadań i kompetencji winno (...) nastąpić w taki sposób, aby był on w stanie udźwignąć nowe rozwiązanie problemu administrowania sprawami w państwie" [Tarno 2004, ss. 299-300]. Równocześnie administracja, również samorządowa, ewoluuje - jest to zjawisko naturalne, zmieniają się bowiem warunki, w jakich podejmuje ona swoje działania, a co za tym idzie zmianie ulegają również jej zadania oraz narzędzia służące do ich realizacji. Aby w pełni realizować lokalne potrzeby, musi ona nadążać za zmieniającą się rzeczywistością, dostosowując swoje działania do współczesnych realiów. (fragment tekstu)

This research paper concerns the issue of a role of Local Government Appeal Quasi-Courts in fulfilling the challenges arising before the current public administration. It highlights that the appeal courts perfectly fit into the process of decentralization of public authorities, ensuring that the party to the proceedings is guaranteed the professional adjudication of its case. The activity of the Local Government Appeal Quasi-Courts has an effect on creating of positive image of the public administration in the society and is distinguished compared to other public authorities adjudicating in individual cases in the field of public administration. The appeal courts are a part of the public administration structure, which evolves constantly and furthermore, it constantly amends its activities to fit the current reality, in order to fulfill the needs of local community. There are currently many challenges facing the public administration. Such challenges are, in particular, related to: necessity of fulfilling new and often very complicated tasks; the increase of the society's legal self-awareness and consequently its greater expectations; the tendency towards even greater openness and transparency of public activities; the need for the society to maintain on-going control over the actions of public administration and to influence such actions; the progress of information technology and its common influence over all areas of life, also including the public life. There is an emphasis on necessity of social participation, especially in the local government. The public administration must conduct all possible actions in order to rise to such challenges, subject to being bound by the principle of the rule of law. Without a doubt, the Local Government Appeal Quasi-Courts are able to rise to the challenges arising currently before the public administration, moreover they should be the precursor of incoming changes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fischer B., Piskorz-Ryń A. (2014), Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE [w:] G. Sibiga (red.), Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Izdebski H., Kulesza M. (1999), Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 3. Jaworska-Dębska B. (2015), Dobre prawo sprawne rządzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Korzeniowska A. (2002), Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym, Zakamycze, Kraków.
 5. Piskorz-Ryń A. (2007), Ochrona administracyjna prawa do informacji o charakterze publicznym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXIX - z. 4.
 6. Rzymowski J., Wyporska-Frankiewicz J. (2014), Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej po nowelizacji KPA [w:] Innowacje 2014. Innowacyjne działania w ICT, P.A. Nowak, red. Wyd. Urząd Marszałkowski, Łódź.
 7. Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji (2009), K. Sieniawska (red.), Municipium SA, Warszawa.
 8. Taczkowska-Olszewska J. (2014), Dostęp do informacji publicznej w polskim systemie prawnym, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Tarno J.P., Sieniuć M., Sulimierski J., Wyporska J. (2004), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis, Warszawa.
 10. Tarno J.P., Wrzesińska-Nowacka A. (1995), Postępowanie w sprawach opłat za użytkowanie wieczyste, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8.
 11. Wyporska-Frankiewicz J. (2011), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w perspektywie 20 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Dwadzieścia lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce, J. Sługocki, D. Wacinkiewicz (red.), PWSZ, Gorzów Wielkopolski.
 12. Wyporska-Frankiewicz J. (2015a), Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej [w:] Dobre prawo sprawne rządzenie, B. Jaworska-Dębska (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Wyporska-Frankiewicz J. (2015b), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako alternatywa dla wy-specjalizowanego organu do spraw dostępu do informacji publicznej [w:] Jawność i jej ograniczenia, G. Szpor, red. nauk. t. IX, Zadania i kompetencje, B. Szmulik, red. C.H. Beck, Warszawa.
 14. Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 23 ze zm..
 15. Ustawa z 12.10. 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 1659 ze zm..Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997, Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm..
 16. Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 2147 ze zm.
 17. Ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1764.
 18. Ustawa z 25.07.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1066 ze zm..
 19. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.09.2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych, Dz.U. 2003 r., Nr 169, poz. 1645.
 20. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17.11.2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych, Dz.U. 2003 r., Nr 198, poz. 1925.
 21. Cyrankiewicz M. (2015), Samorządowe kolegia odwoławcze do reformy, "Rzeczpospolita. Prawo", z dnia 18 marca 2015 r., http://prawo.rp.pl/artykul/1187224.html.
 22. Fajgielski P., Młynarska-Sobaczewska A., Piskorz-Ryń A., Sibiga G., Ekspertyza prawna pt. Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania, strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 23. Projekt Badawczo-Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Model regulacji jawności i jej ograniczenia w demokratycznym państwie prawnym", www.mrj.uksw.edu.pl.
 24. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 1996 r., K 11/95, OTK z 1995 r., nr 2 (5), poz. 9.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu