BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nerka Arleta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Wybrane problemy przetwarzania danych osobowych w samorządzie terytorialnym
Selected Issues Concerning Personal Data Processing in the Local Government
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 1, s. 107-120, bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie publiczne : funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym
Keyword
Przetwarzanie danych, Samorząd terytorialny, Bezpieczeństwo informacji
Data processing, Local government, Information security
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji nad poszukiwaniem optymalnego kształtu unormowań dotyczących ochrony danych osobowych w działaniach administracji samorządowej. Z jednej strony funkcjonują rozwiązania mające umożliwić obywatelom udział w życiu publicznym, z drugiej rozwija się mechanizmy ochrony danych osobowych. Celem publikacji jest rozważenie istotnych problemów przetwarzania danych osobowych w samorządzie w oparciu o obowiązujący stan prawny, poglądy doktryny i orzecznictwa sądowego. (fragment tekstu)

The article includes deliberations about the optimal form of a personal data protection system in the local government administration's activities. The local authorities collect and process citizens' personal data under their statutory mandate, correlating with such individuals' obligation to disclose such data. Personal data processing is an interference in a person's information autonomy, which is why any events thereof should be clearly defined. In practice, there are difficulties emerging as regards, amongst other things, the correct identification of a local government data administrator, the appointment of an information security administrator, or personal data processing conditions.
From the referenced deliberations, it appears that the boundaries of personal data processing in the local government administration are delineated by the law and justified on the grounds of the requirements set for civil service in a law-governed democracy. The specification of legal terms and conditions for the admissibility of personal data processing is an expression of formal and material guarantees of individual personal information autonomy protection. Maintaining these guarantees is indicative of the legality of data administrators' activities in the local government administration sector, specifically with regard to the universality of personal data processing in the performance of statutory tasks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. (2015), Ochrona danych osobowych. Komentarz Lex, wyd. 6, Wydawnictwo Wolters Kluwer bussiness, Warszawa.
 2. Byczkowski M. (2015), Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sferze wewnętrznej bez powołania administratora bezpieczeństwa informacji [w:] Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2015, red. G. Sibiga, dodatek specjalny do Monitora Prawniczego, nr 6.
 3. Drobek P. (2014), Ochrona danych osobowych w publicznych bazach danych [w:] Szpor G., Internet. Publiczne bazy danych i Big data, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014.
 4. Drozd A. (2006), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa, komentarz do art. 7, teza 17.
 5. Fajgielski P. (2015), Pozycja prawna i zadania administratora bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych [w:] Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2015, red. G. Sibiga, dodatek specjalny do Monitora Prawniczego, nr 6.
 6. Ganczar M. (2009), Obowiązki administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych [w:] Ochrona danych osobowych, skuteczność regulacji, red. G. Szpor, Municipium SA, Warszawa.
 7. Hauser R. (1999), Przetwarzanie danych osobowych: cel i środki, Rzeczpospolita, 6 kwietnia 1999.
 8. Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (2012), Rola organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego w procesie stanowienia prawa na szczeblu lokalnym [w:] M. Stahl, Z. Duniewska (red.), Legislacja administracyjna, teoria, orzecznictwo praktyka, Warszawa.
 9. Litwiński P. (2009), Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Oficyna a Wolters Kluwer bussines, Warszawa.
 10. Martysz Cz. (2005) [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Kraków 2005, s. 72 i n.
 11. Mednis A. (2015), Administrator bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7.11.2014 r. - ocena rozwiązań [w:] Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2015, red. G. Sibiga, dodatek specjalny do Monitora Prawniczego, nr 6.
 12. Niewiadomski Z. (2002), Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa.
 13. Sakowska-Baryła M. (2009), Sporne kwestie w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych przez administratora danych [w:] Ochrona danych osobowych, skuteczność regulacji, red. G. Szpor, Municipium SA, Warszawa.
 14. Sakowska-Baryła M. (2006), Podmiotowy zakres ustawy o ochronie danych osobowych, "Radca Prawny", nr 6.
 15. Sakowska-Baryła M. (2014), Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Presscom sp. z o.o., Wrocław.
 16. Sakowska-Baryła M. (2015), Prawo do ochrony danych osobowych, Presscom Sp. z o.o., Warszawa.
 17. Skrzydło W. (2013), Komentarz do art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Lex/el.
 18. Szpor G. (1999), Publicznoprawna ochrona danych osobowych, PUG nr 12.
 19. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016.
 21. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Dz. U. 2017, poz. 15.
 22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.
 23. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 814.
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 922.
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446,
 26. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji, Dz. U. poz. 745.
 27. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dz. U. poz. 719.
 28. Wyrok TK z dnia 12 listopada 2002 r., SK 40/01, OTK ZU Seria A 2002, nr 6, poz. 81
 29. Wyrok TK z dnia 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK ZU Seria A 2002, nr 1, poz. 3
 30. Sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r.; za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r., Sejm RP IV kadencji, druk nr 1802 z dnia 15 lipca 2003 r.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu