BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (University of Szczecin, Poland), Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Title
Foreign Debt of the European Union Countries
Zadłużenie zagraniczne krajów Unii Europejskiej
Source
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 77-97, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
New Phenomena in International Markets and their Implications
Keyword
Finanse publiczne, Zadłużenie zagraniczne
Public finance, Foreign debt
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania była identyfikacja i próba oceny najważniejszych tendencji w rozmiarach i wskaźnikach zadłużenia zagranicznego krajów UE. W pierwszej części przeanalizowano wielkość i dynamikę zadłużenia zagranicznego brutto poszczególnych krajów, a w drugiej - stopień obciążenia gospodarki długiem brutto i netto badanych krajów. Z badań wynika, że ocena problemu zadłużenia zagranicznego krajów wysoko rozwiniętych powinna opierać się na analizie zadłużenia zagranicznego netto, uwzględniającego należności zagraniczne.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was the identification and attempt at evaluation of the most important trends in the volume and indicators of foreign debt of the EU countries. In the first part the extent and dynamics of the gross foreign debt of individual countries were analysed, while in the second part the weight of indebtedness (gross and net) of these economies was investigated. The research shows that the evaluation of the foreign debt problem of highly developed countries ought to be based on the analysis of net foreign debt, accounting for foreign receivables.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Assessing Reserve Adequacy, IMF, Washington 2011.
 2. Bagus P., The Danger of External Debts, http://mises.org/daily/6059/The-Danger- -of-External-Debts.
 3. Balance of Payments Statistics and International Investment Positions, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/searchdatabase.
 4. Clements B., Bhattacharya R., Nguyen T.Q., External Debt, Public Investment, and Growth in Low-income Countries, IMF Working Paper 2003, No. 03/249.
 5. Cohen D., Growth and External Debt: A New Perspective on the African and Latin American Tragedies, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper 1997, No. 1753.
 6. Czepiel W., Obsługa zadłużenia zagranicznego Polski a deficyt płatności bieżących, "Bank i Kredyt" 2000, nr 5.
 7. Da Costa G.C., External Debt of Developing Countries. C risis o f G rowth, "Economic and Political Weekly" 1991, No. 8, Vol. 26.
 8. Debt- and Reserve-related Indicators of External Vulnerability, IMF, Washington 2000.
 9. Diz Dias J., External Debt Statistics of the Euro Area, Bank for International Settlements, Switzerland 2010.
 10. Easterly W.R., How Did Highly Indebted Poor Countries Become Highly Indebted? Reviewing Two Decades of Debt Relief, "World Development" 2002, No. 10, Vol. 30.
 11. External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, IMF, Washington 2014.
 12. Government Deficit and Debt, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ page/portal/ statistics/search_database.
 13. International Debt Statistics 2014, World Bank, Washington 2014.
 14. Jachowicz P., Polska w kryzysie zadłużeniowym, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego "Studia i Prace" 2011, nr 3 (7).
 15. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 roku, NBP, Warszawa 2013.
 16. National Accounts (Including GDP), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/ page /portal/ statistics/search_database.
 17. Nowacka-Bandosz K., Zadłużenie zagraniczne Polski na tle krajów Unii Europejskiej i czynniki jego wzrostu, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2013, No. 33, Szczecin 2013.
 18. Pattillo C., Poirson H., Ricci L., What Are the Channels Through Which External Debt Affects Growth?, IMF Working Paper 2004, No. 04/15.
 19. Quarterly External Debt Statistics/SDDS, World Bank, http://databank.worldbank. org/data/ views/variableselection/selectvariables.aspx?source=quarterly-external- debtstatistics sdds.
 20. World Developments Indicators, World DataBank, http://databank.worldbank.org/ data/views/ reports/tableview.aspx.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu