BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drews Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej w pokryzysowej rzeczywistości gospodarczej
Tax Competition Among European Union Countries in the Post-Crisis Economic Reality
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 4, s. 7-20, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Konkurencja, Podatki
Financial crisis, Value Added Tax (VAT), Competition, Taxes
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Heterogeniczność krajowych systemów podatkowych wpływa nie tylko na poziom i kierunek wymiany międzynarodowej, lecz także na przepływ czynników produkcji. Zasadniczo, różnice te rzutują także na decyzje przedsiębiorców o lokalizacji działalności gospodarczej. Wysokość i zakres obciążeń podatkowych może zatem utrudniać podjęcie optymalnych decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji i kooperacji międzynarodowej w danym kraju. Współczesny kryzys finansowy i wiążące się z nim pogorszenie sytuacji finansowej większości gospodarek, wymusiło na rządach krajowych podjęcie działań dostosowawczych, w tym m.in. dokonanie zmian w stosowanej polityce fiskalnej. Celem głównym artykułu jest komparacja wybranych podatków w kontekście panującej konkurencji podatkowej w krajach Unii Europejskiej (UE). Przedstawiono także zakres zmian pokryzysowych w polityce fiskalnej oraz obecną strukturę systemów podatkowych państw wspólnotowych. (abstrakt oryginalny)

Diversity of national tax systems have a significant impact not only on the level and direction of international trade, but also on the flow of production factors. Basically, the differences are projecting also on business decisions on the location of economic activity. The height and extent of the tax burden may therefore hinder make optimal decisions regarding the commencement of investment and international cooperation in the country. Contemporary financial crisis and binding with it worsening financial situation of most economies, forced national government to take adaptation measures, including making changes in the applied fiscal policy. The main objective of this article is the comparison of selected tax in the context of the prevailing tax competition in the European Union (EU). It describes the extent of the changes in the post-crisis fiscal policy and the current structure of tax systems of the Union States. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bryndziak S., (2013), Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej na przykładzie podatku dochodowego od osób prawnych, Acta Universitatis Lodziensis "Folia Oeconomica", nr 279, Łódź.
 2. Burak K., (2005), Konkurencja podatkowa, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, nr 1152, Warszawa.
 3. Ciżkowicz P., Opala P., Rzońca A., (2012), Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowym, "Ruch Prawniczy. Ekonomiczny i Socjologiczny", zeszyt 1, rok LXXIV, Poznań.
 4. Denis C, Hemmelgarn T., Sloan B., (2015), Taxation trends in the European Union. Data for the UE Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Books, Komisja Europejska, Luksemburg.
 5. Filar D., Rzońca A., Wójtowicz G. (red.), (2007), Ekonomia po polsku, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Furman Ł., (2012), Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego w świetle wybranych stawek podatkowych, "Zarządzanie i Finanse", numer 4, część 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Grycuk A., (2010), Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, Infos, nr 4/74, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 8. International Monetary Fund, (2009), Debt Bias and Other Distortions: Crisis-Related Issues in Tax Policy, Washington.
 9. Komitet Ekonomiczno-Społeczny, (2002), Opinion of the Economic and Social Committee on "Fiscal competition and its impast on company competitiveness", Dz. Urz. 2002, C 149, Bruksela.
 10. Krajewska A., (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 11. Krajewska A., Krajewski S., (2005), Wpływ systemu podatkowego w Polsce, transformujących się gospodarkach, Unii Europejskiej na konkurencyjność gospodarki [w:] Piasecki R. (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski, SWSPiZ, Łódź.
 12. North, (2006), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Oficjalny Portal Unii Europejskiej, https://europa.eu/european-union/topics/single-market_en [08.11.2016].
 14. Oręziak L., (2008), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego Warszawie, Warszawa.
 15. Samojlik B., (2012), O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w dobrych i złych czasach [w:] Alińska A., Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa.
 16. Sosnowski M., (2011), Problemy konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 40, Szczecin.
 17. Suwalski K., (2010), Efektywny poziom opodatkowania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Studia Lubuskie, tom VI, Sulechów.
 18. Szołno-Koguc J., Twarowska M., (2014), Kierunki zmian pokryzysowych w systemach podatkowych w krajach Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne cz. 1 Finanse - problemy - decyzje", nr 198, Katowice.
 19. Tiebout C., (1956), A pure theory of local expenditures, "Journal of Political Economy", vol. 64, no 5, Chicago.
 20. Wilson J., (1999), Theories of tax competition, "National Tax Journal", vol. 52, Washington.
 21. Winer S.L., Hettich W., (2004), Structure and Coherence in the Political Economy of Public Finance,", Oxford Handbook of Political Economy", vol. 16, Oxford.
 22. Zodrow G., Mieszkowski P., (1986), Pigou, Tiebout, property taxation, and the underprovision of local public goods, "Journal of Urban Economics", vol. 19, New York.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.041
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu