BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Title
Obciążenia budżetów domowych wydatkami na edukację
Burden of the Household Budget Expenditure on Education = Obremenenie domašnih bûdžetov rashodami na obučenie
Source
Konsumpcja i Rozwój, 2016, nr 3 (16), s. 32-44, tabl., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Edukacja, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja, Budżet gospodarstwa domowego, Wyniki badań, Gospodarstwa domowe
Education, Household expenditures, Consumption, Budgets of households, Research results, Households
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W artykule poruszono kwestie obciążeń gospodarstw domowych finansowaniem edukacji. Celem artykułu było zbadanie zróżnicowania poziomu wydatków na edukację oraz ich udziału w wydatkach ogółem w różnych typach polskich gospodarstw domowych. Materiał źródłowy stanowiły bazy danych GUS i Eurostatu. W artykule posłużono się analizą wariancji, testem Scheffego oraz wskaźnikiem korelacyjnym. W Polsce najwięcej na edukację przeznaczano w gospodarstwach domowych osób z wyższym wykształceniem i w gospodarstwach pracowników na stanowiskach nierobotniczych, a także w gospodarstwach wielkomiejskich, najmniej zaś w gospodarstwach domowych osób starszych, w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów oraz prowadzonych przez osoby z niskim poziomem wykształcenia. (abstrakt oryginalny)

An aim of the publication was to analyse differences in the level of expenditure on education and their share in total expenditure in Polish households. The data used in the study come from GUS (Poland's Central Statistical Office) and Eurostat. In this article, there are used the following methods: analysis of variance, Scheffe's test and correction factor. In Poland, the largest education expenditure was recorded in households of people with higher education and white-collar workers as well as in metropolitan households, the least in households of elder people, in households of pensioners and households with persons with low levels of education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 4. Education at a Glance 2013 - OECD, https://www.oecd.org/edu/eag2013 (eng)--FINAL 20 June 2013.pdf
 5. Final consumption expenditure of households by consumption purpose - COICOP 3 digit - aggregates at current prices Eurostat. Database 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ [dostęp: 09.04.2016].
 6. Haider S.J., McGarry K.M. (2012), Parental Investments in College and Later Cash Transfers (No. w18485), National Bureau of Economic Research.
 7. Kłobuszewska M., Rokicka M. (2015), Determinanty nakładów prywatnych, (w:) Kopańska A., Sztanderska U., Prywatne i publiczne wydatki na oświatę. Raport jubileuszowy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 8. Lazear E.P., Michael R.T. (1988), Allocation of Income within the Household, University of Chicago Press.
 9. Lino M. (1998), Expenditures on children by families, 1997, "Family Economics and Nutrition Review", No. 11(3).
 10. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych (2011), Departament Warunków Życia, GUS, Warszawa.
 11. Piekut M. (2008), Polskie gospodarstwa domowe: dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowania, Wydawnictwo SGGW.
 12. Rokicka M., Sztanderska U. (2013), Cechy społeczno-ekonomiczne rodziny a ponoszenie wydatków na prywatne dobra i usługi edukacyjne, "Edukacja", nr 121(1).
 13. Sztanderska U. (red.) (2013), Koszty edukacji od przedszkola do gimnazjum, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 14. Wątroba J. (2004), Analiza wariancji. Materiały kursowe, Statsoft, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
2083-6929
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu