BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Strategiczna karta wyników w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
A Balanced Scorecard in Management of Contemporary Enterprise
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2016, t. 43, nr 4, s. 51-62, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorstwo
Balanced Scorecard (BSC), Strategic management, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga nie tylko intuicji, ale i odpowiedniej wiedzy ekonomicznej. Przydatna jest zwłaszcza znajomość koncepcji zarządzania strategicznego, która stanowi holistyczne ujęcie tego zagadnienia, dodatkowo oferując zbiór różnorodnych metod i narzędzi, dzięki którym możliwe jest usprawnienie procesu zarządzania organizacją. Przykładem takiej kompleksowej metody, skutecznie wspierającej podejmowanie decyzji biznesowych, jest strategiczna karta wyników, która przekładając cele strategiczne na działania operacyjne i monitorując uzyskiwane wyniki pozwala na eliminowanie błędów dotyczących nieefektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Managing an enterprise requires not only intuition but also appropriate economic knowledge, especially the knowledge of strategic management concept, which constitutes a comprehensive approach towards this issue and offers a selection of methods and tools which facilitate the process of management within an organisation. An example of such method is constituted by the balance scorecard, which through the translation of strategic objectives into operational activities and monitoring of obtained results, allows for the elimination of mistakes connected with the ineffective enterprise management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amaratunga D., Baldry D., Sarshar M. (2001), Process improvement through performance measurement: the balanced scorecard methodology, "Work Study" No 50.
 2. Albright T. L., Burgess Ch. M., Davies S. (2015), The Balanced Scorecard and Twenty-First century Thoughts on Motivations, Journal of Corporate Accounting& Finance, Volume 26 (4).
 3. Badanie wykorzystania systemu Balanced Scorecard (BSC) w polskich przedsiębiorstwach, Francuski Instytutu Gospodarki Polska, 17 października 2006.
 4. Berliński L., Penc-Pietrzak I. (2004), Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa.
 5. Byars L. L. (1987), Strategic Management. Planning and Implementation. Concepts and Cases, Harper&Row, New York.
 6. Ćwiklicki M. (2006), Hoshin kanri a zrównoważona karta wyników, Zeszyty naukowe 713, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 7. Drucker P. F. (1994), Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Griffin R. W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Hastings S. (1996), A strategy evaluation model for management, "Management Decision" 1996, vol. 31 (1).
 10. Jabłoński A., Jabłoński M. (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 11. Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 12. Kaplan R. S., D. P. Norton (2001), The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harward Business School Press, Boston- Massachusetts.
 13. Michalak J. (2008), Pomiar dokonań: od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 14. Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E (2004), Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym - analiza wybranych doświadczeń - część 1, Zeszyty Naukowe, Seria: Organizacja i Zarządzanie 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 15. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 16. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 17. Rigby D. K., Bilodeau B. (2009), Management Tools and Trends 2009 Global Results, Bain & Company.
 18. Rigby D. K. (2015), Management Tools 2015. An Executive's Guide, Bain & Company.
 19. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 20. Ryńca R. (2009), Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 21. Świerk J. (2009), Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 22. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 23. Wake N. J. (2015), The use of the balanced scorecard to measure knowledge work, International Journal of Productivity and Performance Management, Volume 64 (4).
 24. Zarządzanie. Teoria i praktyka (1995), A. K. Koźmiński, W. Piotrkowski, (red.), PWN, Warszawa.
 25. Zrównoważona karta wyników (2004), Materiał doradczy, KPMG.
 26. [www 1] http://www.ap-institute.com
 27. [www 2] http://www.bain.com
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.044
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu