BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matkowska Marzena (University of Szczecin, Poland)
Title
Immigration in the Post-Accession Poland
Zjawisko imigracji w poakcesyjnej Polsce
Source
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 121-137, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
New Phenomena in International Markets and their Implications
Keyword
Rozszerzenie UE, Imigracja zarobkowa, Socjologia migracji
EU enlargement, Economic immigration, Sociology of migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało wiele zmian instytucjonalnych, ekonomicznych i społecznych. Konsekwencje członkostwa można zaobserwować również w procesach migracyjnych. Otwarcie granic i rynków pracy wywołało falę emigracji z Polski, która trwa nadal, mimo słabszej sytuacji ekonomicznej w krajach Europy Zachodniej. Większość opracowań naukowych zajmujących się procesami migracyjnymi skupia się właśnie na analizie tego zjawiska, i jego skutkach dla polskiej gospodarki. Powstaje jednak pytanie: jak kształtuje się imigracja do poakcesyjnej Polski? Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaka jest skala imigracji w Polsce po przystąpieniu do UE? 2. Jakie zmiany nastąpiły w jej strukturze geograficznej? 3. Jaki jest wpływ imigrantów na polski rynek pracy? Celowi temu podporządkowano strukturę opracowania. W pierwszej części przedstawiono obowiązujące uwarunkowania prawne pobytu cudzoziemców w Polsce. W kolejna części omówiono charakterystykę tendencji w rozmiarach i strukturze imigracji w Polsce, a ostatnią poświęcono analizie imigracji zarobkowej.(abstrakt oryginalny)

Polish accession to the European Union in 2004 resulted in many institutional, economic and social changes. The consequences of membership can also be observed in migration processes, as the opening of borders and labour markets caused a wave of emigration from Poland which continues despite a downturn in the countries of Western Europe. Most scientific studies on migration focus on the analysis of emigration from Poland and its consequences for the national economy. However, few papers deal with the immigration to the post-accession Poland. Therefore, this article attempts to the following issues: (1) the scale of immigration to Poland after joining the EU, (2) changes in its geographical structure and (3) the impact of immigrants on the Polish labour market. These objectives inform the structure of this work; the first part presents the current legal conditions for foreigners staying in Poland, then we provide a description of trends in the size and structure of immigration to Poland, while the last section discusses economic immigration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Data of the Office for Foreigners, www.udsc.gov.pl/Zestawieniaroczne.
 2. Estimation of the Number of the Permanent Immigrants, "Biuletyn Migracyjny" 2014, nr 41 (in Polish).
 3. European Social Statistics. 2013 Edition, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 4. Grabowska-Lusińska I., Poland 2010, in: Migration and the Economic Crisis: Implications for Policy in the European Union, IOM. Geneva, www.labourmigration.eu.
 5. International Migration Outlook 2011, OEC D 2011, www.oecd.org.
 6. Matkowska M., Polish Migration Policy - The Outline of the Problem, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 33, Szczecin 2013 (in Polish).
 7. Meeting the Needs of the Polish Labour Market by Migration, Report prepared by the European Migration Network, www.emn.gov.pl (in Polish).
 8. National Census of Population and Apartments 2011. Report, www.stat.gov.pl.
 9. Registration of Employers' Statements on the Intention to Employ Foreigners; Work Permits for Foreigners, Analyses and report of the Ministry of Labour and Social Policy, www.mpips.gov.pl.
 10. Demographic Yearbook, Central Statistical Office, Warsaw, for relevant years.
 11. The Act on Foreigners of 12 December 2013, "Journal of Laws" from 2013, pos. 1650.
 12. The Order of the Minister of Labour and Social Policy of 10 December 2013 Amending the Order on Work Permits for Foreigners, "Journal of Laws" from 30 December 2013, pos. 1674.
 13. Weinar A., Polish Migration Policy in the Years 1990-2003, Reports and analysis of the International Relations Centre no 10, 2005, www.csm.org.pl (in Polish).
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu