BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Anna (University of Warsaw)
Title
Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership for the European Union and United States Services Sectors
Implikacje Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego dla sektorów usług Unii Europejskiej i USA
Source
Trends in the World Economy, 2014, vol. 6, s. 185-203, bibliogr. 27 poz.
Issue title
New Phenomena in International Markets and their Implications
Keyword
Stosunki transatlantyckie, Handel międzynarodowy, Handel usługami, Sektor usług
Transatlantic relations, International trade, Services trade, Services sector
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Usługi odgrywają coraz ważniejszą rolę w gospodarce światowej. Powszechnie obserwuje się wzrost udziału usług w tworzeniu produktu krajowego brutto, zatrudnieniu oraz wymianie międzynarodowej. Obecnie sfera usług przyczynia się do powstania ponad dwóch trzecich produktu światowego i jest dynamicznie rozwijającym się komponentem handlu światowego. Zmiany strukturalne zachodzące w poszczególnych gospodarkach narodowych i handlu międzynarodowym skłoniły państwa do podjęcia działań na rzecz liberalizacji międzynarodowego handlu usługami. Dyscypliny służące eliminacji barier w międzynarodowej wymianie usług są nie tylko podstawowym komponentem wielostronnego systemu handlu międzynarodowego WT O, lecz począwszy od lat 90. XX wieku, stały się również stałym elementem regionalnych i bilateralnych preferencyjnych porozumień handlowych. Biorąc pod uwagę znaczenie tego sektora w gospodarce Stanów Zjednoczonych i państw europejskich, można przypuszczać, że handel usługami będzie jednym z ważniejszych obszarów negocjacyjnych w ramach projektowanego Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i I nwestycyjnego (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Celem opracowania jest ukazanie znaczenia negocjacji w zakresie usług dla gospodarek państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Scharakteryzowano rolę sektora usług dla tych gospodarek, obrót usługowy oraz główne problemy sporne negocjacjach usługowych w ramach budowy Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego.(abstrakt oryginalny)

Services serve an increasingly important role in the global economy. We can currently observe an increase in the share of services in the gross domestic product, employment and international trade. Currently, the services sector contributes to the creation of more than two-thirds of the world product and is a rapidly growing component of the world trade. The structural changes now taking place within the individual national economies and international trade have prompted the states to take measures to liberalize international trade in services. The disciplines designed to eliminate the barriers in the international trade in services are not only a fundamental component of the multilateral trading system of WT O but, since the 1990s, they have also become an established feature of the regional and bilateral preferential trade agreements. Taking into account the significance of this sector in the US and European economies, it seems that the trade in services will be one of the worthwhile negotiating areas within the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTI P), which is currently being developed. This article aims to present how important the negotiations on services are for the EU and the US economies. It will be characterized the role of the services sector for the above-mentioned economies, bilateral trade in services and the main issues in negotiations on services within the development of the Transatlantic Trade and Investment Partnership.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski, Instytut Badania Rynku Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 2. Barr M., Negocjacje tak, ale nie o regulacjach finansowych, www.project-syndicate. pl/artykul/negocjacje-tak-ale-nie-o-regulacjach-finansowych,150.html.
 3. Bell D., Technocracy and Politics, "Survey" 1971, Vol. 16, No. 1.
 4. Buryta B., Bariery w handlu z USA, www.een.org.pl/index.php/handel-zagraniczny- spis/page/16/blind_style/1/articles/bariery-w-handlu-z-usa.html.
 5. Cyrek M., Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce, in: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, ed. D. K opycińska, Printgroup, Szczecin 2006.
 6. Directive 2005/36/EC of the European Parliament and the European Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, "Official Journal of the European Union" 30.9.2005, L 255/22.
 7. Final Report High Level Working Group on Jobs and Growth, 11 February 2013 r., http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf.
 8. Fontagné L., Gourdon J., Jean S., Transatlantic Trade: Whither Partnership, which Economic Consequences?, "CE PII Policy Brief" 2013, No. 1.
 9. Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between European Union and United States of America, www.eeas.europa.eu/us/docs/framework_ trans_economic_integration07_en.pdf.
 10. Francois J. (project leader), Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment An Economic Assessment Final Project Report, Centre for Economic Policy Research, London, March 2013, Prepared under Implementing Framework, Contract TR ADE10/A2/A16.
 11. García-Legaz J., Quinlan J., TAFTA the Case for an Open Transatlantic Free Trade Area, FAES Foundation for Social Studies and Analysis, 2013.
 12. Grubiel R., TTIP: Szanse i wyzwania dla biznesu, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2013.
 13. http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14098422,Francja_moze_zablokowac_ rozmowy_handlowe_miedzy_UE.html#ixzz36p3hCsmy.
 14. International Trade Statistics 2013, WT O, Genewa 2013.
 15. Jarczewska A., Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne (TTIP) - szansa na nowe otwarcie w stosunkach USA-UE?, "Rocznik Strategiczny" 2013/2014.
 16. Jarczewska-Romaniuk A., Stosunki transatlantyckie, in: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, ed. S. Parzymies, Scholar, Warszawa 2009.
 17. Kaliszuk E., Transatlantycka umowa o wolnym handlu - kto na niej skorzysta?, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/140207_umowa_pl.htm.
 18. Kay Indicators of the Labour Market, http://kilm.ilo.org.
 19. Kotowski T., Nowa gospodarka, in: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2001, nr 893.
 20. Member States Endorse EU-US Trade and Investment Negotiations, European Commission, Brussels, 14 June 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO- 13-564_en.htm.
 21. New Transatlantic Agenda, http://eeas.europa.eu/us/docs/new_transatlantic_agenda_ en.pdf.
 22. Smogorzewski K., Problem regulacji celnych w negocjacjach porozumienia o wolnym handlu pomiędzy USA a UE, "Monitor Prawa Celnego" 2013, nr 10.
 23. Transatlantic Economic Partnership: Action Plan, "European Business Journal" 1999, Vol. 11.
 24. Transatlantic Trade and Investment Partnership. The Economic Analysis Explained, European Commission, Brussels 2013.
 25. Vogt L., The EU's Single Market in Services: at Your Service?, OEC D, Paris 2005.
 26. Wróbel A., EU Commercial Policy in a Globalised World - Factors and Instruments, in: Introduction to European Studies, A New Approach to Uniting Europe, eds. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013.
 27. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu