BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Konkurencyjność regionu turystycznego w teorii ekonomii
The Competitiveness of the Tourist Region in Economic Theory
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 107-120, bibliogr. 32 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Turystyka wiejska, Konkurencyjność, Atrakcyjność regionu, Region turystyczny, Teoria ekonomii
Rural tourism, Competitiveness, Regions attractiveness, Tourist region, Economic theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie istoty konkurencyjności regionu turystycznego w teorii ekonomii. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na konkurencyjność turystyki wiejskiej. Konkurencyjność pochodzi od konkurencji stanowiącej podstawowe zjawisko gospodarki rynkowej. Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności turystyki wiejskiej regionu związane jest ze wzrostem skłonności i zdolności do oszczędności oraz akumulacji podmiotów turystycznych na wsi, a także efektywnego wykorzystania poczynionych inwestycji na drodze realizacji postępu technicznego. Dzięki temu można osiągnąć w perspektywie długofalowej wzrost konkurencyjności, wzrost poziomu dochodów, zatrudnienia i poprawę zamożności społeczności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the essence of competitiveness of the tourist region in economic theory. The study drew particular attention to the competitiveness of rural tourism. Competitiveness comes from the competition which is the basic phenomenon of the market economy. Creating conditions to increase the competitiveness of rural tourism in the region is associated withan increase in the propensity and ability to accumulate savings and tourism entities in the country and effective use of the investments made towards the implementation of technological progress. Because of that, the long term increase competitiveness, increase incomes, employment and enhanced prosperity of rural communities can be achieved. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armington P.B.: A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, IMF Staff Papers 1969, nr 26.
 2. Bednarczyk M.: Orientacja konkurencyjna w zarządzaniu turystyką, [w:] Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach, M. Bednarczyk (red.), CeDeWu, Warszawa 2011.
 3. Bogusz M., Niedziółka A.: Rola instytucji wspierających rozwój gospodarstw agroturystycznych w polskich Karpatach, [w:] Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, K. Krzyżanowska (red.), Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2013.
 4. Borowski J.: Konkurencyjność międzynarodowa kraju i przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Optimum. Studia Ekonomiczne 2004, nr 4 (24).
 5. Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 6. Dołęgowski T.: Ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej, Zeszyty Naukowe SGH 1998, nr 5.
 7. Duesenberry J.S.: Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge 1949.
 8. Dzikowska M.: Przenoszenie modułów łańcucha wartości a konkurencyjność przedsiębiorstw, Ekonomista 2013, nr 3.
 9. Eaton J., Grossman G.: Tariffs as Insurance, Canadian Journal of Economics 1985, nr 18.
 10. Gardiner B.: Regional Competitiveness Inicators for Europe - Audit. Database Construction and Analysis, Cambridge Econometrics, Regional Studies Association International Conference, Pisa 2003.
 11. Grabowski J.: Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 3.
 12. Grubel H.G., Lloyd P.J.: Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, The Economic Journal 1975, t. 85, nr 339.
 13. Heckscher E.F.: An economic history of Sweden, Harvard University Press, Cambridge 1954.
 14. IMD World Competitiveness Center: The World Competitiveness Yearbook 1997, Lausanne 1997.
 15. Kleinhanss W.: Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015, nr 1.
 16. Krugman P., Obstfeld M.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 17. Leśniewski M.A.: Zrównoważony rozwój a konkurencyjność gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 18. Linder S.B.: An Essay on Trade and Transformation, Almqvist & Wicksell, Stockholm 1961.
 19. Łaźniewska E.: Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 20. Łaźniewska E., Chmielewski R., Nowak P.: Istota i definicje konkurencyjności regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionalna, Koncepcje - strategie - przykłady, E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 21. Mańkowski T.: Turystyka jako determinanta rozwoju regionalnego, [w:] Strategie rozwoju turystyki w regionie, B. Meyer, D. Milewski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 22. Misala J.: Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii, [w:] Międzynarodowe stosunku gospodarcze, A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), PWE, Warszawa 2000.
 23. OECD: Technology and the economy. The key relationships, Paris 1992.
 24. Olczyk M.: Konkurencyjność teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 25. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.
 26. Posner M.V.: International Trade and Technological Change, Oxford Economic Papers 1961, t. 13.
 27. Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1957.
 28. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, Rebis, Poznań 2014.
 29. Smith A.: An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. E. Cannan (red.), t. 1, London, Methuen 1776.
 30. Torrens R.: An Essay on the External Corn Trade, Hatchard, London 1815.
 31. Vernon R.: International Investment and International Trade in the Product Cycle, Quarterly Journal of Economics 1966, nr 2, s. 190-207.
 32. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report, Geneva 1994.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu