BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żurawski Jacek (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Autopromocja mediów lokalnych
Self-Promotion of Local Mass Media
Source
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016, vol. 5, s. 159-169, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Issue title
Źródła przewagi konkurencyjnej w regionach
Keyword
Media, Promocja, Ustawa o radiofonii i telewizji, Reklama telewizyjna
Media, Promotion, Polish Broadcasting Act, Television advertising
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia autopromocji mediów lokalnych jako jednego z wymiarów promocji regionu w związku z komunikowaną problematyką o charakterze lokalnym i regionalnym. Zdefiniowano pojęcie mediów lokalnych i prawne aspekty autopromocji mediów elektronicznych. W artykule przedstawiono także działania w obszarze autopromocji prasy lokalnej w latach 1918-1939, ale również współczesne metody promowania lokalnej prasy oraz mediów elektronicznych. Charakterystyka ta została uzupełniona opisem wybranych kampanii reklamowych. Podkreślono również znaczenie mediów lokalnych w informowaniu o lokalnych wydarzeniach i przekazów reklamowych z uwagi na zasięg, treść i krąg odbiorców. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present self-promotion of local mass media as one of the dimensions of the promotion of a region through the content covering local and regional issues. The paper defines the concept of local media and discusses the legal aspects of self-promotion of electronic media. Furthermore, the article describes the self-promotional activities of the local press in the years 1918-1939 and presents modern methods of promoting the local press and electronic media. The method presentation has been supplemented by the description of a few selected advertising campaigns. Finally, the paper discusses the role of local media in providing information about local events and advertising messages with regard to their coverage, content and audience. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślak J.: Wywiad z J. Stuhrem. "Szkoła dobrych manier dla posłów", "Rzeczpospolita" 20.11.2002.
 2. Decyzja Przewodniczącego KRRiT DK-223/2004 - 4/279 z dnia 8 listopada 2004 r.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych i usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych), Dz.U. UE L 95/1 PL 15.4.2010.
 4. Dziomdziora W., Piątek S., Wojciechowski K. (red.): Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 5. Filek J.: Czy reklamie wszystko wolno? "Gazeta Wyborcza Krakowska" 25.10.1997.
 6. Jastrzębski P.: Reklama na łamach "Myśli Narodowej" jako przykład propagandy prasowej w okresie międzywojennym, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, A. Dawidowicz, E. Maj (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 7. JP: Chłopcy z plakatu cd, "Media Polska" 11/1995.
 8. Maślanka J. (red.): Encyklopedia wiedzy o prasie, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
 9. Michalczyk S.: Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 10. Myśliński J.: Uwagi o polskiej prasie prowincjonalnej od połowy XIX wieku, [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, PWN, Warszawa 1967.
 11. Notkowski A.: Polska prasa prowincjonalna II Rzeczypospolitej (1918-1939), PWN, Warszawa - Łódź 1982.
 12. Pietraszek T.: Spis gazet i czasopism Rzeczypospolitej Polskiej na rok 1939/1940, Biuro ogłoszeń Teofil Pietraszek, Warszawa 1939.
 13. Skrzypczak J.: Regulacje prawne dotyczące autopromocji mediów elektronicznych, [w:] A. Jupowicz-Ginalska (red.), O własnej promocji środków przekazu w Polsce - między teorią a praktyką, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 14. Sobczak J.: Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Zakamycze, Warszawa 2001.
 15. Ślisz A.: Koreferat do referatu J. Myślińskiego "Uwagi o polskiej prasie prowincjonalnej od połowy XIX wieku", [w:] Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, t. 2, PWN, Warszawa 1968.
 16. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Dz.U. 2016 poz. 639.
 17. Wasilewski P.: Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Wydawnictwo Agencja Wasilewski, Kraków 2013.
 18. Współczesna wersja magii, "Film Bussines" 3/1996.
 19. Żurawski J.: Własna promocja polskich mediów w latach 1918-1945, [w:] A. Jupowicz-Ginalska J. (red.), O własnej promocji środków przekazu w Polsce - między teorią a praktyką, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2353-9178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu