BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki turystycznej
The Role of Non-governmental Organizations in Creation of Tourism Policy
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 4-14, bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Keyword
Polityka turystyczna, Organizacje pozarządowe, Gospodarka turystyczna, Samorząd gospodarczy, Samorząd gospodarczy w turystyce
Tourism policy, Non-governmental organisation, Touristic economy, Economic self-government, Economic self-government in tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek turystyczny posiada rozbudowaną strukturę podmiotową, która dotyczy także podmiotów polityki turystycznej. Obok instytucji publicznych: rządowych i samorządowych, istotną rolę w kształtowaniu i realizacji polityki turystycznej na szczeblach: krajowym, regionalnym i lokalnym posiadają turystyczne organizacje pozarządowe, a zwłaszcza podmioty samorządu gospodarczego hotelarstwa, biur podróży i agroturystyki. Celem artykułu jest wskazanie na miejsce i rolę organizacji branżowych funkcjonujących w gospodarce turystycznej jako aktywnych podmiotów współkształtujących krajową, regionalną, i lokalną politykę turystyczną. W kolejnych częściach przedstawiono zagadnienia teoretyczne z zakresu polityki turystycznej jako polityki sektorowej państwa. Następnie wskazano na miejsce turystycznych organizacji pozarządowych w strukturze podmiotów polityki turystycznej w Polsce, wraz z omówieniem ich roli w kształtowaniu struktury rynku turystycznego przez podmioty publiczne. Wskazano przy tym na korzyści i obszary dysfunkcjonalne związane z ich działalnością. W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność wyłonienia podmiotu, który mógłby sprawować funkcję lidera na poziomie lokalnie i regionalnie realizowanej polityki turystycznej. Pomimo, że wśród badawczy rynku turystycznego jest powszechnie znana działalność turystycznych organizacji pozarządowych, to podjęte zagadnienie jest oryginalne. Wynika to z faktu wskazania ich roli jako aktywnych podmiotów polityki turystycznej, a nie tylko organizacji o charakterze lobbystycznym czy zajmujących się promocją turystyki.(abstrakt oryginalny)

The tourist market has an extensive subject structure, which also applies to entities tourism policy. In addition to public institutions: government and self-government, an important role in the shaping and implementation of tourism policies levels: national, regional and local levels have a tourist non-governmental organizations, especially bodies of local economic self-government: hotel industry, travel agencies and agrotourism. The aim of this article is to indicate the place and role of professional organizations operating in the tourism economy as those active co-shape the national, regional, and local tourism policy. At the outset, it was presented theoretical issues in the field of tourism policy as a sectoral policy of the state. Then pointed to the place of tourist organizations in the structure of entities tourism policy in Poland, along with a discussion of their role in shaping the structure of the tourism market by public entities. They indicated at the benefits and dysfunctional areas related to their activities. In summary it highlighted the need to identify the entity that could exercise the function of leadership at the level of local and regional tourism policy implemented. Taken issues are well known among scholars of tourism market. This analysis, however,is original. This is because the indication of the role of NGOs as entities active tourism policy, and not just for the lobbying organization or dealing with the promotion of tourism.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczn M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Kurek W. (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 5. Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014.
 6. Panasiuk A., Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych - zagadnienia instytucjonalne, [w:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006.
 7. Program współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na lata 2017-2020. Ministerstw Sportu i Turystyki, Warszawa 2016.
 8. Rapacz A., Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, [w:] Gołembski G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 9. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 11. Zmyślony P., Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu