BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorączkowska Jadwiga (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010-2012
Sources, Barriers and Effects of Innovation Activity and Business Support Organizations in Small Innovative Companies in Industry in Lower Silesia Province in 2010-2012
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 121, s. 337-352, tab., bibliogr.9 poz.
Issue title
Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu. SOOIPP Annual 2015
Keyword
Innowacyjność
Innovative character
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu a wykorzystywanymi w małych innowacyjnych firmach źródłami informacji o innowacjach oraz pojawiającymi się w nich barierach i efektach aktywności innowacyjnej. Wykorzystano do tego modelowanie probitowe. Na tej podstawie otrzymano informacje, które pozwolą wspomóc tworzenie oferty usługowej instytucji wsparcia dla małych innowacyjnych firm. Przeprowadzone rozważania pozwalają wysunąć następujące wnioski: 1. Najbardziej homogeniczne pod względem wykorzystywanych źródeł aktywności innowacyjnej są przedsiębiorstwa korzystające z usług centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz funduszy pożyczkowych. 2. W badanym regionie trudno jest określić profil podmiotów pod względem barier aktywności innowacyjnej z powodu niewielkiej liczby modeli istotnych statystycznie. 3. W największym stopniu do osiągania efektów aktywności innowacyjnej przyczyniają się parki technologiczne.(abstrakt autora)

The article shows relations between business support organizations and sources, barriers and effects of innovation activity in small innovative companies in industry in Lower Silesia Province. Probit model was used to get information which helps in the creation of business support services for small innovative companies. The most important conclusions are: A most homogenous companies, in terms of source of innovation activity, are the companies which cooperate with centers of technology transfer, academic business incubators and loan funds. In terms of innovation activity barriers it is difficult to determine a profile of companies in the region. There was lack of estimate models. Technology parks are the greatest contributor in effects of innovation activity(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Evaluierung von Innovationsförderung Methodischer und praktischer Leitfadens, Technopolis Group & MIOIR, Europäische Kommission, Brüssel 2012.
  2. Gorączkowska J., Wpływ ośrodków wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, stadium przypadku województwa podkarpackiego, w: Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa, SOOIPP Annual 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 796, Ekonomiczne Problemy Usług nr 120, Szczecin 2014.
  3. Matusiak K.B., Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport SOOIPP 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
  4. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Paryż 2005.
  5. Programm zur Innovationsförderung, Stand 1. Dezember 2012, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, www.bmelv.de (dostęp 31.07.2014).
  6. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
  7. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
  8. Świadek A., Gorączkowska J., Business Support Institutions and Innovation Activities of the Companies in Selected Regions of Poland, w: Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, red. D.M. Trzmielak, J. Ropęga, University of Łódź, Łodź 2013.
  9. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2015.121-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu