BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwiakowski Paweł (Uczelnia Jana Wyżykowskiego)
Title
Istota i determinanty rozwoju lokalnego
The Essence and Determinants of Local Development
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 69-80, bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Keyword
Rozwój lokalny, Rozwój, Samorząd terytorialny, Kapitał społeczny
Local development, Development, Local government, Social capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie istoty rozwoju lokalnego, jego wpływu na rozwój i wzrost gospodarczy oraz życie lokalnej społeczności. W części pierwszej odniesiono się do pojęcia lokalności, rozwoju gospodarczego oraz przedstawiono najważniejsze cechy rozwoju lokalnego. W części drugiej podjęto próbę zdefiniowania rozwoju lokalnego. W dalszych częściach określono rolę władz regionalnych w rozwoju lokalnym oraz zdefiniowano kapitał społeczny i przedstawiono jego znaczenie. Artykuł zakończono krótkim podsumowaniem.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present a definition of development in the local view. The first section relates to the concept of locality and economic development and there were presented the main skills of local`s development. In the second part of that report there were local development`s attempts. In the next part there was described the role of local authorities and there was presented the social capital`s importance. The article is ended short resume.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagadziński L. (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, UMK, Toruń 1995.
 2. Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press 1990.
 3. Dyduch W., Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, UE w Katowicach, Katowice 2007.
 4. Gomułka S., Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania, Nauka 2014, nr 3.
 5. Jarmołowicz W., Kościński M., Menedżerowie a kapitał społeczny organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 7 Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2005.
 6. Jastrzębska W., Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 7, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005.
 7. Myna A, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny", 1998, nr 11.
 8. Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1997.
 9. Nowakowska A., Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
 10. Oliński M., Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez ośrodki krajowego systemu usług, [w:] Plawgo B., Zaremba W. (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 11. Piasecka E., Brytyjska koncepcja układów partnerskich w lokalnym rozwoju gospodarczym, [w:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 12. Podedworna H., Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady, [w:] Polakowska-Kujawa J. (red.), Socjologia ogólna: wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 13. Potoczek A., Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, WSG, Warszawa 2008.
 14. Stępień J., Znaniecki F., Siły społeczne w województwie poznańskim (1934), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2002, nr 3.
 15. Strużycki M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004.
 16. Szewczuk A., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Sztando A., Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, "Samorząd Terytorialny", 1998.
 18. Witalec W., Prawno-finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, [w:] Czudec A. (red.), Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu