BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molendowski Edward (Cracow University of Economics, Poland), Żmuda Małgorzata (Cologne Business School)
Title
Determinants of Competitive Advantage of a Small Economy in the era of Globalisation: Ireland in 2007-2014
Determinanty przewagi konkurencyjnej małej gospodarki otwartej w dobie globalizacji: Irlandia w latach 2007-2014
Source
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 127-149, rys., tab., bibliogr. 44 poz.
Issue title
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Keyword
Gospodarka otwarta, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa
Open economy, Economy competitiveness, International competitiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Irlandia
Ireland
Abstract
"Konkurencyjność gospodarki narodowej" jest zagadnieniem wielowymiarowym i kontrowersyjnym, które doczekało się wielu publikacji w polskiej i zagranicznej literaturze. Pomimo trudności z definiowaniem i modelowaniem tego zjawiska, wśród badaczy panuje zgoda co do jego międzynarodowego, porównawczego charakteru. Podkreśla się, że w dobie ułatwionego dostępu do zagranicznych rynków zbytu oraz wolnego przepływu czynników produkcji określanie źródeł przewagi konkurencyjnej kraju jedynie na podstawie wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych nie oddaje w pełni realiów współczesnego, zglobalizowanego świata. W przypadku mniejszych gospodarek, ograniczonych własnym potencjałem ekonomicznym, umiejętność rozwijania powiązań w skali międzynarodowej jest istotnym czynnikiem kształtowania ich konkurencyjności. Opierając się na uogólnionym modelu diamentu D. Choi H. Moona, za główny cel przyjęto przedstawienie, w jak dużym stopniu włączenie irlandzkiej gospodarki w sieć globalnych zależności określa źródła jej przewagi konkurencyjnej. Różnice w uwarunkowaniach rozwojowych małych i dużych gospodarek przedstawiono na przykładzie Irlandii i Wielkiej Brytanii. W celu zbadania wpływu światowego kryzysu na irlandzką konkurencyjność oraz ukazania dynamiki tego zjawiska, analizę przeprowadzono dla lat 2007, 2012 i 2014. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że budowa silnej pozycji gospodarczej oraz zdolność do utrzymania się na długookresowej ścieżce wzrostu nie mogą opierać się jedynie na filarze zewnętrznym, bez stopniowej rozbudowy potencjału krajowego - szczególnie w kontekście pogarszającej się konkurencyjności kosztowej Irlandii jako lokalizacji inwestycji produkcyjnych. Źródłem poprawy irlandzkiej konkurencyjności, notowanej od 2012 roku, był rozwój infrastruktury technologicznej i narodowej zdolności innowacyjnej. Wpłyęło to na wzrost atrakcyjności tej lokalizacji dla wysokotechnologicznych inwestycji zagranicznych. Zaobserwowano jednak, że pomimo rozbudowy infrastrukturalnego zaplecza dla korporacji międzynarodowych, w efekcie pokryzysowego załamania krajowego popytu nastąpiła dalsza marginalizacja firm irlandzkich. Grozi to utrwaleniem modelu gospodarki dualnej, podzielonej na silny sektor filii korporacji transnarodowych i słabe firmy krajowe.(abstrakt oryginalny)

"National competitiveness" is a multidimensional and controversial buzzword, that has been widely discussed in Polish and international literature. Despite difficulties in defining and modelling this economic phenomenon, the researchers agree on its international, comparative character. It is stressed that in the era of easy access to foreign markets and liberalized flows of production factors, analyzing the national competitiveness only through the prism of its internal determinants, does not fully reflect the reality of the modern globalized world. Especially in case of smaller economies, limited by its natural potential, ability to develop international interconnections is seen as an important factor shaping their competitiveness. In light of the above, basing on the generalized double diamond model by D. Cho and H. Moon, the main goal of this paper is to define, in how far internationalization of the Irish economy has shaped the sources of its competitive advantage. The differences between big and small countries have been exemplified by the economies of Great Britain and Ireland. In order to assess the impact of the financial crisis on the Irish competitiveness and reveal the dynamic nature of this phenomenon, the analysis has been conducted for the years 2007, 2012 and 2014. It has been concluded that the strong competitive positioning and the ability to sustain it in the long term cannot be based only on the external pillar, without gradual development of the domestic potential - particularly in the situation of the worsening cost competitiveness of the Irish economy. The results of the analysis show that the improved Irish competitive positioning since 2012 has been rooted in the development of technological infrastructure and national innovative capability, resulting in the increased attractiveness of Ireland for the high-tech FDI. It has been however observed, that despite better basis for development of the multinational enterprises, as a result of the post-crisis breakdown in the domestic demand, the Irish companies have further been marginalized. Such a situation imposes a threat of further development of a dual economy, divided into strong sector of multinational subsidiaries and week domestic firms.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong H., Kervenoael R. de, Li X., Read R., A Comparison of the Economic Performance of Different Micro-states, and between Micro-states and Larger Countries, "World Development" 1998, Vol. 26.
 2. Barry F., Export Platform FDI: The Irish Experience, EIB Papers Vol. 9, No. 2, Luxemburg European Investment Bank, Luxemburg 2004.
 3. Barry F., Bradley J., FDI and Trade: the Irish Host-country Experience, "The Economic Journal" 1997, Vol. 107, Issue 445.
 4. Bellak C., Weiss A., A Note on the Austrian "Diamond", "Management International Review" 1993, Vol. 33, No. 2, Special Issue.
 5. Boltho A., The Assessment: International Competitiveness, "Oxford Review of Economic Policy" 1996, Vol. 12, No. 3.
 6. Bräutigam D., Woolcock W., Small States in a Global Economy: The Role of Institutions in Managing Vulnerability and Opportunity in Small Developing Countries, WIDER Discussion Paper 2001, NO. 37.
 7. Cartwright W., Multiple Linked "Diamonds" and the International Competitiveness of Export-Dependent Industries: The New Zealand Experience, "Management International Review" 1993, Vol. 33, No. 2.
 8. Castello S., Ozawa T., Globalization of Small Economies as a Strategic Behaviour in International Business, Garland Publishing, London 1999.
 9. Cho D., Moon H., A Nation's International Competitiveness in Different Stages of Economic Development, "Advances in Competitiveness Research" 1998, Vol. 6, No. 1.
 10. Collins P., Grimes S., Ireland's Foreign-owned Technology Sector: Evolving Towards Sustainability? "Growth and Change" 2008, Vol. 39, No. 3.
 11. Crowards T., Defining the Category of Small States, "Journal of International Development" 2002, Vol. 14, No. 2.
 12. Darby J.B., Lemaster K., Double Irish More Than Doubles the Tax Savings: Hybrid Structure Reduces Irish, US and Worldwide Taxation, Practical US/International Tax Strategies 2007, Vol. II, No. 9.
 13. Dorgan S., How Ireland Become Celtic Tiger, "Heritage Foundation Executive Summary Backgrounder" 2006, No. 1945.
 14. Dreher A., Gaston N., Martens P., Measuring Globalization - Gauging its Consequence, Springer, New York 2008, KOF, http://globalization.kof.ethz.ch.
 15. Dunn M.H., Do Nations Compete Economically? A Critical Comment on Prof. Krugman's Essay "Competitiveness: A Dangerous Obsession", "Intereconomics" 1994, November-December.
 16. Gal M.S., Competition Policy for Small Market Economies, Harvard University Press, Harvard 2003.
 17. Garelli S., Competitiveness 20 years later, IMD Competitiveness Yearbook 2008.
 18. Grossman G., Helpman E., Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press 1991.
 19. Hewitt-Dundas N., Singh A., Ho Y., Wong P., Knowledge Flows of Innovation in Small Open Economies - Comparative Analysis of Ireland and Singapore, "Innovation, Productivity and Public Policy" Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, London 2010.
 20. Hodgetts R., Porter's Diamond Framework in a Mexican Context, "Management International Review" 1993, Vol. 33, No. 2.
 21. IMD, World Competitiveness Yearbook, Lausanne 1996-2012.
 22. Jagiełło E., Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Poltext, Warszawa 2008.
 23. Kirby P., Carmody P., Moving Beyond the Legacies of the Celtic Tiger, Institute of the International Integration Studies, Discussion Paper No. 300, Dublin 2009.
 24. Krugman P., Making Sense of the Competitiveness Debate, "Oxford Review of Economic Policy" 1996, Vol. 12, No. 3.
 25. Liu D., Hsu H., An International Comparison of Empirical Generalized Double Diamond Approaches to Taiwan and Korea, "Competitiveness Review: An International Business Journal" 2009, Vol. 19, No. 3.
 26. Lloyd-Reason L., Wall S., Dimensions of Competitiveness: Issues and Policies, Edward Elgar, Northampton 2000.
 27. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 28. Molendowski E., Żmuda M., Changes in Competitiveness Among the Visegrad Countries After Accession to the European Union: A Comparative Analysis Based On A Generalized Double Diamond Model, "Comparative Economic Research" 2013, Vol. 16, No. 4.
 29. Moon H., Rugman A., Verbeke A., A Generalized Double Diamond Approach to International Competitiveness of Korea and Singapore, "International Business Review" 1998, Vol. 7.
 30. Moon H., Rugman A., Verbeke A., Extended Model: The Generalized Double Diamond Model, in: From Adam Smith to Michael Porter, "Asia-Pacific Business Series" Vol. 2, "World Scientific" 2000.
 31. Nolan S., Nolan D., Economic Growth: Theory and Analysis, in: J.W. O'Hagan, The Economy of Ireland: Policy and Performance of small European country, IMI, Dublin 1991.
 32. O'Riain S., The Politics of High Tech Growth: Developmental Network States in the Global Economy, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 33. Olczyk M., Konkurencyjność. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 34. Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 35. Pitelis C.N., The Sustainable Competitive Advantage and Catching up Nations: FDI, Clusters and Liability (Asset) of Smallness, Conference on Dynamic Regions in Knowledge-driven Economy: Lessons and Implications for the European Union-Dynerg, Brussels, November 2008.
 36. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 37. Postelnicu C., Ban I., Some Empirical Approaches of the Competitiveness' Diamond - the Case of Romanian Economy, "The Romanian Economic Journal" 2010, Vol. 13, No. 36.
 38. Rosa J., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów 2004.
 39. Rugman A., D'Cruz J., "Double Diamond" Model of International Competitiveness: The Canadian Experience, "Management International Review" 1993, Vol. 33, No. 2.
 40. Sala-i-Martin X., The Global Competitiveness Index 3 2012-2013: Strengthening Recovery by Raising Productivity, in: K. Schwab, The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva 2012.
 41. Smith N., Showcasing Globalisation? The Political Economy of the Irish Republic, Manchester University Press, Manchester 2005.
 42. Snowdon B., Stonehouse G., Competitiveness in a Globalised World: Michael Porter on the Microeconomic Foundations of the Competitiveness of Nations, Regions and Firms, "Journal of International Business Studies" 2006, Vol. 37, No. 2.
 43. World Bank, Small States: Meeting Challenges in the Global Economy, Report of the Commonwealth Secretariat, World Bank Joint Task Force on Small States, Washington 2000.
 44. World Economic Forum, Global Competitiveness Report, Geneva 1996-2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu