BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Anna (University of Warsaw)
Title
Transatlantic Trade and Investment Partnership - Geoeconomic and Geopolitical Implications
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne - implikacje geoekonomiczne i geopolityczne
Source
Trends in the World Economy, 2015, vol. 7, s. 191-210, bibliogr. 33 poz.
Issue title
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World
Keyword
Geoekonomia, Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, Handel międzynarodowy, Porozumienia międzynarodowe
Geoeconomic, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), International trade, International agreements
Note
streszcz., summ.
Abstract
We wzajemnych stosunkach handlowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi niewątpliwym przełomem było rozpoczęcie rokowań w sprawie zwarcia umowy handlowej, zwanej Transatlantyckim Partnerstwem Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP). Bezpośrednim efektem porozumienia TTIP będzie ustanowienie nowego modelu relacji gospodarczych USA-UE. Dotychczasowa współpraca oparta na zasadach WTO zostanie zastąpiona przez traktatowo ustanowione relacje preferencyjne, umożliwiające zwiększenie wzajemnego dostępu do rynków towarów, usług i czynników produkcji. Analizując skutki ekonomiczne TTIP, oprócz wpływu wzajemnej liberalizacji handlu na gospodarkę USA i UE należy również zwrócić uwagę na skutki tej umowy dla państw trzecich lub wręcz gospodarki światowej jako całości. W opinii wielu analityków TTIP jest alternatywą wobec WTO, instrumentem integracji państw Zachodu w obliczu rosnącego znaczenia rynków wschodzących. Celem opracowania jest analiza procesu instytucjonalizacji transatlantyckiej współpracy gospodarczej, a zwłaszcza skutków toczących się negocjacji TTIP. Ukazano konsekwencje rokowań UE-USA nie tylko dla uczestniczących w nim stron, ale również wielostronnego systemu handlowego WTO, w tym rokowań rundy Doha i państw trzecich.(abstrakt oryginalny)

Undoubtedly, a breakthrough in the bilateral trade relations between the European Union and the United States is the fact of launching the negotiations on a trade agreement called the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Creating a new model for the EU-USA economic relationship would be the direct effect of the TTIP agreement. The cooperation pursued so far, in line with the WTO rules, will be replaced by treaty-based preferential relations which would make it possible to improve the mutual access to the goods and services markets and the factors of production. When one scrutinizes the TTIP economic effects, besides the impact of the mutual liberalization of trading on the economies of the US and the EU, one should also note the effects this agreement would impose on the third countries or even on the global economy as a whole. In the eyes of numerous analysts, TTIP constitutes an alternative instrument replacing the WTO in integration of the Western states, in the light of the growing importance of the emerging markets. The aim of the paper is to analyze the process of institutionalization of the transatlantic economic cooperation and in particular the effects of the ongoing negotiations TTIP. Shown are the consequences of the EU-US negotiations not only for the participating parties but also the multilateral trading system of the WTO, including the Doha Round negotiations and third countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abbott F.M., A New Dominant Trade Species Emerges: Is Bilateralism a Threat?, "Journal of International Economic Law" 2007, Vol. 10 (3).
 2. Arndt S.W., Kierzkowski H., Fragmentation and International Trade, Oxford University Press, Oxford, New York 2000.
 3. Baldwin R., 21st Century Regionalism: Filling the Gap Between 21st Century Trade and 20th Century Trade Rules, World Trade Organization, "Staff Working Paper" 2011, No. 8.
 4. Benka S., What are the Benefits of the TTIP?, "America's Trade Policy", February 3, 2014, www.americastradepolicy.com/what-are-the-benefits-of-the-ttip/#. Ux3ZtT95NX4.
 5. Bhagwati J., Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade, Oxford University Press, Oxford, New York 2008.
 6. Brown A.G., Stern R.M., Free Trade Agreements and Governance of the Global Trading System, "The World Economy" 2011, Vol. 34.
 7. European Commission, Member States endorse EU-US trade and investment negotiations, Brussels, Jun. 14th 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO- 13-564_en.htm.
 8. European Commission, Transatlantic Trade and Investment Partnership, The Economic Analysis Explained, Brussels 2013, www.trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2013/september/tradoc_151787.pdf.
 9. Fontagné L., Gourdon J., Jean S., Transatlantic Trade: Whither partnership, which economic consequences?, "CEPII Policy Brief" 2013, No 1, www.cepii.fr/PDF_ PUB/pb/2013/pb2013-01.pdf.
 10. Framework for Advancing Transatlantic Economic Integration between European Union and United States of America, www.eeas.europa.eu/us/docs/framework_ trans_economic_integration07_en.pdf.
 11. Francois J. (project leader), Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment An Economic Assessment Final Project Report, Centre for Economic Policy Research, London, March 2013, Prepared under implementing Framework, Contract TRADE10/A2/A16, www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/ tradoc_150737.pdf.
 12. Grubiel R., TTIP: Szanse i wyzwania dla biznesu, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, 2013, http://amcham.pl/File/pdf/ttip_final1.pdf.
 13. Hamilton D., Blockmans S., The Geostrategic Implications of TTIP, Paper No. 5 in the CEPS-CTR project "TTIP in the Balance" and CEPS Special Report 2015, No. 105.
 14. Jagdish B., Panagariya A., Preferential Trading Areas and Multilateralism: Strangers, Friends or Foes?, in: The Economics of Preferential Trading, eds. J. Bhagwati, A. Panagariya, AEI Press, Washington, D.C. 1996.
 15. Jarczewska A., Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne (TTIP) - szansa na nowe otwarcie w stosunkach USA-UE, "Rocznik Strategiczny 2013/14" 2014, Vol. 19.
 16. Jarczewska-Romaniuk A., Stosunki transatlantckie, in: Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, eds. S. Parzymies, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 17. Krugman P., The Move toward Free Trade Zones, in: Policy Implications of Trade and Currency Zones, ed. L.H. Summers, Federal Reserve Bank, Kansas City 1991.
 18. Kupchan Ch.A., The Geopolitical Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Transatlantic Academy, June 2014.
 19. Lee Yong-Shik, Reconciling RTAs with the WTO Multilateral Trading System: Case for a New Sunset Requirement on RTAs and Development Facilitation, "Journal of World Trade" 2011, Vol. 45 (3).
 20. Lejour A., Mustilli F., Pelkmans J., Timini J., Economic Incentives for Indirect TTIP Spillovers, CEPS Special Report 2014, No. 94.
 21. Limao N., Preferential Trade Agreements as Stumbling Blocks for Multilateral Trade Liberalization: Evidence for the U.S., "American Economic Review" 2006, Vol. 96 (3).
 22. Marchetti J.A., Roy M., The TISA Initiative: An Overview of Market Access Issue, "Journal of World Trade" 2014, Vol. 48 (4).
 23. Michalski B., Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego handlu"?, Difin, Warszawa 2014.
 24. New Transatlantic Agenda, http://eeas.europa.eu/us/docs/new_transatlantic_agenda_ en.pdf.
 25. Paszewski T., Perspektywy transatlantyckiej strefy wolnego handlu, in: Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, eds. J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza, Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Konrada Adenauera, Warszawa 2014.
 26. Schott J.J., Cimino C., Crafting a Transatlantic Trade, and Investment Partnership: What can be done, "Policy Brief" 2013, No. PB13-8, Peterson Institute for International Economics, http://www.iie.com/publications/pb/pb13-8.pdf.
 27. Skulska B., Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 28. Starzyk K., Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP) założenia i potencjalne korzyści, in: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, eds. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa 2014.
 29. The Beijing Roadmap for APEC's Contribution to the Realization of the FTAA, November 2015, www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_ aelm/2014_aelm_annexa.aspx.
 30. U.S. Objectives, U.S. Benefits In the Transatlantic Trade and Investment Partnership: A Detailed View, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/pressreleases/ 2014/March/US-Objectives-US-Benefits-In-the-TTIP-a-Detailed-View.
 31. Wang G., China's FTAs: Legal Characteristics and Implications, "The American Journal of International Law" 2011, Vol. 105 ( 3).
 32. Wróbel A., Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Rambler, Warszawa 2014.
 33. WTO, World Trade Report 2011, The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-Existence to Coherence, WTO, Geneva 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu