BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barszcz Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Siemianowska Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wesołowski Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kolankowska Ewelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Choszcz Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Stosowanie środków chemicznych a zrównoważone rolnictwo
Applying of Chemicals and Sustainable Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 41-50, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Środki ochrony roślin, Produkcja roślinna, Rolnictwo zrównoważone
Plant protection measures, Crop production, Sustainable agriculture
Note
summ., streszcz.
Abstract
Koncepcja zrównoważonego rozwoju, szeroko wdrażana w różnych gałęziach przemysłu, ma największe znaczenie dla rolnictwa, ponieważ to produkcja rolna korzysta z bezpośredniego dostępu do zasobów naturalnych środowiska. W pracy przedstawiono problem stosowanie środków chemicznych w rolnictwie w odniesieniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wyróżniono trzy aspekty stosowania środków chemicznych: w nawożeniu, środkach ochrony roślin oraz stosowaniu leków weterynaryjnych. Właściwe użytkowanie rolnicze gleby nie powinno prowadzić do jej degradacji oraz negatywnie wpływać na środowisko. Racjonalne nawożenie powinno zaspokajać potrzeby pokarmowe roślin i równocześnie nie kumulować nadmiaru składników pokarmowych w glebie. Zarówno nawożenie jak i stosowanie środków ochrony roślin oraz stosowanie leków weterynaryjnych powinno być stosowane tylko wtedy gdy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi oraz społecznymi. (abstrakt oryginalny)

Conception of sustainable development, widely promoted in various industrial branches, is the most important in agriculture because this production must have wide access to the natural resources of the environment. The publication presents problem of chemicals application in agriculture in the context of sustainable development conception. Three aspects were discussed: fertilization, pesticides and veterinary drugs. Proper agricultural exploitation of soil should not degrade it and should not influence negatively the environment. Sensible fertilization should deliver enough nutrients to the plants and excess should not cumulate in the soil. Both fertilization and pesticides and veterinary drugs usage should be applied only when necessary because of economic and social purposes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, [Sustainable and multifunctional development of agriculture and agronomy], "Annales UMCS", Sec. E, nr 60, s. 71-91, 2005.
 2. Baum R., Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny, [Sustainable development of agriculture and its assessment criteria], "Journal Agribusiness and Rural Development", nr 1(7), s. 1-11, 2008.
 3. Beyer A., Biziuk M. Polskie regulacje prawne, na tle przepisów Unii Europejskiej, dotyczące zawartości pestycydów w produktach żywnościowych, [Polish regulations, comparing with European Union legislation, relating to pesticides content in foodstuffs], "Ecological Chemistry and Engineering, S", nr 15(1), s. 29-47, 2008.
 4. Bielińska M., Nałęcz-Jawecki G. Zanieczyszczenie Środowiska przyrodniczego lekami. I: Ocena toksyczności trzech fluorochinolonów dla rzęsy drobnej Lemna minor, [Pharmaceuticals in the environment. I: evaluation of toxicity of three fluoroquinolones to duckweed Lemna minor], "Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego WUM", nr 4, s. 24-30, 2009.
 5. Chong N-M, Wang C-H., Ho C-H., Hwu C-S., Xenobiotic substrate reduces yield of activated sludge in a continuous flow system, "Bioresource Technology", 102(5), 4069-4075, 2011.
 6. Czyżyk F., Ocena zużycia nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych w aspekcie ochrony środowiska, [Consumption of mineral fertilizers on the farms evaluated in aspect of environmental protection], "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 19, s. 69-76, 2011.
 7. Dubas A., Zrównoważony rozwój we współczesnych systemach rolnictwa, [Sustainable development in contemporary agriculture systems], "Fragmenta Agronomica", nr 3(95), s. 71-75, 2007.
 8. Dudziak M., Luks-Betlej K., Ocena obecności estrogenów - steroidowych hormonów płciowych w wybranych wodach rzecznych w Polsce, [Occurrence of estrogens - steroid sex hormones - in the riverine water in Poland], "Ochrona Środowiska", nr 1, 21-24, 2004.
 9. Duer I., Fotyma M., Madej A. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, [Good Agricultural Praktice]. MRiRW, Ministerstwo Środowiska, 2004, 98 s.
 10. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) (Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.).
 11. Grausz T. Chemia dla rolników. Poradnik BHP, [Chemistry for farmers. Safety guide], Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy. Warszawa. 2015, s. 10-11.
 12. Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia, [Fertilization of crop plants. Fertilization basics], Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań. 2008, s. 146.
 13. Hołubowicz-Kliza, Wapnowanie gleb w Polsce, [Soils liming in Poland], Wydawnictwo IUNG-PIB, 2006, s. 10-11.
 14. Koszowska A., Ebisz M., Krzyśko-Łupicka T. Obecność farmaceutyków i środków kosmetycznych w środowisku wodnym jako nowy problem zdrowia środowiskowego [Pharmaceuticals and personal care products in the aquatic environment as a new issue of environmental health], "Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine", nr 18(1), s. 62-69, 2015.
 15. Łozowicka B., Miciński J., Zwierzchowski G., Kowalski I.M., Szarek, J. Monitoring study of pesticide residues in cereals and foodstuff from Poland. Pol. J. Environ. Stud, 21(6), p. 1703-1712, 2012.
 16. Mickiewicz A., Mickiewicz B., Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin, [Use of production means in light of new rules of integrated plant protection], "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 16(5), s. 160-168, 2014.
 17. Mrówczyński M., Roth M., Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin, [Sustainable application of plant protection chemicals], "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 2, s. 93-97, 2009.
 18. Piwowar A., Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce, [Outline of the problem of fertilization in the sustainable development of agriculture in Poland], "Ekonomia i Środowisko", nr 1(44), s. 138-148, 2013.
 19. Prakash V., Bishwakarma M. C., Chaudhary A., Cuthbert R., Dave R., Kulkarni M., Kumar S., Paudel K., Ranade S., Shringarpure R., Green R.E., The population decline of Gyps vultures in India and Nepal has slowed since veterinary use of diclofenac was banned, "PLoS One", 7(11), e 49118, 2012.
 20. Pruszyński S., Skrzypczak G., Ochrona roślin w zrównoważonym rolnictwie, [Plant protection in sustainable agriculture], Fragmenta Agronomica, nr 4(96), s. 127-138, 2007.
 21. Rolnictwo w 2015r., [Agriculture in 2015], Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa, 2016, 177 s.
 22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG. Dz.Urz. UE, L 309 z 24.11.2009.
 23. Rzepa J., Oznaczanie leków i pestycydów w wodach powierzchniowych, [Determination of drugs and pesticides in surface waters], "Camera Separatoria", nr 1, s. 67-77, 2009.
 24. Skibniewska K.A., Szarek J., Guziur J., Grzybowski M., Sawicka-Kapusta K., Zakrzewska M. Modifying influence of a pesticide dump on plants and animals of wood, meadow, pond and lake ecosystems. In: The impact of pesticides. Jokanovic M (Ed.) ISBN: 978-0-9835850-9-1, Academy Publish.org®.pp 155-164, 2012.
 25. Staniak M., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym, [Pharmaceuticals and personal care products in the aquatic environment as a new issue of environmental health], "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", nr 3(27), s. 187-194, 2009.
 26. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Dz.U. 2013 poz. 455.
 27. Żmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [Sustainable development of agriculture and rural areas in Poland], "Studia Ekonomiczne", nr 166, s. 149-158, 2014.
 28. Żurek G., Zasoby wodne Polski - obecne i przyszłe wyzwania dla praktyki rolniczej, [Water resources of Poland - present and future challenges for agricultural practice], "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 2, s. 33-40, 2008.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu