BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Współczesny cel działalności przedsiębiorstwa - istota i pomiar
Modern Aim of a Business Activity - Essence and Measurement
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2016, nr 5, s. 168-179, tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Issue title
Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego
Keyword
Cele przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Indeks RESPECT
Corporate objectives, Enterprises, RESPECT Index
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji celu działalności przedsiębiorstwa, wskazanie nowego kierunku działań współczesnych przedsiębiorstw i pomiaru celu działalności przedsiębiorstwa. Podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa od lat 90-tych jest definiowany jako maksymalizacja wartości dla właścicieli. W obecnym czasie ten cel działalności przedsiębiorstwa jest uzupełniany o stwierdzenie, że maksymalizacja wartości w długim okresie jest tożsama ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Współcześni menedżerowie mają świadomość, że odpowiedzialności społeczna biznesu nie kłóci się z maksymalizacją wartości dla akcjonariuszy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa powinny pracować nad produktami, które klienci zachcą kupować, wytwarzać te produkty wydajny sposób sprzedawać je po konkurencyjnych cenach i przestrzegać przepisów prawa związanych z ładem korporacyjnym. Spółki, które dobrze radzą sobie z maksymalizacją wartości swoich akcji, działają również w interesie społeczeństwa i przyczyniają się do budowania dobrobytu jego członków (Brigham, Houston 2015, s. 5, 11, 25). Na tle tych rozważań w artykule przedstawiono propozycje użyteczności miernika współczesnego celu działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku kapitałowym, którym może być Respect Index.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the evolution of the company's activities, an indication of the new direction of the activities of modern enterprises and the measurement of the activity of the company. The primary objective of the company's activities from the 90s is defined as the maximization of value for the owners. At the present time, the goal of the company is completed with the statement that maximize long-term value is synonymous with corporate social responsibility. Today's managers are aware that corporate social responsibility is not at odds with maximizing shareholder value. This means that companies should work on products that customers want to buy, make these products efficient way to sell them at competitive prices and comply with the laws related to corporate governance. The companies that do well with maximizing the value of its shares, also operate in the interest of society be and contribute to the welfare of its members (Brigham, 2015, Houston, s. 5, 11, 25). Against the background of these considerations, the paper presents proposals utility meter to the modern business enterprises operating in the capital market, which may be the Respect Index.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., i in., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 2. Brigham E.F., Houston J., Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa 2015.
 3. Buczkowska A., Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 684, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 45, 2012.
 4. Dyrektywy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Tekst mający znaczenie dla EOG), 15.11.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/1.
 5. GREEN PAPER Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COM (2001) 366, Brussels, s.7, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2001/EN/1-2001- 366-EN-1-0.Pdf, [dostęp: 16.11.2016].
 6. Grzegorzewska-Ramocka E., Cele ekonomiczne i społeczne, "Gospodarka Narodowa", 2000, nr 7-8.
 7. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-681-PL-F1-1.Pdf, [dostęp: 16.11.2016].
 8. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284105/12346261/12346262/dokument253745.pd f, [dostęp: 18.11.2016].
 9. http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/ISE_ing.pdf KLD Global Sustainability Index Series (GSI).
 10. http://www.calvert.com/sri-index.html, [dostęp: 28.08.2015].
 11. http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp, [dostęp: 28.08.2015].
 12. http://www.jse.co.za/About-Us/SRI/Introduction to SRI Index.aspx, [dostęp: 28.08.2015].
 13. http://www.kld.com/indexes/gsindex/index.html, [dostęp: 28.08.2015].
 14. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/indeksy_csr_na_swiecie, [dostęp: 28.08.2015].
 15. http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/kryteria_oceny_spolek, [dostęp: 28.08.2015].
 16. http://www.pte.pl/kongres/referaty/Galewski%20Tomasz/Galewski%20Tomasz%20- %20CELE%20PRZEDSI%C4%98BIORSTWA%20A%20METODY%20POMIARU %20ICH%20DOKONA%C5%83.pdf, [dostęp: 18.10.2016].
 17. http://www.sustainability-index.com/, [dostęp: 28.08.2015].
 18. https://www.mr.gov.pl/media/15924/20141201_CELEX_32014L0095_PL_TXT.pdf, [dostęp: 16.11.2016].
 19. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela, z dnia 25.10.2011 KOM(2011) 681, s. 7.
 20. Leoński W., Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla spółek giełdowych, Studia i Prace, WNEiZ US, 2016, nr 44/1.
 21. Panek-Owsiańska M., Wspólny cel: zmiana, Dodatek tematyczny dystrybuowany wraz z Gazetą Wyborczą, 2/03.2015. http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/csr-biznes-spoleczenstwosrodowisko- dodatek-do-gazety-wyborczej/, [dostęp:14.11.2016].
 22. Rogoziński K., Usługi rynkowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
 23. Sawicki K., Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą, [W:] Sawicki K. (red.), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert, Wrocław 2001.
 24. Wilczyński R., Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia. Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstwa, 2014, nr 66.
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu