BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ławrynowicz Jakub Arkadiusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bełdycka-Bórawska Aneta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Uwarunkowania rozwoju gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną
Development Conditions of Farms Specialized in Plant Production Based on the Example of Warmia and Mazury Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 61-76, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Produkcja roślinna, Gospodarstwa rolne
Agriculture development, Crop production, Arable farm
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprawia się struktura agrarna i powstaje coraz więcej gospodarstw wielkoobszarowych. Znaczna ich część specjalizuje się tylko i wyłącznie w uprawach roślinnych. Przeprowadzono badania wśród 48 właścicieli gospodarstw, gdzie 2/3 standardowej produkcji rolnej obejmowały uprawy polowe w celu rozpoznania uwarunkowań rozwojowych tych gospodarstw. W części teoretycznej pracy przeanalizowano cechy potencjału produkcyjnego gospodarstw woj. warmińsko-mazurskiego i porównano ze średnimi danymi z kraju. Wyniki badań wskazują, że największą szansą rozwoju była w opinii właścicieli pomoc finansowa z Unii Europejskiej, zaś jako główną barierę rozwoju rolnicy wskazywali wysokie ceny zakupu środków produkcji. W przeważającej mierze na rozwój gospodarstw wpływ miały czynniki ekonomiczne. W najbliższym czasie przebadane gospodarstwa najchętniej inwestować będą w nowoczesny park maszynowy. Rentowne funkcjonowanie gospodarstw w przyszłości bez wsparcia Unii Europejskiej było w opinii większości respondentów niemożliwe. (abstrakt oryginalny)

In the region of Warmia and Mazury voivodeships improvement of agrarian structure is noticeable and there is a growing number of large-scale farms. Sustainable part of those farms specializes production only in plant production. The study was conducted among 48 owners of farms, where 2/3 part of standard farm production was plant production, in order to discover their development conditions. Thesis's theoretical part presents production potential features analysis of voivodeships farms in comparison to national data. The study showed that the main development opportunity was financial help from European Union while on the other hand the strongest development barrier was high prices of production factors. Regarding to the study economical conditions were far more crucial for farm development. In the near future farm owner are willing to invest in modern agriculture machinery. The majority of respondents doubt profitable running of their farms in the future without financial help from European Union. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bórawski P., Lewczuk A., Zróżnicowanie wyników ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od potencjału konkurencyjnego, a zwłaszcza ziemi [Economic Results Differentiation of Individual Farms According to Competetive Potential Particularly Land], "Roczniki Naukowe SERiA" 10(3), 2008, 47-51.
  2. Bórawski P., Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego [Evaluation of balance sheet's components of enterprises on the ex ample of Warmia and mazury voivodeship], "Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 64, 2008, 215-228.
  3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie warmińsko-mazurskim [Characteristics of agricultural holdings in 2013 in Warmia and Mazury voivodeships]. [2014], Urząd Statystyczny w Olsztynie.
  4. Dacko M., Dacko A.,Poprawa struktury obszarowej polskiego rolnictwa-podejście systemowe [Improving the area structure of Polish agriculture - a systemic approach, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", (23), 2014, s. 23-37.
  5. Figura M., Zmiany w powierzchni i strukturze zasiewów roślin uprawnych oraz pogłowiu zwierząt w Polsce w latach 2000-2010, [Changes In the surface and the structure of sown crops and livestock In Poland In 2000-2010], "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", 2(80), 2015, s. 56-66.
  6. Krasowicz S., Stuczyński T., Doroszewski A., Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno-organizacyjnych [Crop production in Poland in terms of natural, economic and organizational conditions], "Studia i Raporty IUNG-PIB", 14, 2009, s. 27-54.
  7. Karwat-Woźniak B., Regional Differentiation in the Socio-economic Development Conditions of the Agriculture in Poland, Economics & Sociology, Vol. 4, No 2, 2011, s 11-25.
  8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2004-2014 [Statistical yearbook of agriculture] [2005-2015], Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.
  9. Ziętara W., Zieliński M., Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną [The effectiveness and competitiveness of Polish crop-oriented agricultural companies], "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1, 2012, s.40-61.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu