BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fino Valerio (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy), Rosiek Janusz (Cracow University of Economics, Poland)
Title
R&D : Italy and Poland Compared
Porównanie aktywności w sferze badawczo-rozwojowej w Polsce i we Włoszech
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2016, no 15, s. 109-131, rys., tab., bibliogr. 56 poz.
Keyword
Polityka badawczo-rozwojowa, Polityka innowacyjna, Analiza SWOT
R&D policy, Innovation policy, SWOT analysis
Note
summ., streszcz.
Country
Włochy, Polska
Italy, Poland
Abstract
Innowacje oraz badania i rozwój (B+R) stanowią istotne sfery działalności w nowoczesnych społeczeństwach oraz zasadniczy element polityki rządów, które chcą sprostać kluczowym wyzwaniom społecznym związanym z implementacją koncepcji państwa dobrobytu do gospodarek narodowych. Ponadto aktywność w tych dziedzinach stanowi istotny element równoważenia ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Z tego powodu Unia Europejska, a także rządy krajów członkowskich ugrupowania starają się stwarzać bodźce stymulujące rozwój tego rodzaju aktywności, przede wszystkim poprzez podejmowanie wielu inicjatyw mających na celu jej wspieranie, takich jak strategia lizbońska, strategia Europa 2020, zielona księga innowacji, plan działań na rzecz wspierania innowacji w Europie. W niniejszym artykule dokonano przeglądu literatury w zakresie teorii innowacji, w aspekcie jej oddziaływania na sferę B+R, a także porównano rozwój aktywności w tym obszarze pomiędzy Polską a Włochami. Podstawę prowadzonych rozważań stanowią: dane ilościowe, analiza SWOT oraz analiza porównawcza sposobu funkcjonowania systemów badawczych w tych krajach. W końcowej części opracowania zostały zamieszczone wnioski i rekomendacje odnośnie do pożądanego kierunku i charakteru polityki tych krajów w ramach wspierania działalności w zakresie B+R opartej na innowacjach. (abstrakt oryginalny)

Innovation and R&D are primary policy factors when governments seek to address major societal challenges through state-level welfare initiatives, and are essential elements in balancing socio-economic development. It is for this reason that the European Union and the governments of its member states have launched a series of initiatives, such as the Lisbon strategy, the Europe 2020 Strategy, the Green Paper on Innovation, and the Action Plan for Innovation in Europe, to stimulate and support innovation and R&D. The article reviews the literature on the theory of innovation in terms of its impact on R&D and compares the development activity undertaken in this area in Poland and Italy. Underpinned by quantitative data and a SWOT analysis, it then presents a comparative analysis of these countries' research systems. The conclusion specifies policy initiatives that could be taken by Poland and Italy to encourage innovation-based R&D. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Woźniak, T. (2012) Innowacyjność w ujęciu podmiotowym [Innovation in a subject-based approach]. Warszawa: PWE.
 2. Batjargal, B. (2007) "Comparative Social Capital: Networks of Entrepreneurs and Venture Capitalists in China and Russia". Management and Organization Review 3 (3): 397-419, https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2007.00080.x.
 3. Benacek, V., Gronicki, M., Holland, D. and Sass, M. (2000) "The Determinants and Impact of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: A Comparison of Survey and Econometric Evidence". Journal of United Nations 9 (3): 163-212.
 4. Braun, E. (1980) Government Policies for the Stimulation of Technological Innovation. Birmingham: University of Aston.
 5. Ciok, S. and Dobrowolska-Kaniewska, H. (2009) Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska [State innovation policy and regional innovation potential. The example of Lower Silesia]. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Creating an Innovative Europe (2006) ed. E. Aho. Brussels: European Commission.
 7. Czerniak, J. (2013) Polityka innowacyjna w Polsce [Innovation policy in Poland]. Warszawa: Difin.
 8. Deloitte (2013) Researchers' Report 2013. Country Profile: Italy. Deloitte.
 9. Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (2002) "The Regulation of Entry". Quarterly Journal of Economics 117 (1): 1-37, https://doi.org/10.1162/003355302753399436.
 10. Dobrowolska-Kaniewska, H. (2008) Potencjał innowacyjny i jego wykorzystanie w wybranych sektorach gospodarki Dolnego Śląska [Innovation potential and its use in selected economic sectors in Lower Silesia]. Typescript of PhD thesis. Wrocław: Zakład Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Dodgson, M. and Bessant, J. (1996) Effective Innovation Policy: A New Approach. London: International Thomson Business Press.
 12. EC (2003) Innovation Policy. Brussels: European Commission.
 13. EC (2006) Science, Technology and Innovation in Europe. Brussels: European Commission.
 14. EC (2014) Raffronto dei risultati degli Stati membri dell'UE, dei competitori internazionali e delle regioni europee nel campo dell'innovazione, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-140_it.htm. Accessed: 22 June 2015.
 15. Edquist, C. (1994) "Technology Policy: The Interaction between Governments and Markets" in G. Aichholzer and G. Schienstock (eds) Technology Policy. Berlin-New York: W. de Gruyter.
 16. Erawatch (2014a) Erawatch Country Reports 2012: Italy. Luxembourg: European Commission.
 17. Erawatch (2014b) Erawatch Country Reports 2012: Poland. Luxembourg: European Commission.
 18. Furman, J. L., Porter, M. E. and Stern, S., (2002) "The Determinants of National Innovation Capacity". Research Policy 31 (6): 899-933, https://doi.org/10.1016/s0048-7333(01)00152-4.
 19. Gibbons, M. (1994) The New Production of Science. London: SAGE.
 20. Greco, P. (2011) La Germania cresce? Ha puntato su ricerca e welfare, http://www.unita.it/scienza/politica/la-germania-cresce-ha-puntato-br-su-ricerca-e-welfare-1.293674. Accessed: 20 May 2015.
 21. Gust-Bardon, N. I. (2011) "Polityka innowacyjna w Polsce" [Innovation policy in Poland]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLII - Humanities and Social Sciences. Nauki Humanistyczno-Społeczne 403: 217-28.
 22. Hadjimanolis, A. (1999) "Barriers to Innovation for SMEs in a Small Less Developed Country (Cyprus)". Technovation 19: 561-70, https://doi.org/10.1016/s0166-4972(99) 00034-6.
 23. Industrial Policy and Innovation (1981) ed. C. Carter. London: Heinemann.
 24. Janasz, W. and Kozioł, K. (2011) Innowacje w organizacji [Innovation in the organization]. Warszawa: PWE.
 25. Jasiński, A. H. (2004) "Czy polityka innowacyjna ma wpływ na innowacje?" [Does innovation policy impact on innovation?]. Zagadnienia Naukoznawstwa 1: 5-9.
 26. Jasiński, A. H. (2006) Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji [Innovation and technology transfer in the transformation process]. Warszawa: Difin.
 27. Jasiński, A. H. (2013) "Instrumenty polityki innowacyjnej: czy grają w Polsce?" [Innovation policy instruments. Do they work in Poland?]. Zagadnienia Naukoznawstwa 1 (195): 3-23.
 28. JOREP (2011a) National Report on Joint and Open Programmes Italy. Luxembourg: European Commission.
 29. JOREP (2011b) National Report on Joint and Open Programmes Poland. Luxembourg: European Commission.
 30. Klich, J. (2016) "Instrumenty pobudzania innowacyjności w sektorze MŚP" [Instruments for stimulating innovation in the SME sector]. Presentation during the panel discussion entitled "Stimulating entrepreneurial attitudes and innovation in Poland as a foundation for its future development" in a series of debates on "Development challenges for Poland in post-crisis conditions" organized by the Polish Economic Society, 4 May.
 31. Klincewicz, K. (2008) Polska innowacyjność: Analiza bibliometryczna [Innovation in Poland. A bibliometric analysis]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 32. Marciniak, S. (2010) Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki [Innovation and competitiveness]. Warszawa: C. H. Beck.
 33. Martinez-Fernandez, C., Hinojosa, C. and Miranda, G. (2010) Green Jobs and Skills: the Local Labour Market Implications of Addressing Climate Change. OECD, CFE/LEED, www.oecd.org/dataoecd/54/43/44683169.pdf?conte. Accessed: 20 October 2015.
 34. Moszkowicz, K. (2001) Procesy innowacyjne w polskim przemyśle [Innovation processes in Polish industry]. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 35. North, D. C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press, http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511808678.
 36. OECD (1997) Choices of Policy Instruments. Paris: OECD.
 37. OECD (2011) Regions and Innovation Policy. Paris: OECD.
 38. Okoń-Horodyńska, E. (1998) Narodowy system innowacji w Polsce [The national system of innovation in Poland]. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej.
 39. Onak-Szczepanik, B. (2007) "Innowacyjność gospodarki Polski a polityka innowacyjna państwa. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" [The innovativeness of the Polish economy and state innovation policy. Social inequalities and economic growth] in M. G. Woźniak (ed.) Gospodarka oparta na wiedzy [The knowledge-based economy]. Working Paper No. 11. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 40. Pomykalski, A. (2001) Innowacje [Innovation]. Łódź: Łódź Polytechnic.
 41. Przychodzień, J. (2013) "Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego" [The implementation of policy to support innovation in Poland during the last financial crisis]. Management and Business Administration. Central Europe 21 (2(121)): 106-16, https://doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.62.
 42. Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki [The role of Polish universities in fostering innovation in the economy] (2004) ed. E. Okoń-Horodyńska. Warszawa: PTE.
 43. RIO (2015) RIO Country Report 2014: Poland. Luxembourg: European Commission.
 44. RIO (2016) RIO Country Report 2015: Italy. Luxembourg: European Commission.
 45. Rossi, F. (2007) Innovation Policy in the European Union: Instruments and Objectives. MPRA Paper (Munich Personal RePEc - Research Papers in Economics - Archive). Munich: Munich University Library.
 46. Rothwell, R. (1986) Public Innovation Policies. Brighton: University of Sussex, SPRU.
 47. Rothwell, R. and Zegveld, W. (1981) Industrial Innovation and Public Policy. London: F. Pinter.
 48. Stanisławski, R. (2011) "Założenia polityki innowacyjnej państwa" [The goals of state innovation policy] in P. Niedzielski, R. Stanisławski, and E. Stawasz (eds) Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji [State innovation policy vis-à-vis the SME sector in Poland - an analysis of conditions and an assessment of implementation]. Zeszyty Naukowe 654, Ekonomiczne Problemy Usług 70. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, pp. 13-36.
 49. Staśkiewicz, J. (2013) "Polityka innowacyjna jako czynnik innowacyjności polskiej gospodarki" [Innovation policy as a factor in the innovativeness of the Polish economy]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 33 (2): 173-187.
 50. Stoneman, P. (1987) The Economic Analysis of Technology Policy. Oxford: Clarendon Press.
 51. Stryjek, J. (2015) "Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce" [Innovation policy and the national innovation system in Poland]. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace 1: 59-76.
 52. Szymański, L. (2013) Budżet UE: ile i na co dostaliśmy, http://gosc.pl/doc/1450783.Budzet-UE-ile-i-na-co-dostalismy. Accessed: 10 June 2015.
 53. Veugelers, R. and Cassiman, B. (2005) "R&D Cooperation between Firms and Universities. Some Empirical Evidence from Belgian Manufacturing". International Journal of Industrial Organization 23 (5-6): 355-79, https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2005.01.008.
 54. Witkowska, J. (1996) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji [Foreign direct investment in Central and Eastern Europe. An attempted interpretation on the basis of foreign direct investment theory and integration theory]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 55. Zarządzanie działalnością innowacyjną [Managing innovation] (2010) ed. L. Białoń. Warszawa: Poltext.
 56. Zhu, Q., Sarkis, J. and Lai, K.-H. (2011) "Green Supply Chain Management Innovation Diffusion and its Relationship to Organizational Improvement: an Ecological Modernization Perspective". Journal of Engineering and Technology Management 29 (1): 168-85, https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2011.09.012.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2016.1507
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu