BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molendowski Edward (Cracow University of Economics, Poland), Polan Wojciech (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Changes in the Foreign Trade Structure of the New Member States (EU-10) During the Years 1999-2011 - a Convergence to Requirements of the Single European Market
Zmiany struktury handlu zagranicznego nowych państw członkowskich (UE-10) w latach 2000-2011 - konwergencja do wymogów jednolitego rynku europejskiego
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 101-125, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Handel międzynarodowy, Struktura handlu zagranicznego, Rozszerzenie UE, Jednolity rynek wewnętrzny
International trade, Structure of foreign trade, EU enlargement, European Single Market
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Po kilku latach od akcesji krajów Europy Środkowej do Unii Europejskiej badacze stale analizują skutki tego wschodniego rozszerzenia. Podjęto więc próbę wyjaśnienia, czy w latach 2004 i 2007 rynki krajów UE-10 i UE-15 są traktowane przez importerów i eksporterów z tych krajów jako jednolity rynek. Wyniki analizy potwierdzają tendencje zbliżania się struktur wymiany handlowej nowych państw członkowskich (UE-10) w ich wymianie wzajemnej do analogicznych struktur z krajami UE-15. Eksporterzy i importerzy krajów UE-10 już co najmniej od kilkunastu lat upodabniają strukturę wymiany swoich państw do wzorców unijnych kształtowanych w głównej mierze przez kraje UE-15. Z punktu widzenia państw UE-10 jest to przejawem ujednolicania systemu handlu zagranicznego i jego uporządkowania w celu utworzenia jednolitego rynku.(abstrakt oryginalny)

A few years after the accession of CEE countries, researchers continue to examine the effects of Eastern enlargement in 2004 and 2007. This analysis is an attempt to clarify whether the markets of the EU-10 and EU-15 countries are treated by the importers and exporters, from the EU-15 and EU-10, increasingly as a single market. The results confirm the trend of increasing similarities in the analyzed trade structures of the New Member States (EU-10) in their mutual trade and the corresponding structures of the EU-15 countries. Exporters and importers from UE-10 countries for at least over a dozen years have contributed towards the convergence of trade structures to the EU standards, shaped largely by the EU-15 countries. From the perspective of the EU-10 New Member States it is an indication of foreign trade system harmonization and its arrangement towards a single market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Benedictis, De. L., Tajoli L., Economic integration, similarity and convergence in the EU and CEECs trade structures, "Flowenla Discussion Paper" 2003, No. 4.
 2. Czubek H., Molendowski E., Zbliżanie struktur wymiany handlowej krajów CEFTA z krajami UE w okresie przygotowań do członkostwa, "Wspólnoty Europejskie" 2005, No. 11.
 3. Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2012.
 4. Czarny E., Śledziewska K., Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009.
 5. Dobosz M, Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
 6. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb.
 7. Kaliszuk E., Błaszczuk M. Mroczek W., Przystupa J. Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej, in: Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia pierwszego roku członkostwa, UKIE, Warszawa 2005.
 8. Kopeć U., Zasady liberalizacji handlu wyrobami przemysłowymi w umowach handlowych Polski, in: Umowy o wolnym handlu ze Wspólnotami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego, ed. E. Kawecka-Wyrzykowska, IKCHZ, Warszawa 1995.
 9. Metody statystyki międzynarodowej, ed. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 1988.
 10. Molendowski E., Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa 2012.
 11. Molendowski E., Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowo- -Wschodniej w okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 12. Molendowski E., Państwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych, in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, ed. S. Miklaszewski et al., Difin, Warszawa 2003.
 13. Molendowski E., Polan W., Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw - przed i po akcesji, "Wspólnoty Europejskie" 2009, No. 4 (197).
 14. Polan W., Zmiany podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed i po akcesji, in: Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, ed. J. Misala, CeDeWu, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu