BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Title
Official Reserve Assets - Comparative Analysis of Tendencies and Motives for Reserve Accumulation in the World and in Poland
Oficjalne aktywa rezerwowe - analiza porównawcza tendencji i przesłanek akumulacji na świecie oraz w Polsce
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 127-154, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Rezerwy walutowe, Produkt krajowy brutto (PKB), Gospodarka światowa
Foreign exchange reserves, Gross domestic product (GDP), World economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W minionej dekadzie notowano wysoką dynamikę rezerw dewizowych i duży ich udział w produkcie globalnym. Dowodzi to, że w XXI wieku aktywa rezerwowe odgrywały coraz większą rolę w rozwoju gospodarki światowej. Podjęto zatem próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy we wszystkich rejonach geograficznych nastąpił wzrost tempa akumulacji rezerw i znaczenia w PKB? 2. Jakie tendencje w tym zakresie notowano w Polsce? 3. Czy w analizowanych podmiotach zgromadzone aktywa rezerwowe zapewniały realizację celów, dla których były gromadzone i utrzymywane? 4. Jakie były główne przesłanki akumulacji rezerw w badanych gospodarkach? Analizą objęto lata 1995-2011. Najpierw przedstawiono teoretyczne aspekty związane z celami i motywami gromadzenia rezerw dewizowych. Następnie ukazano tendencje w dynamice ich rozmiarów w poszczególnych regionach geograficznych i w Polsce, a na koniec starano się zidentyfikować stopień realizacji celów i motywy gromadzenia oficjalnych aktywów rezerwowych w badanych gospodarkach na podstawie wybranych tradycyjnych wskaźników bezpiecznego ich poziomu.(abstrakt oryginalny)

The previous decade witnessed rapid changes in the total reserve assets and their large share in the global product. It implies that in the 21 st century foreign exchange reserves became a more and more significant contributor to the devel- opment of the global economy. The paper attempts to provide answers to the following questions: 1. Have all the regions experienced an equally dramatic growth in the official reserve assets and their share in the global product? 2. What tendencies have been observed in this period in Poland? 3. Have the foreign exchange reserves contributed to the fulfilment of the original aims of their accumulation and holding? 4. What have been the primary motives for the accumulation of reserves in the analysed economies? The analysis covers the years 1995-2011. In the study, first the theoretical aspects related to the general purposes of and reasons for accumulating foreign exchange reserves are explored. Next, the development tendencies and dynamics of changes in reserves are analysed in individual regions in the world and in Poland. Eventually, the author presents the reasons for accumulating official reserve assets and evaluates to what extent the purposes of their accumulation have been met in individual economies, based on the traditional indicators related to safety thresholds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Baran B., Znaczenie państwowych funduszy majątkowych na globalnym rynku kapitałowym, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 9.
 2. Currency Composition of Official Exchange Reserves, IMF, December 2011.
 3. Dąbrowski M.A., Akumulacja rezerw dewizowych przez kraje na średnim poziomie rozwoju - przezorność czy merkantylizm?, in: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, ed. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009.
 4. Debt- and Reserve Related Indicators of External Vulnerability, Public Information Notice, IMF, Washington, March 2000.
 5. Dominguez K.M.E., Hashimoto Y., Ito T., International Reserves and the Global Financial Crisis, NBER Working Paper No. 17362, Cambridge 2011.
 6. Fisher S., On the Need for an International Lender of Last Resort, "Essays in International Economies" 2000, No. 220.
 7. Fund Ranking, Sovereign Wealth Fund Institute, www.swfinstitute.org/fund_rankings.
 8. Global Financial Stability Report, IMF, September 2011.
 9. Jeanne O., Ranciere R., The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries. Formulas and Applications, IMF Working Paper No. 229, Washington 2006.
 10. Jędrzejowska K., Państwowe fundusze majątkowe, in: Geoekonomia, ed. E. Haliżak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 11. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 12. Knap R., Functions of Foreign Exchange Reserves and their Fulfillment in Poland, in: New Challenges in the Contemporary World Economy, "Trends in the World Economy", eds. H. Nakonieczna-Kisiel, J. Dudziński, Szczecin University Press, Szczecin 2012.
 13. Kuźma T., Zapasy na czarną godzinę, "Nowe Życie Gospodarcze" 2012, nr 9.
 14. Michalczyk W., Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej, in: Wyzwania gospodarki globalnej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego" 2012, nr 31.
 15. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2011 roku, NBP, Warszawa 2012.
 16. Miklaszewski S. et al., Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Difin, Warszawa 2003.
 17. Park D., Estrada G., Are Developing Asia's Foreign Exchange Reserves Excessive? An Empirical Examinations, Asia Developing Bank, Economics WP Series 2009, No. 170.
 18. Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych, Studia i Materiały nr 170, Warszawa, December 2003.
 19. Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Handel zagraniczny, www.stat.pl/gus.
 20. Rodrik D., The Social Cost of Foreign Exchange Reserves, NBER Working Paper No. 11952, January 2006.
 21. Rybiński K., Globalne nierównowagi, "Ekonomista" 2006, nr 4.
 22. Sokołowska B., Bilans płatniczy i zadłużenie zagraniczne Polski, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2010 roku, Report of the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warszawa 2011.
 23. The Accumulation of Foreign Reserves, Occasional Paper Series No. 43, European Central Bank, Frankfurt am Main 2006.
 24. Wooldridge P.D., The Changing Composition of Official Reserves, "BIS Quarterly Review" 2006, September.
 25. World DataBank, http://databank.worldbank.org/Data/Home.aspx.
 26. World Economic Outlook, Database, IMF, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/ weodata/index.aspx
 27. Wpływ członkostwa w UE na rezerwy dewizowe, Materiały i Studia nr 218, NBP, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu