BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staśkiewicz Joanna (University of Szczecin, Poland)
Title
Introduction of the Lisbon Strategy in Poland within the Innovation Area
Realizacja strategii lizbońskiej w Polsce w obszarze innowacyjności
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 155-170, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Innowacyjność gospodarki, Strategia lizbońska, Polityka badawczo-rozwojowa, Polityka innowacyjna
Innovation economy, Lisbon Strategy, R&D policy, Innovation policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
This chapter presents evaluation of the European Union socio-economic development program implementation called the Lisbon Strategy with regard to innovativeness of the Polish economy. The first part of the article focuses on the establishment of the Strategy while the second part reviews the extent of its implementation in Poland in comparison with the EU. What has been used to support the research is the ranking of the Lisbon Strategy implementation degree as well as number of single measures like the investment level in R & D, the implementation of innovation in small and medium enterprises, the number of people with higher education and the share of high-tech products in the country export. The research was completed by the analyses of the economy innovativeness index (Summary Innovation Index). The results suggest that the degree of the Lisbon Strategy implementation in Poland is far from expected. (abstrakt oryginalny)

Przedstawiono ocenę realizacji społeczno-gospodarczego programu rozwoju Unii Europejskiej - strategii lizbońskiej - w zakresie innowacyjności polskiej gospodarki. W pierwszej części zaprezentowano założenia strategii, natomiast w drugiej oceniono stopień jej realizacji w Polsce na tle UE. W badaniach wykorzystano ranking stopnia realizacji strategii lizbońskiej oraz wiele mierników prostych, takich jak na przykład relację nakładów na B + R do PKB, wprowadzanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa, odsetek osób z wykształceniem wyższym i udział produktów wysokiej techniki w eksporcie. Badania uzupełniono analizą wskaźnika innowacyjności gospodarek (Summary Innovation Index). Z badań tych wynika, że stopień realizacji strategii lizbońskiej w Polsce jest daleki od pożądanego.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bal-Wozniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.
 2. European Innovation Scoreboard 2004. Comparative Analysis of Innovation Performance, Commission Stuff Working Paper No. 1475, Brussels 2004.
 3. Implementing the Renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs, European Commission, Luxemburg 2007.
 4. Innovation Union Scoreboard 2013 Database http://ec.europa.eu/enterprise/archives/ ius2013/IUS2013.html.
 5. Innovation Union Scoreboard 2013, The European Committee, PRO INNO Europe, Belgium 2013.
 6. Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2005, www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/ npr2/npr/kpr.pdf.
 7. Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji strategii lizbońskiej, Warszawa 2008, www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/ED3609C2-1747-4125-98B1- -C23D09115D94/49494/KrajowyProgramReformnalata20082011.pdf.
 8. Lisbon Strategy, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html.
 9. Main Science and Technology Indicators, OECD, http://stats.oecd.org.
 10. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 11. Ocena strategii lizbońskiej. The European Committee, Brussels 2010, http:// ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_pl.pdf.
 12. Polska 2010 - raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 13. Statistical database OECD. Stat, http://stats.oecd.org.
 14. The Lisbon Review 2010, World Economic Forum, www3.weforum.org/docs/WEF_ LisbonReview_Report_2010.pdf.
 15. Walczak W., Zarządzanie wiedzą - determinantą innowacyjności przedsiębiorstw w świetle realizacji celów strategii lizbońskiej, in: Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim - ocena dystansu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu