BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Anna (University of Warsaw)
Title
Multilateralism or Bilateralism: Recent Trends in Trade Policy
Multilateralizm i bilateralizm: nowe tendencje w polityce handlowej
Source
Trends in the World Economy, 2013, vol. 5, s. 171-191, tab., bibliogr. 41 poz.
Issue title
Key Problems of Selected Economies, Regions and Industries
Keyword
Negocjacje handlowe, Negocjacje zbiorowe, Runda Urugwajska GATT, Runda Doha
Trade negotiations, Collective bargaining, Uruguay Round of GATT, Doha round
Note
streszcz., summ.
Company
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstract
Ważnym ubocznym skutkiem przedłużających się negocjacji na forum WTO w ramach Rundy Doha jest proliferacja bilateralnych porozumień handlowych jako alternatywy globalnego systemu handlowego. Od zakończenia Rundy Urugwajskiej minęło 18 lat, w czasie których nie udało się wprowadzić w życie nowych projektów liberalizacyjnych. Tak długiej przerwy w skutecznych negocjacjach handlowych nie odnotowano dotychczas w historii powojennego międzynarodowego systemu handlowego. Wiele państw niezadowolonych z przebiegu rundy katarskiej, dążąc do pogłębienia przyjętych na forum WTO multilateralnych zobowiązań liberalizacyjnych, wyraża przekonanie, że w związku z ograniczeniem liczby państw uczestniczących w procesie negocjacji większy postęp w liberalizacji handlu można osiągnąć w wyniku bilateralnych rokowań. W tej części pracy przedstawiono analizę współczesnych tendencji w polityce handlowej w warunkach kryzysu negocjacji wielostronnych na forum WTO. Najpierw wskazano przyczyny kryzysu wielostronnych negocjacji handlowych prowadzonych na forum WTO, a następnie omówiono proces proliferacji preferencyjnych porozumień handlowych. Przeprowadzona analiza posłużyła do weryfikacji postawionej na wstępie tezy, zgodnie z którą rosnąca liczba bilateralnych umów handlowych jest konsekwencją braku postępu w negocjacjach prowadzonych na forum globalnym w ramach wielostronnego systemu handlowego WTO.(abstrakt oryginalny)

One important side effect of the protracted negotiations in the World Trade Organization under the Doha Development Round is the proliferation of bilateral trade agreements as an alternative global trade system. Since the end of the Uruguay Round has passed 18 years. During the whole history of the multilateral GATT/WTO trade system there has never been so long a break in successful trade negotiations as the current one. Many states, dissatisfied with the course of the Doha Development Round negotiations and striving to deepen the multilateral liberalisation-related commitments adopted in the WTO, express the conviction that because of the limitation of the number of states participating in the negotiation process, greater progress in liberalisation of trade can be achieved under bilateral negotiations. The aim of this paper is to analyze current trends in trade policy in the context of the crisis of WTO multilateral negotiations. The article is divided into two parts. Part One identifies determinates of WTO crisis. Part Two discusses the process of proliferation of bilateral trade agreements in world economy. The analysis was used verification thesis according to which an increasing number of bilateral trade agreements is a consequence of the lack of progress in the negotiations on a global forum in the WTO multilateral trade system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Abbott F.M., A New Dominant Trade Species Emerges: Is Bilateralism a Threat?, "Journal of International Economic Law" 2007, Vol. 10, No. 3.
 2. Adlung R., Molinuevo M., Bilateralism in Services Trade: Is There Fire Behind the (Bit-) Smoke?, "Journal of International Economic Law" 2008, Vol. 11, No. 2
 3. Baccini L., Dür A., Elsig M., The Design of Preferential Trade Agreements: A New Dataset in the Making, World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, "Staff Working Paper" 2011, No. 10.
 4. Baier S., Bergstrand J., On the Economic Determinants of Free Trade Agreements, "Journal of International Economics" 2004, Vol. 64, No. 1.
 5. Baldwin R., A Domino Theory of Regionalism, "NBER Working Paper" 1993, No. 4465.
 6. Baldwin R., 21st Century Regionalism: Filling the Gap Between 21st Century Trade and 20th Century Trade Rules, World Trade Organization, "Staff Working Paper" 2011, No. 8.
 7. Brown A.G., Stern R.M., Free Trade Agreements and Governance of the Global Trading System, "The World Economy" 2011, Vol. 34.
 8. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 9. Bussičre M., Pérez-Barreiro E., Straub R., Taglioni D., Protectionist Responses to the Crisis: Global Trends and Implications, "The World Economy" 2011, Vol. 4.
 10. Chase K., Trading Blocs: States, Firms, and Regions in the World Economy, University of Michigan Press, Ann Arbor 2005.
 11. Cieślik A., Wpływ porozumień o wolnym handlu na wielkość wymiany handlowej Polski w latach 1992-2004, "Bank i Kredyt" 2007, June.
 12. Costantini V., Crescezi R., de Filippis F., Salvatici L., Bargaining Coalitions in the WTO Agricultural Negotiations, "The World Economy" 2007, Vol. 30, No. 5.
 13. Damuri Y.R., How Preferential are Preferential Trade Agreements? Analysis of Product Exclusions in PTAs, Swiss National Centre of Competence in Research, "Working Paper" 2009, No. 30.
 14. Dür A., EU Trade Policy as Protection for Exporters: The Agreements with Mexico and Chile, "Journal of Common Market Studies" 2007, Vol. 45, No. 4.
 15. Dzikowska-Zawirska J., Włodarczyk-Guzek W., Od ITO do WTO - próby regulowania handlu światowego, in: Problemy handlu międzynarodowego, eds. K. Budzowski, S. Wydmus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 16. Economist wants a "global recovery round", http://thomaspmbarnett.com/globlogization/ 2012/9/23/economist-wants-a-global-recovery-round.html.
 17. Elsig M., The EU's Choice of Regulatory Venues for Trade Negotiations: A Tale of Agency Power?, "Journal of Common Market Studies" 2007, Vol. 45, No. 4.
 18. Elsig M., Dupont C., European Union Meets South Korea: Bureaucratic Interests, Exporter Discrimination and the Negotiations of Trade Agreements, Paper presented at the EUSA Biennial Conference, Boston 2011.
 19. Feaver F., Wilson K., Preferential Trade Agreements and their Implication for Customs Services, "Journal of World Trade" 2007, Vol. 41, No. 1.
 20. Finger J.M., Implementing the Uruguay Round Agreements: Problems for Developing Countries. Implementing the Uruguay Round Agreements: Problems for Developing Countries, "The World Economy" 2001, Vol. 24.
 21. Fink C., Molinuevo M., East Asian Free Trade Agreements in Services: Key Architectural Elements, "Journal of International Economic Law" 2008, Vol. 11, No. 2.
 22. Freund C., Third-country Effects of Regional Trade Agreements, "The World Economy" 2010, Vol. 33.
 23. Gamberoni E., Newfarmer R., Trade Protection: Incipient but Worrisome Trends, The Wold Bank, "Trade Notes" 2009, No. 37.
 24. Godlewska L., Wielostronne negocjacje w sprawie dostępu do rynku towarów przemysłowych - powolny postęp, "Wspólnoty Europejskie" 2009, nr 3.
 25. Haliżak E., Między liberalizacją wymiany międzynarodowej a interwencjonizmem państwa, in: Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, eds. E. Haliżak, I. Popiuk-Rysińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 26. Horlick G.N., Clarke P.A., WTO Subsidies Discipline During and After the Crisis, "Journal of International Economic Law" 2010, Vol. 13, Issue 3.
 27. Horn H., Mavoroidis P., Sapir A., Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements, "The World Economy" 2010, Vol. 33, No. 11.
 28. Jones K., Green Room Politics and the WTO's Crisis of Representation, "Progress in Development Studies" 2009, Vol. 9, No. 4.
 29. Mansfield E., Milner H., Pevehouse J., Democracy, Veto Players, and the Depth of Regional Integration, "The World Economy" 2008, Vol. 31, No. 1.
 30. Mansfield E., Milner H., Rosendorff P., Why Democracies Cooperate More: Electoral Control and International Trade Agreements, "International Organization" 2002, Vol. 56, No. 3.
 31. Mansfield E., Reinhardt E., Multilateral Determinants of Regionalism: The Effects of GATT/WTO on the Formation of Preferential Trading Arrangements, "International Organization" 2003, Vol. 57, No. 4.
 32. Mattli W., The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 33. Menon J., Bilateral Trade Agreements and the World Trade System, "ADBI Discussion Paper" 2006, No. 57.
 34. Park I., Park S., Regional Liberalisation of Trade in Services, "The World Economy" 2011, Vol. 34.
 35. Scott J.J., Bradford S.C., Moll T., Negotiating the Korea-United States Free Trade Agreement, "Policy Briefs in International Economics" 2006, No. PB06-4.
 36. The WTO Single Undertaking as Negotiating Technique and Constitutive Metaphor, "Journal of International Economic Law" 2009, Vol. 12, Issue 4.
 37. Tokarick S., Dispelling Some Misconceptions about Agricultural Trade Liberalization, "The Journal of Economic Perspectives", Vol. 22, No. 1.
 38. Wolfe R., The WTO Single Undertaking as Negotiating Technique and Constitutive Metaphor, "Journal of International Economic Law" 2009, Vol. 12, Issue 4.
 39. World Trade Report 2011, The WTO and Preferential Trade Agreements: From coexistence to coherence, WTO, Geneva 2011.
 40. Wróbel A., Strefa wolnego handlu USA - Republika Korei, "Stosunki Międzynarodowe- International Relations" 2011, Vol. 43, No. 1-2.
 41. Wróbel A., Strefa wolnego handlu Unia Europejska - Republika Korei, in: Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, eds. J. Nakonieczna, J. Zajączkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-4046
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu