BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymaniec-Mlicka Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Perspektywa myślenia i podejmowania decyzji o zasobach w publicznych podmiotach zdrowotnych
Perspective of Thinking and Decision-Making about Resources in Public Medical Entities
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 122-130, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Organizacje publiczne, Zasoby przedsiębiorstwa, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Organizacja ochrony zdrowia
Public organisations, Enterprise resources, Resource approach in management, Management in healthcare, Organization of health care
Note
summ., streszcz.
Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/N/HS4/03657.
Abstract
W warunkach rosnącej turbulencji otoczenia organizacje publiczne zmuszone są do poszukiwania nowych strategii działania. Jedną z proponowanych w literaturze strategii jest wykorzystanie podejścia zasobowego. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród publicznych podmiotów leczniczych, których celem było zidentyfikowanie orientacji strategicznej organizacji oraz horyzontów czasowych myślenia i podejmowania decyzji o zasobach. Analiza uzyskanego materiału wskazuje, iż w badanych organizacjach dominuje podejście zasobowe. (abstrakt oryginalny)

The volatility of the environment forces public organizations to look for new strategies. One of the proposed in the literature strategy is resource-based strategy. The article presents the results of research conducted among public medical entities. The goal of conducted research was to identify the strategic orientation of the organizations and the time horizons of thinking and planning the resources. The results show that in the public medical entities dominated the resource orientation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersèn J., Strategic resources and firm performance, "Management Decision" Vol. 49 No. 1, 2011, s. 87-98.
 2. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" Vol. 17, 1991, s. 99-120.
 3. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii [Competences of the company. From identifing the competence to build strategies], Placet, Warszawa 2000.
 4. De Wit B., Meyer R., Synteza strategii [Strategy synthesis], PWE, Warszawa 2007PWE, Warszawa 2007.
 5. Daft R., Organization theory and design, West, New York 1983.
 6. Frączkiewicz-Wronka A., Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną [Using the stakeholder analsis to manage healthcare organization], Wyd. Śląsk, Katowice 2012.
 7. Grant R.M., The Resourced-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, "California Management Review", Spring 1991, s. 114-134.
 8. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości planistycznych [Resource Orientation in empirical research. Identification of the planning horizon of market size and resource elements], Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 9. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Buisness Review" May-June 1990, s. 79-91.
 10. Ridder H-D., Bruns H-J., Spier F., Analysis Of Public Management Change Processes: The Case Of LocalGovernment Accounting Reforms In Germany, "Public Administration" Vol. 83 No. 2, 2005, s. 443-471.
 11. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej [Strategic management. Creating and maintaining a competitive advantage], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 12. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji [The competitiveness of the company. Building competitiveness of the company in the context of globalization], Dom Organizatora, Toruń 2002.
 13. Szymaniec-Mlicka K., Resource-based view in strategic management of public organizations - a review of the literature, "Management" vol. 18, nr 2, 2014, s. 19-30.
 14. Szymaniec K., Wykorzystanie podejścia zasobowego (RBV) do kształtowania relacji z interesariuszami i zarządzania organizacją publiczną [Using the resource-based view approach to stakeholder management and management od public organization], (w) A. Fraczkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną [Using the stakeholder analsis to manage healthcare organization], Wyd. Śląsk, Katowice 2012s. 68-88.
 15. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa [The measurement of intellectual capital and intangible assets of the company], Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu