BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tylżanowski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce
Forms of Technology Transfer Processes in High-Tech Manufacturing Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 167-178, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przemysł wysokich technologii, Transfer technologii, Nowe technologie
High-tech industry, Technology transfer (TT), High-tech
Note
summ., streszcz.
Abstract
Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na innowacyjność współczesnych podmiotów gospodarczych jest transfer technologii. Procesy transferu mogą dotyczyć zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego przekazania lub pozyskania technologicznych rozwiązań. Do tego celu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać różnorodne formy transferu technologii. W warunkach konkurencyjnej gospodarki istotną rolę odgrywają nie tylko nakłady ponoszone na B+R, ale również ich ukierunkowanie na potrzeby postępu technicznego. Przedsiębiorstwa przemysłowe wysokiej techniki intensywniej angażują się w procesy pozyskiwania technologii niż w procesy ich przekazywania. Dominującą rolę w badanej grupie przedsiębiorstw odgrywają: zakup i sprzedaż maszyn i urządzeń technicznych, udzielenie i zakup licencji nieformalny kontakt z innymi przedsiębiorstwami, a także pozyskanie i przekazanie know-how. Przedsiębiorstwa wysokiej techniki powinny jednak zintensyfikować działania ukierunkowane na transfer technologii, co pozwoli na poprawę efektywności całej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Technology transfer is one of the most important factors influencing the innovation of modern economy. These processes refers to transfer or acquisition of technological solutions. For this purpose enterprises can use various forms of technology transfer. In a competitive economy not only R&D expenses are important but also their focus on technical progress. Enterprises from high-tech manufacturing sector are more intensively involved in the process of acquiring technology than in the processes of their transmission. The most popular forms of technology transfer in this group of enterprises are: purchase and sale of machinery and technical equipment, provision and purchase of licenses, informal contact with other enterprises as well as acquisition and transfer of know-how. Enterprises from high-tech manufacturing sector should intensify efforts aimed at technology transfer which will improve the efficiency of the whole economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białecki K., Transfer technologii w międzynarodowym cyklu życia produktu[Technology transfer in the international product life cycle], (w:) B. Pietrzak, M. Kukurba (red.), Zeszyty Naukowe nr 2 Wyższej Szkoły Zarządzania Polish Open University,PRET S.A., Warszawa 2006.
 2. Grudzewski W., Chyba Z., Transfer technologii w przedsiębiorstwach akademickich [Transfer of technology in academic enterprises], "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5/2010.
 3. Hatzichronoglou T.,Revision of the high-technology sector and product classification, STI Working Papers 1997/2, OECD, Paryż 2007.
 4. Jasiński A. H., Transformacja wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych:podstawy teoretyczne i założenia modelowe [The transformation of research results into practical applications: theoretical basis and model assumptions], (w:) P. Niedzielski, J. Guliński, K. B. Matusiak (red.), Zeszyty Naukowe nr 480. Ekonomiczne Problemy Usług nr 13. Nauka - Innowacje - Gospodarka. SOOIPP Annual - 2007, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 5. Kolterman K., Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP[Technological innovations in the process of building a competitive advantage of SME], Difin, Warszawa 2013.
 6. Lowe P., Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse[Management of technology. Cognitive abilities and opportunities], Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1995.
 7. Łucki Z., Proszę... nie mówmy "technologia" na technikę![Please ... don't call technique for technology!] http://www.uci.agh.edu.pl/bip/63/11_63.htm [14.08.2016].
 8. Romanowski G., Transfer technologii do najbiedniejszych krajów świata[Transfer of technology to the world's poorest countries], (w:) W. Welfe (red.), Studia Prawno-Ekonomiczne. Tom LXXIX, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009.
 9. Santarek K. (red.),Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii[Technology transfer from universities to business. Creating mechanisms for technology transfer], PARP, Warszawa 2008.
 10. Sobczak D., Transfer technologii oraz narodowy system innowacji [Technology transfer and the national innovation system], "Problemy Jakości" nr 7/2005.
 11. Turowski K., Sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej[High technology sector as the main source of growth in the modern global economy], (w:) D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji[Functioning of the polish economy in the conditions of integration and globalization], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 12. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski[Importance of foreign direct investment for technology transfer to Poland], "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 13. Waśniewski K., Procesy rozwoju technologicznego w gospodarce[Processes of technological development in the economy], (w:) W. Welfe (red.), Studia Prawno-Ekonomiczne. Tom LXII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000.
 14. Wiśniewska J., Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce[Technology transfer processes in commercial banks in Poland], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 15. Wiśniewska J., Rola procesów dyfuzji rynkowej innowacji[Role of processes of market innovation diffusion], (w:)Modele, kapitał i miary efektywności przedsiębiorstw[Models, capital and measures of business efficiency], Zeszyty Naukowe nr 329, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 40, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 16. Wiśniewska J., Technologia jako strategiczny czynnik innowacyjności gospodarki[Technology as a strategic factor in the innovation economy], (w:) J. Wiśniewska, K. Janasz (red.), Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami[Innovation and technology transfer processes in the strategic management of organizations], Difin, Warszawa 2015.
 17. Wojnicka E., Klimczak P., Wojnicka M., Dąbkowski J., Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku[Prospects for the development of SME in high technology sector in Poland until 2020], PARP, Warszawa 2006.
 18. Working Group Meeting on Statistics on Science, Technology and Innovation, Eurostat, Luxembourg 27-28 November 2008.
 19. Zakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii[Relations between strategy and organizational structure of the high-tech sector enterprises], Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 1095, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu