BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski z USA
Foreign Trade In Agri-Food Products Between Poland And The US
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 30-42, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Produkty rolne, Handel zagraniczny, Eksport, Import
Agricultural products, Foreign trade, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Abstract
W 2013 r. UE i USA rozpoczęły negocjacje zmierzające do zawarcia umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym (TTIP) i utworzenia największej na świecie strefy wolnego handlu. Ze względu na uwarunkowania historyczne, znaczące różnice potencjałów produkcyjnych oraz asymetrię protekcji rynków, jednym z najtrudniejszych obszarów trwających rokowań jest sektor rolny. W tym kontekście znaczenia nabierają analizy potencjału i zdolności konkurowania na rynkach regionalnych i międzynarodowych producentów artykułów rolnych i spożywczych sygnatariuszy Porozumienia. Celem artykułu jest przedstawienie poziomu i struktury asortymentowej handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi Polski z USA w latach 2004-2015. Dla grup produktów mających największe znaczenie w strukturze wymiany handlowej Polski z USA wyznaczono wskaźniki pokrycia importu eksportem (CR - Coverage Ratio) oraz indeksy handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda (IIT - Intra- -Industry Trade). W badaniach wykorzystano dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat).(abstrakt oryginalny)

In 2013 the EU and the US has began talks on Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) going to the establishment of the world's largest free trade area. Due to the historical conditions, significant differences in the production potential and the asymmetric level of protection of the markets, agricultural issues are one of the most difficult areas of the TTIP negotiation. Considering this fact, the analysis of international competitive capacity of agri-food producers from the countries signing the TTIP Agreement, both on a regional and global scale, is more and more important. The aim of the paper is to present the volume and structure of foreign trade in agri-food products between Poland and the US in 2004-2015. Coverage Ratios (CR) and the indices of Intra-Industry Trade (IIT) were calculated for product groups of the greatest importance in the structure of Polish-American trade. Data of the European Statistical Office (Eurostat) were used in the research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baek J., Koo W.W. (2006), Identifying Macroeconomic Linkages to U.S. Agricultural Trade Balance, Paper presented at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Long Beach.
 2. Beckman J., Arita S., Mitchell L., Burfisher M. (2015), Agriculture in the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Tariffs, Tariff-Rate Quotas, and Non-Tariff Measures, Economic Research Report, No. 198, USDA, ERS, Washington D.C.
 3. Bureau J-Ch., Disdier A-C., Emlinger Ch., Felbermayr G., Fontagné L., Fouré J., Jean S. (2014), Risks and Opportunities for the EU Agri-food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement, CEPII Research Report, No. 2014-01, CEPII, Paris.
 4. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2014), Umowa o Partnerstwie Handlowo- -Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej, "International Business and Global Economy", nr 33.
 5. Fontagné L., Gourdon J., Jean S. (2013), Transatlantic Trade: Whither Partnership, Which Economic Consequences? CEPII Policy Brief, No. 1, CEPII, Paris.
 6. Francois J., Manchin M., Norberg H., Pindyuk H., Tomberger P. (2013), Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment, Centre for Economic Policy Research, London.
 7. Gehlhar M., Dohlman E., Brooks N., Jerardo A., Vollrath T. (2007), Global Growth, Macroeconomic Change and U.S. Agricultural Trade, Economic Research Report, No. 46, USDA, ERS, Washington D.C.
 8. Grant J.H., Lambert D.M. (2008), Do Regional Trade Agreements Increase Members' Agricultural Trade? "American Journal of Agricultural Economics", Vol. 90, No. 3.
 9. Grubel H.G., Lloyd P.J. (1971), The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, "Economic Record", Vol. 47, No. 4.
 10. Hagemejer J., Michałek J.J., Pawlak K. (2016), Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy [w:] M. Dunin-Wąsowicz (red.), Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 11. Jagiełło M. (2003), Wskaźniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, "Studia i Materiały", nr 80, IKCHZ, Warszawa.
 12. Lubiński M., Michalski T., Misala J. (1995), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia, Raporty - Studia nad Konkurencyjnością, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 13. McCalla A.F. (1993), Agricultural Trade Liberalization: The Ever-Elusive Grail, "American Journal of Agricultural Economics", Vol. 75, No. 5.
 14. Mellor J.W. (1982), Third World Development: Food, Employment, and Growth Interactions, "American Journal of Agricultural Economics", Vol. 64, No. 2.
 15. Nowakowski K. (2005), Biznes międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Pawlak K. (2013), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe nr 448, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 17. Pawlak K. (2015), Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy rolnictwa światowego", t. 15(XXX), z. 3.
 18. Rowiński J., Bułkowska M. (2013), Strategie i kierunki rozwoju rolnictwa europejskiego (2). Materiały do syntezy, Raport PW 2011-2014 nr 96, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 19. Salvacruz J., Reed M. (1993), Identifying the Best Market Prospects for US Agricultural Exports, "Agribusiness", Vol. 9, No. 1.
 20. Sapa A. (2014), Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice, PWN, Warszawa.
 21. Śledziewska K. (2012), Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 22. Tweeten L. (1993), Trade Regionalism: Promise and Problems, "American Journal of Agricultural Economics", Vol. 75, No. 3.
 23. [www1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb (dostęp: 21.09.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu