BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulińska Ewa (Opole University of Technology, Poland), Odlanicka-Poczobutt Monika (Silesian University of Technology, Poland), Warzecha Katarzyna (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Process and Organizational Innovations in Travel Companies - Idea of the Project
Innowacje procesowe i organizacyjne w biurach podróży - założenia projektu
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 225-236, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Transfer wiedzy, Rozwój przedsiębiorczości, Rynek turystyczny, Global Position System (GPS), Innowacje
Knowledge transfer, Entrepreneurship development, Tourism market, Global Position System (GPS), Innovations
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Celem publikacji było przedstawienie założeń projektu "Skuteczny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim". Zaprezentowany materiał jest próbą analizy zakresu innowacji procesowych i organizacyjnych wprowadzanych w branży turystycznej badanego województwa oraz ogólnych celów transportu i jego znaczenia w gospodarce narodowej. Omówiono także cele stosowania systemu GPS - Global Positioning System. Zastosowane narzędzia badawcze to analiza, synteza, uogólnienia, porównania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to present the idea of the project "The effective transfer of knowledge from science to industry in Opole Province." The presented material is an attempt to analyze process and organizational innovation introduced in travel companies and the general goals of transportation and its importance in the national economy. The goals of application of the system GPS - Global Positioning System - were also discussed. To verify this objective, theoretical research tools were used, such as: analysis, synthesis, generalizations, comparisons. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H., Innowacje jako wartość organizacji oraz kluczowy instrument radzenia sobie na rynku z ryzykiem i niepewnością, [Innovation as the value of the organization and a key instrument to deal with the market risk and uncertainty], [in:] K. Jędralska (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, [Modern trends of management sciences], Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2007, p. 204.
 2. Brzeziński M., Logistyka w przedsiębiorstwie, [Logistics in company], Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2006.
 3. Ciesielski M., Długosz J., (ed.), Strategie łańcuchów dostaw, [Strategies for supply chains] Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2010.
 4. de Jong J.P.J., Bruins A., Dolfsma W., Meijaard J., Innovation in Services Firms Explored: What, How and Why? EIM Report, Zoetermeer 2003.
 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, [Entrepreneurship and innovation], Wyd. Difin, Warszawa 2010, p. 61.
 6. Frączyk P., Figurski M., Modliński G., Rzepecka Z., Tyranowska A., http://www.navi.pl/gps/artykuly/podstawy/podstawy.html: 10.12.2014.
 7. Hauknes, J., Services in Innovation. Innovation in Services. SI4S Final Report, STEP Group, Oslo, 1998.
 8. Howells, J.R.L. Tether B.S, Innovation in Services: Issues at Stake and Trends - A Report for the European Commission. INNO-Studies 2001: Lot 3 (ENTR-C/2001), Brussels 2004.
 9. http://www.rsi.org.pl/index.php/pl/I--31,27.html: 05/04/2015.
 10. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, [Satellite systems GPS], Galileo i inne. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa , 2007.
 11. Kucińska-Landwójtowicz A., Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami, [Process approach in innovation management] [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, [Innovation in management and production engineering] Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2013.
 12. Kulińska E., Pipeline transportation of solid materials - prospects, China-USA Business Review, volume 13, ISSN 1537-1514, DOI: 10.17265/1537-1514/2014.08.003, August 2014.
 13. Kulińska E., Rut J., Stosz D., Improvement in functionality of logistic processes and effectiveness of applied solutions in a chosen public road transport enterprise, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol. 151, Amsterdam - Boston - London - New York - Oxford - Paris - Philadelphia - San Diego - St Louis, 2014.
 14. Kulińska E., Rut J., System Inter LAN SPEED jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, [The Interlan SPEED as a tool for improving the operation of transport companies], Logistyka, Logistyka Nauka 4/2014.
 15. Lamparski J., Navstar GPS od teorii do praktyki, [Navstar GPS from theory to practice], Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Olsztyn, 2001.
 16. Materials made accessible by Eurotramping company
 17. Materials made accessible by Opawy company
 18. Miles I., Innovation in Services. [w:] Fagerberg J., Mowery D., Nelson R.R. (red.), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, Oxford 2005.
 19. Mindur M. (red.), Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie, [Logistics. Technical infrastructure in the world], Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2012.
 20. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. [The Oslo Manual. Rules for the collection and interpretation of data on innovation], Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki - wydanie polskie, Warszawa 2008.
 21. Ruffer N. (i inni), Raport Instytutu Badań nad Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami UM do projektu "Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim", [The report of the Institute for Small and Middle Enterprises UM project "Effective transfer of knowledge from science to industry in the province of Opole"], AR TOP, Opole 2015, pp. 18-19.
 22. Szewczyk M., Widera K., Innowacyjność przedsiębiorstw warunkiem rozwoju, [The innovation of enterprises precondition for the development], Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 12/2011, No. 12 (743).
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu