BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymura-Tyc Maja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kucia Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie a profile kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. Ujęcie Hofstede
Firms' Internationalisation, Innovativeness and Networking and Their Organizational Culture Profiles. Hofstede Approach
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 68-81, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Internacjonalizacja, Innowacyjność, Kultura organizacji
Internationalization, Innovative character, Corporate culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw są uznane za współzależne, aczkolwiek bardzo rzadko bada się je łącznie. Wiele badań wskazuje, że na zachowania przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia wpływa kultura organizacyjna, ale analizy te dotyczą jedynie wybranych aspektów tych zachowań w każdym z obszarów z osobna. Problemem badawczym podjętym w artykule jest rozpoznanie powiązań między kulturą organizacyjną przedsiębiorstw w ujęciu G. Hofstede'a z ich zachowaniami obejmującymi jednocześnie internacjonalizację, innowacyjność i usieciowienie w ujęciu holistycznym. Wyniki badań oparte są na ilościowych danych empirycznych pochodzących ze 130 przedsiębiorstw. Statystyczna analiza opisowa umożliwiła rozpoznanie zróżnicowania cech i wymiarów kultury organizacyjnej przedsiębiorstw należących do czterech skupień, charakteryzujących się odmiennymi zachowaniami w badanym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Internationalisation, innovativeness and networking of firms are interrelated phenomena, however very rarely analysed together in one study. In numerous studies firms' behaviour in the field of internationalisation, innovativeness and networking is perceived as being influenced by organisational culture, but the studies concern only selected issues within these fields of behaviour. The research problem of this study is to recognize the linkages between firms' organizational culture described within G. Hofstede approach and their behaviour embracing internationalisation, innovativeness and networking. The results of the explorative study are based on quantitative data from 130 firms. The descriptive statistical analysis made it possible to recognize the features and dimensions of the organizational culture constituting the culture profiles of firms belonging to four clusters differing by the firms' behaviour in the studied fields.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen O. (1993), On the Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis, "Journal of International Business Studies", No. 24(2).
 2. Boski P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Hayton J.C., George G., Zahra S. (2002), National Culture and Entrepreneurship: A Review of Behavioral Research, "Entrepreneurship Theory & Practice", No. 26(4).
 4. Hofstede G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage, Beverly Hills, CA.
 5. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Jones G.K., Teegen H.J. (2001), Global R&D Activity of US MNCs: Does National Culture Affect Investment Decisions? "Multinational Business Review", No. 9(2).
 7. Kirkman B.L., Lowe K.B., Gibson C.B. (2006), A Quarter Century of Culture's Consequences: A Review of Empirical Research Incorporating Hofstede's Cultural Values Framework, "Journal of International Business Studies", No. 37(3).
 8. Kohonen T. (1990), The Self-Organizing Map [w:] Proceedings of the IEEE, No. 78.
 9. Manev I.M., Stevenson W.B. (2001), Nationality, Cultural Distance and Expatriate Status, Effects on the Managerial Network in a Multinational Enterprise, "Journal of International Business Studies", No. 32(2).
 10. McSweeney B. (2002), Hofstede's Model of National Cultural Differences and Their Consequences: A Triumph of Faith - a Failure of Analysis, "Human Relations", No. 55(1).
 11. Morris M.H., Davis D.L., Allen J.W. (1994), Fostering Corporate Entrepreneurship: Cross-cultural Comparisons of the Importance of Individualism Versus Collectivism, "Journal of International Business Studies", No. 26(1).
 12. Shane S. (1995), Uncertainty Avoidance and the Preference for Innovation Championing Roles, "Journal of International Business Studies", No. 26(1).
 13. Shane S., Venkataraman S., MacMillan I. (1995), Cultural Differences in Innovation Championing Strategies, "Journal of Management", No. 21(5).
 14. Smith P.B. (2002), Culture's Consequences: Something Old and Something New, "Human Relations", No. 55(1).
 15. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 16. Szymura-Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
 17. Szymura-Tyc M., Kucia M. (2016), Organisational Culture and Firms' Internationalisation, Innovativeness and Networking Behaviour. Hofstede Approach, "Entrepreneurial Business and Economics Review", No. 4(4).
 18. Thomas A.S., Mueller S.L. (2000), A Case for Comparative Entrepreneurship: Assessing the Relevance of Culture, "Journal of International Business Studies", No. 31(2).
 19. Zaheer S., Zaheer A. (1997), Country Effects on Information Seeking in Global Electronic Networks, "Journal of International Business Studies", No. 28(1).
 20. Zahra S.A., Ireland R.D., Hitt M.A. (2000), International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning and Performance, "Academy of Management Journal", No. 43(5).
 21. [www1] https://geert-hofstede.com/poland.html (dostęp: 16.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu