BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnowska Kamila (Politechnika Gdańska)
Title
Rola i znaczenie systemów przelewów natychmiastowych a obrót bezgotówkowy w Polsce
The Role and the Meaning of Fast Transfer Systems and Non-Cash Settlements in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 22, s. 248-265, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Transakcje bezgotówkowe, Obrót bezgotówkowy
Non-cash transactions, Cashless flow
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy jest opis systemów szybkich przelewów w Polsce z uwagi na rosnące znaczenie obrotu bezgotówkowego. Artykuł wskazuje na genezę powstania systemów oraz ich rosnące znaczenie na rynku usług płatniczych. Celem szczegółowym jest zobrazowanie wzrostu liczby i wartości transakcji zrealizowanych przez systemy płatności natychmiastowych w Polsce oraz odniesienie wolumenu do statystyk systemu Elixir. Autor obrazuje korzyści płynące ze stosowania usługi błyskawicznych przelewów międzybankowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to describe instant funds transfer systems in Poland given the increasing significance of non-cash settlements. The paper discusses the genesis of such systems and their growing significance on the payment services market. The paper, in particular, illustrates the increase in the quantity and value of the transactions completed by instant funds transfer systems in Poland and examines the relationship between the volume of transactions in the Elixir system. The benefits of using instant inter-bank funds transfer services are also discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banki w formie spółek akcyjnych [Banks in the form of joint-stock companies], https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_sektora_bankowego/banki_w_polsce.html
 2. Blicharz M., Tarkowska E., Przelewy natychmiastowe w polskim systemie rozliczeniowym [Immediate payments in Polish clearing system], (w:) A. Korzeniowska, T. H. Bednarczyk (red.), Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy [Banking and insurance sector in Poland in times of instability. Selected issues], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
 3. Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące systemów płatności [The decisions issued by the President of the NBP refer to the payment systems], www.nbp.pl/systemplatniczy/nadzor_syst_platn/wydane_decyzje.xls.
 4. Departament Systemu Płatniczego, Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2016 r. [Information about payment cards the first quarter of 2016], Warszawa 2016.
 5. Departament Systemu Płatniczego, Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2016 r. [Information about monetary settlements and interbank settlements in the first quarter of 2016], Warszawa 2015.
 6. Departament Systemu Płatniczego, Obrót bezgotówkowy. Zalety i wady wynikające z jego upowszechnienia [Non-cash payment. Advantages and disadvantages of its spread], Warszawa 2008.
 7. Departament Systemu Płatniczego, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2012 r. [Evaluation of the Polish payment system in the second half of 2012], Warszawa 2013.
 8. Departament Systemu Płatniczego, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 r. [Evaluation of the Polish payment system in the first half of 2013], Warszawa 2013.
 9. Departament Systemu Płatniczego, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2013 r. [Evaluation of the Polish payment system in the second half of 2013], Warszawa 2014.
 10. Departament Systemu Płatniczego, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. [Evaluation of the Polish payment system in the first half of 2014], Warszawa 2014.
 11. Departament Systemu Płatniczego, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2014 r. [Evaluation of the Polish payment system in the second half of 2014], Warszawa 2015.
 12. Departament Systemu Płatniczego, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 r. [Evaluation of the Polish payment system in the first half of 2015], Warszawa 2015.
 13. Departament Systemu Płatniczego, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r. [Evaluation of the Polish payment system in the second half of 2015], Warszawa 2016.
 14. Departament Systemu Płatniczego, Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014 r. [Comparison of selected elements of the Polish payment system with the systems of other countries of the European Union for 2014], Warszawa 2015.
 15. Departament Systemu Płatniczego, Systemy płatności natychmiastowych - analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju [Immediate payment systems - analysis of selected systems, the role of the central bank and development trends], R. Łodyga (red.), Warszawa 2015.
 16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego [Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market].
 17. Grzywacz J., Podstawy bankowości [Basics of banking], Difin, Warszawa 2006.
 18. Harasim J., Determinanty upowszechnienia się innowacji płatniczych [The determinants of payment innovation's diffusion], Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Tom 46, zeszyt 4, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 19. Iwańczuk A., Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej [Payment systems and payment market in the European Union], CeDeWu, Warszawa 2011.
 20. Kahn C.M., Roberds W., Payment system settlement and bank incentives, (w) The Wharton Financial Institutions Center, 1997.
 21. Kieżel M., Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy [Cashless payments in Poland in the context of the information society and knowledge-based economy], Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy [Social inequality and economic growth], Zeszyt Nr 36, Rzeszów 2013.
 22. Lindsay S., ISO 20022 and real-time domestic payments, Journal of Payments Strategy & Systems, Tom 9, Numer 1, 2014.
 23. Lipis Advisors, Global Payment Systems Analysis, 2014.
 24. Lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem Systemu Płatności BlueCash [The list of banks to which you can transfer money using the Payment System BlueCash], https://bluecash.pl/spbc/out.
 25. Neyer G., Lessons learned from 24/7 payments operations, Journal of Payments Strategy & Systems, Część 8, Numer 2, 2014.
 26. Piecuch T., Szajna A., E-biznes jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez współczesne przedsiębiorstwa [E-business as a form of economic activity for modern enterprise], Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Modern Management Review 19 (3/2012).
 27. Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie [Innovative payment services in Poland and abroad], Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2009.
 28. PRNews.pl, Przelewy natychmiastowe w bankowości mobilnej [Immediate transfers in mobile banking], http://prnews.pl/wiadomosci/przelewy-natychmiastowe-w-bankowosci-mobilnej-3588491.html.
 29. Tabela dostępności [Availability table], http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.
 30. Uczelnia Łazarskiego, SEENDICO Doradcy Sp. j., Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki [Cash and non-cash money and the development of the Polish economy], Warszawa 2014.
 31. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kw. 2016 r. [Information about the situation of cooperative banks and associations of banks in the first quarter of 2016], Warszawa 2016.
 32. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych [The act of 19 August 2011 on payment services], Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175.
 33. Uziębło A. (red.), Rachunkowość, finanse, bankowość. Zainteresowania młodego pokolenia [Accounting, finance, banking. Interest of the young generation], CeDeWu, Warszawa 2013.
 34. VISA International, Global Insight Inc., The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economic Growth.
Cited by
Show
ISSN
2391-9167
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu