BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolińska-Weryńska Dorota (Politechnika Śląska)
Title
Motywacje i potrzeby pracowników pokolenia Y w gospodarce opartej na wiedzy
Motivations and Needs of Generation Y Employees in Knowledge-Based Economy
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 31-47, rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Pokolenie X, Pokolenie Y, Rozwój zawodowy pracownika, Edukacja, Pokolenia
Generation X, Generation Y, Professional development of employees, Education, Generation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sytuacja na rynku pracy jest kształtowana przez różnorodne czynniki, w tym także kwestie związane z wiekiem pracownika. Zdaniem specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, absolwenci, wkraczający obecnie na rynek pracy, reprezentują młode pokolenie, które swoją charakterystyką odbiega od charakterystyki poprzednich pokoleń, a to rodzi określone problemy dla pracodawcy. Celem artykułu jest przedstawienie istotnych różnic w podejściu do rozwoju kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Autorka postawiła następującą hipotezę: członkowie pokolenia Y jako potencjalny zasób rynku pracy różnią się od innych pokoleń (pokolenia X, pokolenia baby-boomers) podejściem do pracy, w szczególności w zakresie postaw i wartości (tj. autonomia/niezależność, kreatywność, wyzwania, styl życia i pracy). Podstawą analizy będzie przegląd literatury, raportów oraz materiał z warsztatów przeprowadzonych w dużym koncernie samochodowym, funkcjonującym na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

The situation on the labor market is shaped by a variety of factors, including issues related to the worker's age. According to specialists in the field of human resources management graduates entering the job market now represent the young generation, that its characteristics differ from the characteristics of previous generations, and this raises certain problems for the employer. The aim of this paper is to present the crucial differences in approach to development of professional career of representatives generation X and Y in terms of economy based on knowledge. The author has set the following hypothesis: the members of generation Y as a potential resource in the labor market are different from other generations (generation X, generation of baby-boomers) approach to work, in particular in terms of attitudes and values (ie. autonomy/ independence, creativity, challenges, style life and work). The analysis will be a review of the literature, reports and materials from the workshop in a large automotive company, functioning on the Polish market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran M.: Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami. "Marketing i Rynek", nr 5, 2014.
 2. Biolos J.: Modele kariery XXI wieku. Harvard Business School Press, Studio Emka, Warszawa 2006.
 3. Boni M. (red.): Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
 4. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K.: Zrozumieć pokolenie Y. Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Juchnowicz M. (red.): Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Oficyna a Wolters Kluwer Bussines, Kraków 2009.
 5. Fazlagić J.A.: Charakterystyka pokolenia Y, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/ numer/25/id/549.
 6. Fazlagić J.A.: Szczegółowe zjawisko. Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawców. "Personel i Zarządzanie", nr 3, 2010.
 7. Hardey M.: Generation C content, creation, connections and choice. "International Journal of Market Research", Vol. 53, No. 6, 2011.
 8. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2015,4,1.html.
 9. http://www.hbrp.pl/news.php?id=237&PHPSESSID=01c3d66aa6e1d4bc7b2eb8a569.
 10. Twenge J.M., Campbell K.W.: The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. Atria Peperback, New York 2009.
 11. Kapraska Ł.: Pokolenie podłączonych. O cechach pokoleniowych współczesnej młodzieży w aspekcie użytkowania Internetu, http://mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl/SEKCJA_ III.pdf.
 12. Diagnoza społeczna 2013, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1#art316.
 13. Kmiotek K., Piotrowska N.: Absolwent jako potencjalny pracownik - korzyści i zagrożenia wiążące się z zatrudnieniem pokolenia. "Modern and Management Review", Vol. XVIII, No. 20, 2013.
 14. Kopertyńska M.W., Kmiotek K.: Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y. Prace Naukowe, nr 358. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław. "Management Forum", nr 4, 2014.
 15. Kotler P.: Marketing. Rebis, Poznań 2005.
 16. McAfee A.: Najbardziej niebezpieczna cecha pokolenia Y. Harvard Business Review Polska, http://www.hbrp.pl/ news.php?id=237&PHPSESSID=01c3d66aa6e1d4bc7b2eb8a569c.
 17. Meister J.C., Willyer K.: The 2020 Workplace: How Innovative Companies Attract, Develop, and Keep Tomorrow's Employees Today. Harper Collins Publishers, 2010, www.harpercollins.com/books/2020-Workplace.
 18. Pink D., Retention Y.: What is the key to retention of Generation Y. Top Employers CRF Awarded by CRF.com. CRF Institiute, 2009.
 19. Pokolenie Y: potrzeby i nawyki wpływające na dzielenie się wiedzą. Raport podsumowujący badania prowadzone w ramach projektu "Organizacja ucząca się 2.0", realizowanego przez portal interia.pl oraz Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 20. Pracodawcy o rynku pracy. Bilans Kapitału Ludzkiego, http://bkl.parp.gov.pl/.
 21. Reisenwitz T.H., Iyer R.: Differences in Generation X and Generation Y: Implications for the organization and marketers. "Marketing Management Journal", Vol. 19, 2009.
 22. Rusak P.: X, Y, Z: Pokoleniowa bitwa biurowa, [w:] Raport: rynek pracy. Przewodnik pracodawcy, 2013/2014.
 23. Rynkiewicz D.: Rola pokolenia Y w tworzeniu innowacji otwartych. "Edukacja Ekonomistów i Menadżerów, nr 4(34), 2014.
 24. Smolbik-Jęczmień A.: Rozwój kariery zawodowej pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-36.
 25. Szafraniec K.: Raport Młodzi 2011. KPRM, Warszawa 2011.
 26. Tyler K.: The Tethered Generation. "HR Magazine", Vol. 52, No. 5, 2007.
 27. Wawer M.: Edukacja pracowników pokolenia Y - nowe potrzeby i rozwiązania. "Edukacja-Technika-Informatyka", nr 4(1), 2013.
 28. Wawer R., Wawer M.: Trwałość wiedzy w procesie kształcenia. Difin, Warszawa 2013.
 29. Wojciechowska R.: Pokolenie X, Y na rynku pracy, https://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/ spoleczenstwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy.
 30. Woszczyk P.: Zarządzanie wizerunkiem - ku wzrostowi efektywnej organizacji, [w:] Woszczyk P., Czarnecka M. (red.): Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. HRP Grup, Łódź 2013.
 31. Zgłobik R.: Pokolenie Y, www.eurostudent.pl.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu