BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ujwary-Gil Anna (Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Tworzenie nowej wiedzy i innowacji w organizacji
Creating New Knowledge and Innovation in Organizational Settings
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 246-260, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Wiedza w organizacji, Tworzenie wiedzy
Enterprise innovation, Knowledge in organization, Creating knowledge
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych elementów tworzenia nowej wiedzy i innowacji w organizacji, z podkreśleniem znaczenia wiedzy jako najważniejszego zasobu we współczesnej gospodarce rynkowej. W artykule przedstawiam analogie, skojarzenia oraz metafory w kontekście tzw. konwersji wiedzy ukrytej w wiedzę jawną, która według cytowanego Nonaki stanowi najważniejsze źródło tworzenia nowej wiedzy. Ponadto warto zastanowić się nad dalszymi kierunkami badawczymi w tym obszarze. (fragment tekstu)

The main goal of this paper is to present some theoretical and practical implication toward creation of new knowledge and innovation in organizational settings. Nowadays knowledge is seen as the main competitive asset, which can be managed similarly to other resources. The great role in a tacit knowledge creation process play a n analogy, metaphors and conection of ideas, which can be stimulated and used during the creative problem solving in organization. However it is difficult to present all imortant issues connected to the title of the paper, so at the end some research directions and research possible areas for discusion are involved. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowicz W., Mobilne filtrowanie informacji, [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Kisielnicki J., (red.), WSHiP, Warszawa 2003, s. 180.
 2. Baumol WJ., The macroeconomic of unbalanced growth, "Journal of lnternational Economics", No. 47, 1973, s. 941-973.
 3. Chlewiński Z., Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć, PWN, Warszawa 1999.
 4. Davenport T.H., Prusak L., Working knowledge, Harvard University Press, Cambridge 1998, s. 5.
 5. Fuchs V. , The service economy, Columbia University Press, New York za: Harris R. G., The knowledge-based economy: intellectual origins and new economic perspective, "International Journal of Management Reviews", March 2001, s. 21-40.
 6. Gospodara oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2003.
 7. Gospodarka oparta na wiedzy. "Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kukliński A., [red.], KBN, Warszawa 2001.
 8. Góralski A., (red.) Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia, WNT, Warszawa 1984.
 9. http://www.oecd.org
 10. Kaufmann A., Fustier M., Drevet A. , Inwentyka. Metody poszukiwania twórczych rozwiązań, WNT, Warszawa 1975, s. 65.
 11. Koestler A., The Act of Creation, Hutchinsan and Comp., London 1965.
 12. Kołodko G., (red.), "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych, WSPiZ, Warszawa 2001.
 13. Mednick S .A., The associative basis of the creative process, "Psychological Review" 1969, 69 s. 220-232.
 14. Niemczyk J., Analogie w naukach o zarządzaniu, [w:] "Organizacja i Kierowanie" nr 3/2002, s. 2-18.
 15. Nonaka I., Takeuchi H., The knowledge creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York 1995, s. 56-95.
 16. Polanyi M., The tacit dimention, Routledge&Kegan Paul, London 1966.
 17. Popper KR., Wiedza obiektywna. Ewoluc)jna teoria epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 18. Quinn J.B., Intelligent enterprise. A knowledge and service based paradigm for industry, The Free Press 1992.
 19. Radding A., Knowledge management. Succeeding in the information global economy, Computer Technology research Corp., 1998, s. 169.
 20. The Handbook of Industrial Innovation, Rothwell R., Dodgson M. [ ed. ] , Edward El gar Publishing, Aldershot-Brookfield 1994.
 21. The Knowledge-Based Economy. The Global Challenges of the 21st Century, Kukliński A., Orłowski WM. [red.], Vol. 4, Science and Government Series, State Committee for Scientific Research Republic of Poland, Warszawa 2000.
 22. The Knowledge-Based Economy. The Global Challenges of the 21 st Century (ed. A. Kukliński) , Vol. 5, Science and Government Series, State Committee for Scientific Research Republic of Poland, Warszawa 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu