BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ujwary-Gil Anna (Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Identyfikacja składników kapitału intelektualnego szkoły wyższej
The Identification of the Ingredients of the lntellectual Capital of the School of Higher Education
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 236-246, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Szkolnictwo wyższe
Intellectual capital, Higher education
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba identyfikacji składników kapitału intelektualnego szkoły wyższej w oparciu o interpretację Annie Brooking. Wyodrębnienie składników oraz obszarów badań kapitału intelektualnego szkoły wyższej może być dobrym punktem wyjścia do dalszej analizy i określenia mierników (wartości), które stanowiłyby podstawę pomiaru kapitału intelektualnego. Pomiar kapitału intelektualnego stanowi jeden z głównych elementów zarządzania kapitałem intelektualnym, w tym planowania długookresowego, podejmowania decyzji, kierowania ludźmi, organizowania oraz kontrolowania stopnia realizacji celów. (fragment tekstu)

The main goal of this paper is to describe the elements of the university's intellectual capital, which is based on your closely related issues: market assets, intellectual property assets, human-centered assets, and infrastructure assets. The starting point is to identify the most important indicators and the possible research areas. The analysis of the relationship between university's intellectual capital assets is also created. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. l. Bontis N., Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field; Idea Group Publishing 2001.
 2. Brooking A., Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium Enterprise, International Thomson Business Press, London 1998.
 3. Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
 4. Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" nr 2/2002.
 5. Edvinsson L., Maione M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 6. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kukliński A., [red.], KBN, Warszawa 2001.
 7. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 8. Nonaka I., Takeuchi H ., The Knowledge Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, 1995.
 9. Petrash G., Dow's Journey to a Knowledge Value Management Culture, European Management Journal No 14/1996.
 10. Roos J., Ross G., Dragonetti N., Edvinsson L., Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Press, Hampshire-London 1997.
 11. Rothwell R., Dodgson M. [ed.], The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar Publishing, Aldershot-Brookfield 1994.
 12. Stewart T.A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey Publishing Ltd., London 1997.
 13. Sullivan P.H., Value-driven Intellectual Capital; How to Convert Intangible Corporate assets into Market Value, John Wiley&Sons, Inc., 2000.
 14. Sveiby K.E., Intellectual Capital and Knowledge Management, www.sveiby.com.au.
 15. The Knowledge-Based Economy. The Global Challenges of the 21st Century, Kukliński A., Orłowski W.M. [red.], Vol. 4, KBN, Science and Government Series, State Committee for Scientific Research Republic of Poland, Warszawa 2000.
 16. The Knowledge-Based Economy. The Global Challenges of the 21st Century (ed. A. Kukliński), Vol. 5, KBN, Science and Government Series, State Committee for Scientific Research Republic of Poland, Warszawa 2000.
 17. Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Kukliński A., [red.]. Warszawa 200l.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu