BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papaj Ewelina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Koszty pracy we współczesnych przedsiębiorstwach
The Labour Costs in Modern Enterprises
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 94-108, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Koszty pracy, Wynagrodzenia, System ubezpieczeń społecznych
Labour costs, Remuneration, Social insurance system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest podkreślenie znaczenia oraz złożoności kategorii kosztów pracy we współczesnych przedsiębiorstwach. Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz aktów prawnych scharakteryzowano fundamentalne założenia oraz składniki kosztów pracy. Opracowanie zostało wzbogacone o część empiryczną, w której poddano dodatkowej analizie dane opublikowane przez Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy oraz Europejski Urząd Statystyczny. Zwrócono także uwagę, że konieczność redukcji kosztów pracy przyczynia się do powstawania nowych zjawisk, w tym outsourcingu płac, co może stanowić podstawę do dalszych badań nad tą kategorią kosztów.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to emphasise the value and complexity of labour costs in modern enterprises. Basing on literature studies and legal acts, the elementary assumptions and components of labour costs have been characterised. The article also contains an empirical part, analysing Polish labour costs survey prepared by the Demographic Surveys and Labour Market Department, as well as by the European Statistical Office. General costs restriction leads to creation of new phenomena, such as payroll outsourcing. This changes could be a subject for further research on this cost category in the future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. (1999), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 2. Bukowski M. (2005), Zatrudnienie w Polsce 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa.
 3. Denkiewicz D. (2015), Kadry i płace, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 236.
 4. Dobrodziej E. (2002), Pozapłacowe świadczenia pracownicze, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 5. Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1998), Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 6. Furmańska-Maruszak A. (2008), Koszty pracy a zatrudnienie - współczesne koncepcje a rzeczywistość, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 7. Januszek H. (2003), Przeobrażenia w gospodarce w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Krajewska A. (2007), Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Krajewska A. (2007), Obciążenia kosztów pracy składkami na ubezpieczenia społeczne porównania międzynarodowe i wnioski dla Polski [w:] A. Krajewska (red.), Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Krajewska A. (2015), Myths and Facts Concerning Labour Costs in Poland, "Olsztyn Economic Journal", No. 10(1).
 11. Lawless M., Babecky J., Caju P., Kosma T., Messina J., Room T. (2009), The Margins of Labour Cost Adjustment: Survey Evidence from European Firms, National Bank of Belgium Working Paper, No. 183.
 12. Małkowska D., Jacewicz A. (2011), Kadry i płace 2011, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 13. Marciniak J. (2009), Optymalizacja zatrudnienia - zwolnienia, outsourcing, outplacement, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 14. Rosiński R. (2010), Struktura płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe nr 141, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Stachowska S. (2007), Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsięborstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 16. Świderska G.K. (2002), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa.
 17. Wąsowicz J. (2009), Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy - implikacje dla sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 18. Wiktor J.W. (1991), Koszty pracy w przedsiębiorstwie, Studia i materiały, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 19. Wojas M. (2011), Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników - dokumentacja i ewidencja, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 20. Zagierska A. (2012), Koszty pracy w Gospodarce Narodowej w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 21. Zarychta H. (1991), Problemy kształtowania płacy minimalnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 1.
 22. [www1] http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Labour_cost_structural_ statistics_-_levels (dostęp: 23.05.2016).
 23. Kodeks Pracy (1998), Dz.U. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Dz.U. poz. 1385.
 25. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998, Dz.U. poz. 121 z późn. zm.
 26. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (1991), Dz.U. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.
 27. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2008), Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.
 28. Ustawa o emeryturach pomostowych (2008), Dz.U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu