BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zembura Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Finansowanie innowacji
Financing Innovation
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 109-125, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Innowacje, Fundusze unijne
Innovations, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie dostępnych możliwości finansowania innowacji w Polsce. W pierwszej części artykułu omówione zostały zasady wsparcia, z jakiego mogą korzystać naukowcy, przedsiębiorcy i gminy. W kolejnej części przedstawiono obecny poziom wykorzystania dofinansowania oraz wybrane rezultaty. Dokonano również przeglądu wybranych instrumentów rynkowych wspierania innowacji, takich jak: Venture Capital, Private Equity czy Anioły Biznesu. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące sposobu finansowania innowacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to show the sources of financing innovation in Poland. The first part of the article discusses the rules of support which scientists, entrepreneurs and local authorities may use. The second part presents the current level of subsidy use and selected examples. Conclusions concerning the ways of financing innovation are drawn in the final part.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 2. Ciborowski R. (2014), Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6(72).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dz.U. poz. 2010, par. 6.
 4. Gasz M. (2015), Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 214.
 5. Hernández H., Tübke A., Hervás F., Vezzani A., Dosso M., Amoroso S., Grassano N. (2014), EU R&D SCOREBOARD. The 2014 EU, Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission.
 6. HORYZONT 2020, (2014), Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Komisja Europejska.
 7. Jura P. (2013), Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa.
 8. Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w 2014 r. i 2015 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 9. [www1] http://www.parp.gov.pl/dofinansowanie (dostęp: 21.03.2016).
 10. [www2] http://www.parp.gov.pl/perspektywa-finansowa-2014-2020 (dostęp: 21.03.2016).
 11. [www3] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow (dostęp: 22.04.2016).
 12. [www4] http://www.eurostudio-silesia.pl/aktualnosci/40-dotacje/96-przyszo-funduszyunijnych- 2014-2020 (dostęp: 22.04.2016).
 13. [www5] http://poig.parp.gov.pl/index/index/498 (dostęp: 13.04.2016).
 14. [www6] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efekty-funduszy-europejskich-2007-2013 (dostęp: 21.03.2016).
 15. [www7] https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumo wania/Strony/KSI_raporty.aspx (dostęp: 22.04.2016).
 16. [www8] http://www.web.gov.pl/aktualnosci/reportaze/592_4214.html#ad-image-0 (dostęp: 22.04.2016).
 17. [www9] http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=ECE5CAD65DCC45D2A 15476A3BFB8E82E (dostęp: 22.04.2016).
 18. [www10] http://poig.parp.gov.pl/index/index/2388 (dostęp: 22.04.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu