BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza optymalnego sposobu użytkowania w inwestycjach w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe
Highest and Best Use in Industrial Heritage Investment
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 126-139, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zabytki, Inwestycje, Tereny poprzemysłowe
Monuments, Investment, Post-industrial areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza optymalnego sposobu użytkowania jest coraz częściej wykorzystywana w ekonomice nieruchomości. Jest stosowana w procesie szacowania wartości nieruchomości oraz jako element rachunku opłacalności inwestycji. Zmierza do określenia jak najlepszego wykorzystania nieruchomości, wskazuje taką funkcję nieruchomości, która w danych warunkach może być uznana właśnie jako optymalna. Jest zatem zasadnym, by wykorzystać analizę optymalnego sposobu użytkowania w obszarze inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe, w zakresie poszukiwania najlepszego kierunku zagospodarowania konkretnego zabytku techniki. W artykule zaprezentowano autorski algorytm umożliwiający określanie optymalnego sposobu zagospodarowania poprzemysłowej nieruchomości zabytkowej. Jego budowa została oparta na podstawie badań literaturowych i empirycznych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results on the adaptation of Highest and Best Use (HBU) analysis to the specificity of investing in industrial heritage. HBU is the concept in real estate appraisal that shows how the highest value for a property is arrived at. Highest and Best Use is always that use that would produce the highest value for a property, regardless of its actual current use. This immanent feature of this tool could be used in the redevelopment process, to discover a new use for neglected heritage sites. The results of the research led also to creating a roadmap, which is designed to help understand options for redevelopment of heritage sites.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolek T. (2013), Przyczynek do analizy stanu poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, nr 155.
 2. Bolek T. (2014), Ocena oddziaływania na dziedzictwo przemysłowe w procesie inwestycyjnym - zarys procedury, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 177.
 3. Bolek T. (2016), Uwarunkowania inwestycji w poprzemysłowe nieruchomości zabytkowe, "Świat Nieruchomości", nr 97.
 4. Filipowicz P. (2010), Rola zaleceń konserwatorskich w procesie inwestycyjnym realizowanym w obiekcie zabytkowym w świetle oczekiwań projektanta i inwestora, "Kurier Konserwatorski", nr 6.
 5. Gawron H. (2006), Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE, Poznań.
 6. Ghyoot V. (2003), How to Evaluate a Property Development Feasibility Study, School of Business Management: UNISA.
 7. Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 8. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (2009), Krajowy standard wyceny podstawowy nr 1. KSWP 1. Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa, Komisja Standardów.
 9. Program Rządowy dla terenów poprzemysłowych przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r.
 10. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.
 11. Źróbek S. (2011), Sposób optymalnego użytkowania nieruchomości - ujęcie definicyjne i metodyczne, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", t. 19, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu