BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danowska-Prokop Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Idealne państwo (społeczeństwo) w ujęciu renesansowych utopistów
Vision of Perfect State (Society) in Terms of Renaissance Utopians
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 140-149, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ład społeczny, Państwo
Social order, State
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie renesansu pojawiły się ponownie utopijne koncepcje dotyczące nowego porządku społecznego. Koncepcje te były reakcją na: kryzys dotychczasowych średniowiecznych struktur społecznych, renesansowe prądy umysłowe, zmiany zainicjowane przez reformację, otwarcie na świat zewnętrzny i merkantylną politykę gospodarczą. Renesansowe utopie krytycznie ustosunkowywały się do panującego ustroju, zwracały baczną uwagę na braki ekonomiczne, społeczne i naukowe. Utopiści w nierównościach majątkowych i dochodowych upatrywali źródła zła moralnego w społecznym wymiarze. Panaceum na niedomagania ustrojowe było uspołecznienie własności, sprawiedliwszy podział dóbr i obowiązek pracy fizycznej.(abstrakt oryginalny)

The utopian ideas for a new social order emerged again the era of the Renaissance. These concepts were a reaction to the crisis of existing medieval social structures, Renaissance philosophy, changes triggered by the Reformation, opening to the outside world and the mercantile economic policy. Renaissance utopias took a critical attitude to the prevailing system and paid close attention to the economic and scientific shortcomings. Utopians looked at inequalities in wealth and income as the moral evilness in the social dimension. The panacea for the problems of the government system were the socialization of ownership, fairer distribution of wealth and the duty of manual labour.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajdukiewicz K. (1955), Franciszek Bacon z Werulamu [w:] Idem, Novum Organum, PWN, Warszawa.
 2. Bacon F. (1954), Nowa Atlantyda, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 3. Bacon F. (2004), Szkice polityczno-etyczne, De Agostini i Ediciones Altaya, Warszawa.
 4. Baczko B. (1994), Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, PWN, Warszawa.
 5. Campanella T. (1955), Miasto Słońca, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 6. Davis J.C. (2000), Utopia and the New World 1500-1700 [w:] Roland Sachaer, Geerorys Claeys, Lyman Tower Sargent (eds.), Utopia. The Search for the Ideal Society in the Western World, The York Public, Oxford University Press, New York-Oxford.
 7. Kautsky K. (1950), Tomasz More i jego utopia, Książka i Widza, Warszawa.
 8. Klonowicz S. (1919), Utopia Tomasza Morusa, Stowarzyszenie "Książka", Warszawa.
 9. Kuderowicz Z. (1989), Filozofia nowożytna Europy, PWN, Warszawa.
 10. Morus T. (1947), Utopia, tłum. K. Abganowicz, Instytut Wydawniczy "Kultura" Grobla 1, Poznań.
 11. Tatarkiewicz W. (1985), O szczęściu, PWN, Warszawa.
 12. Tazbir J. (1986), Myśl polska w nowożytnej kulturze europejskiej, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 13. Wiszniewski M. (1976), Bacona metoda tłumaczenia natury i inne pisma filozoficzne, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu